God is kennis  

HET GOEDE NIEUWS ZENDING

Ik heb Jezus aangenomen wat nu?

Je hebt Jezus aangenomen. Waarom? Op uitnodiging tijdens een evangelisatie campagne, op uitnodiging van iemand of een voorganger? Maar weet je ook wat het betekent om Jezus aangenomen te hebben? Ben je bewust het hoe en waarom? Ben je bewust van de consequenties en wat het betekent om een christen te zijn?
Deze Bijbelstudie is bedoeld om uitleg te geven wat het betekent dat je Jezus hebt aangenomen.

Wat betekent het om een christen te zijn?

Je hebt Jezus aangenomen. Dat betekent dat je gelooft dat Jezus Christus voor jouw zonde aan het kruis van Golgotha is gestorven. Dat je erkent dat je een zondaar/zondares bent.
Laten wij beginnen bij het begin met enige basis uitleg. Wanneer wij spreken over Jezus, dan bedoelen wij de Zoon van God, die Zijn God zijn (Goddelijkheid) in de Hemel verliet en als mens geboren werd. Wat gevierd wordt tijdens Kerstmis. Dit geschiedde een 2000 jaar geleden. Wanneer wij spreken over Christus dan refereren wij naar het feit dat Jezus na Zijn dood aan het kruis, na drie dagen opstond uit de dood en daarna de aarde verlaatte en terugkeerde naar de Hemel, waar Hij nu zit aan de rechterhand van God Zijn Vader.
Waarom ben je een zondaar/zondares? In deze Bijbelstudie zal ik slechts spreken over mannelijk, maar is inclusief het vrouwelijke geslacht. De zonde kwam een 6000 jaar geleden in de wereld, door Adam. Ik zal alvast de hyperlinks geven naar uitgebreidere studies, maar ik raad je aan om eerst deze studie volledig te lezen, daarna kun je de hyperlinks volgen.
Adam en Eva.jpgGod heeft de huidige wereld een 6000 jaar geleden geschapen. De Bijbel begint met dit scheppingsverhaal in Genesis, bij een woeste en ledige aarde. Eerst werd de eerste man Adam geschapen in Gods evenbeeld, daarna de eerste vrouw Eva. Zij woonde in een schitterende tuin, het Paradijs geheten, met vele dieren, vee, vogels en vele fruitbomen. Van alle fruitbomen mochten zij eten, BEHALVE ÉÉN. God wilde hun testen, of zij dankbaar waren voor deze gratis gift. God waarschuwde, als zij van de verboden fruitboom aten, dan volgde de dood.
God had echter een aantal vijanden, geschapen engelen die niet onder Gods heerschappij wensten te leven, met als aanvoerder en hoofd: satan. Satan zag hoe God alles nieuw had geschapen op aarde en kon dit niet uitstaan. Daarom sprak hij de vrouw aan en verleidde de vrouw met halve-leugens. Helaas trapte de vrouw erin, en at de vrucht van de verboden fruitboom. Daarna nam zij de verboden vrucht en ging naar haar man toe en bod de verboden vrucht aan haar man. De man had nu de vrije keus, zonder enige misleiding van halve-leugens, om te eten of niet. Of te kiezen voor zijn vrouw, of te kiezen voor gehoorzaamheid aan God. Abram koos bewust verkeerd en at de verboden vrucht. Zo kwam door Adam, die bewust gekozen had, de zonde in de wereld.
In de avond kwam God de mensen Adam en Eva bezoeken, want Hij was gewoon om met hen te spreken. Maar Adam en Eva waren zich nu bewust van hun naaktheid en uit angst verborgen zij zich voor God. Om hun naaktheid te bedekken, hadden zij zich kleding gemaakt van bladeren (Genesis 3:7). God had hen gewaarschuwd voor de consequenties. God maakte eerst een bedekking van dierenhuid. Hiervoor werd een dier geslacht, want zonder bloedstorting, geschied geen vergeving (Hebreeën 9:22). Dit was het offer van een dier, wat gedurende 4000 jaar een praktijk zou zijn, als vergeving van de zonde. Hierna werd het perfecte offer gebracht door Jezus. Dit offer is definitief en Enig.
Na dit offer, werden Adam en Eva uit Paradijs verwijderd, en vond de scheiding tussen God en de eerste mensen plaats. God kan NIET communiceren met een zondig mens. Hun geest tot communicatie met God werden hun ontnomen. Het eerste teken van de toegezegde consequentie: de dood. Naderhand zou hun lichamen eveneens sterven en tot stof terugkeren.
Zonde betekent dus: ONGEHOORZAAMHEID AAN GOD. Zonde scheidt de mens van God. Door de zonde kan de mens niet met God communiceren.

Stap voor stap in het christelijke leven

De jonge gelovige dient te groeien van de melk spijze (zoals een pasgeboren baby opgroeit van de moedermelk naar melk) tot vaste spijze (Hebreeën 5:12). Groeien neemt tijd in beslag, de geestelijke groei neemt tijd. De één heeft een zwaarder zondig leven dan de ander. Ieder mens is een individueel. Maar we gaan een aantal algemene stappen doornemen.

Stap 1. Als we spreken over een zwaar zondig leven, dan is bevrijding noodzakelijk door een bekwame voorganger of volwassen in het geloof. Waar gaat het over? Iemand die Jezus Christus heeft aangenomen en een zwaar verleden heeft. Dat wil zeggen ooit abortus heeft gepleegd, diefstal, moord, overspel. Betrokken in spiritisme, yoga, aanbidding van demonen, voodoo, etc. Dit moet als zonde erkend worden en verteld worden aan Jezus Christus en Hem om bevrijding van satan en demonen worden gevraagd. Dit zijn slechts enkele van de velen, die binding geven aan satan, dat wil zeggen een belemmering vormen voor geestelijke groei, Bijbellezen en bidden.

Stap 2. Het begin is de Wil van God te kennen. Dit leren we door de Bijbel te lezen. Lees de eerste vier hoofdstukken van Genesis om te weten wat zonde is. Ga daarna door met het lezen van Mattheus evangelie te lezen. Neem deze Bijbelstudie erbij, zodat het duidelijker wordt. Bedenk dat de Bijbel Gods Woord is. Daarom is het noodzakelijk om de Heilige Geest te vragen om te helpen met het Bijbel lezen en het uit te leggen. Bij de zondeval, werd de geest om te kunnen communiceren met God weggenomen. Bij jouw aanname van Jezus, ontving je de Heilige Geest, Die jou in staat stelt om te communiceren met God, middels Bijbellezen en gebed. Dagelijks Bijbel lezen is een noodzaak voor jouw geestelijk groei. Satan haat dat christenen (met behulp van de Heilige Geest) de Bijbel lezen. Daarom wapen je tegen satan en demonen door Bijbel kennis.

Stap 3. Ga in jouw leven na, welke zonde jouw geestelijk groei in de weg staan. Dit doe je door serieus gebed. Bid dagelijks. Ga op je knieën (dat is een buigen voor God, die Heilig en Almachtig is, ver boven de zondige mens staat). Belijdt jouw zonde, die je die dag gedaan hebt. Zonde leer je kennen door Bijbel lezen. Vraag aan God om de Heilige Geest jou te hebben om die zonde niet weer te doen. Dat gaat niet een, twee, drie. Een baby leert lopen door vallen en opstaan. De ene zonde zal je gemakkelijker afleren dan de ander. Laat je niet ontmoedigen. Satan en demonen zullen je aanvallen met: Zie je wel, je blijft zondigen. Kijk naar de lust en rijkdom in de wereld, dat is veel beter dan je christelijk leven. Laat je niet misleiden, zoals Eva misleid werd in het Paradijs. Het einde van de ongelovige is GEEN eeuwig leven in de Hemel.

Stap 4 Bezoek wekelijks de kerk. Ga naar verschillende kerken. Kijk in welke kerk jij het beste wordt opgebouwd. Is er echte aanbidding van God? Is er een Bijbelse prediking, wordt het Woord van God naar waarheid gebracht? Hoe wordt er gebeden? Wordt er na afloop van de dienst een kopje koffie aangeboden? Komen de mensen naar JOU toe en beginnen zij een gesprek? Hebben zij aandacht voor jou? Als je kinderen hebt, zijn er kinderdiensten? Zijn de kerkdiensten slechts beperkt tot de zondag, vergeet dan die kerk. De kerk moet door-de-weeks actief zijn met Bijbelstudies, bidstonden en huisbezoeken. Zijn er oudsten en diakenen?
Zoek een kerk waarbij jij je thuis voelt, mensen aandacht voor jou hebben, waar je groeit in je geloof.

Stap 5 Nadat je enige kennis van de Bijbel hebt, sluit je aan bij een Bijbelstudie groep voor mensen die net tot geloof zijn gekomen. Meestal is dit eens per week of eens per twee weken. Het is belangrijk om niet alleen te staan in het christelijke geloof, maar om te groeien in kennis. Je dient te weten wat het christelijke leven in houdt. Het verlaten van je zondige leven, het leven in de wereld en over te gaan naar een leven onder controle van de Heilige Geest. Dat is een groeiproces, wat niet van de ene dag op de andere gaat, maar jaren duurt. Ja, in feite tot aan de Wederkomst van Christus. Over deze onderwerpen spreken wij later op deze pagina.

Stap 6 Nadat je Jezus Christus hebt aangenomen, ben je WEDERGEBOREN. De Bijbel zegt dat ieder mens geboren wordt als gescheiden van God vanwege de zonde. Door jouw aanname van Jezus Christus, komt er een einde aan het gescheiden zijn van God, en sterft je aan jouw zondige natuur en wordt je OPNIEUW (weder) GEBOREN. Je bent een kind van God geworden.
Maar kinderen kunnen hun ouders eren door gehoorzaam te leven of door in opstandig en ongehoorzaam te leven. Zo ook kinderen van God. Zij kunnen leven in gehoorzaamheid door tot Gods eer en Wil te leven, onder leiding en de kracht van de Heilige Geest. OF door te gaan met het zondige leven in de wereld, gewoon jouw eigen wil te doen en je eigen plezier te zoeken. De keuze die jij maakt, heeft elk zijn eigen consequenties.

Stap 7 Nu je erkend hebt dat Jezus Christus voor jouw zonde aan het kruis van Golgotha is gestorven, mag je deelnemen aan het heilige avondmaal. Dit heeft Jezus ingesteld in Mattheüs 26:26-29.

Heilige avondmaalBrood en wijnEn terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: Neemt, eet, dit is mijn lichaam. En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders.

Dit is een herdenking aan dat Jezus Zijn leven heeft gegeven voor jouw zonde. Het breken van het brood symboliseert dat Jezus' Lichaam gebroken is aan het Kruis. Hij nam de beker, men neemt aan dat dit een beker met wijn was. Gezien het feit dat er mogelijk ex-verslaafde aan drank in de kerk zijn, gebruiken wij druivensap bij het Heilige Avondmaal. De "wijn" symboliseert het bloed wat uit de wond kwam, toen de soldaat in de zijde stak met een speer (Johannes 19:32-34), nadat Jezus gestorven was. Hebreeën 9:22 zegt dat er zonder bloedstorting, geen vergeving geschiedt. Jezus is gestorven voor de zonde van de mens. MAAR de mens moet wel geloven en Jezus aannemen. Verwerpt de mens dit aanbod van God de Vader, dan blijft de straf op de zonde op die mens.
Je ziet in de kerk dat baby's en kinderen aan het Heilige Avondmaal deelnemen. Mag dat? Ja en nee. Baby's en kinderen van gelovige ouders mogen deelnemen aan het brood en de beker, van ongelovige ouders niet. Waarom? Op grond van 1 Corinthiërs 7:14

Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig.

De kinderen van gelovigen in Jezus Christus, zijn geheiligd door hun ouders. Op basis hiervan mag de ouder het avondmaal aan de baby geven en mag een kind vrijwillig deelnemen aan het avondmaal. Verwerpt het kind Jezus Christus, dan moeten de ouders het kind niet dwingen om deel te nemen.

Stap 8 Nadat men tot zonde besef is gekomen en Jezus heeft aangenomen, mag men zich laten dopen. Mattheüs 3:6 En zij lieten zich in de rivier, de Jordan, door Johannes de Doper dopen, ONDER BELIJDENIS VAN HUN ZONDEN. Wij zien hier de voorwaarde: Belijdenis van zonde.
Waarom in de rivier? Omdat het water in de rivier stroomt. Het stromende water wast de zonde weg.

Stap 9 Nadat men het Nieuwe Testament heeft gelezen, is het tijd om de volledige Bijbel, inclusief het Oude Testament te lezen. Men leest drie hoofdstukken (circa drie bladzijden) per dag, zodat men ELK jaar de complete Bijbel leest.

Stap 10 Om de Bijbel beter te leren begrijpen, zijn Bijbel commentaren nuttig. Deze kun je kopen in de evangelische boekenwinkels. Er zijn Bijbel commentaren over het gehele Oude testament en het gehele Nieuwe Testament. Maar ook per individueel Bijbelboek. Ook is er veel commentaar te vinden op internet, maar wees hiermee voorzichtig. De schrijver kan duidelijk zijn of haar persoonlijke mening naar voren brengen. Dit kan vals of waarheid zijn. Laat je sturen door de Heilige Geest bij jouw zoektocht op internet en bij de aanschaf van commentaren. In de evangelische boekenwinkel neem jouw tijd, ga niet af op het advies van de verkoper. Neem geruime tijd, lees het commentaar in de winkel. Neem hiervoor gerust 10-20 minuten, of 30 minuten bij een geheel Testament. Dat recht heb je, het is jouw investering in het eeuwige leven in de Hemel. Laat je niet leiden door de prijs. Een mobiel en haar abonnement kost vele malen meer, dan een commentaar. Van een mobiele telefoon heb je slechts enkele jaren plezier. Het Bijbel commentaar is een naslagwerk en een investering in de eeuwigheid!

Wat betekent de doop?

Doop van een gelovige
Doop van een gelovige

Doop van een gelovige

Dopen in de rivier de Jordaan bij Qasr al-Yahud, gelegen bij de woestijn, de meest waarschijnlijk plaats waar Jezus werd gedoopt. Heden is de Jordaan smal ten gevolge van de water onttrekking voor irrigatie. Daardoor daalt ook het niveau van de Dode Zee.

Doop van een gelovige Doop van een gelovige Doop van een gelovige Doop van een gelovige

En zij lieten zich in de rivier, de Jordan, door Johannes de Doper dopen, ONDER BELIJDENIS VAN HUN ZONDEN.

Slechts een volwassen persoon (sommige kinderen vanaf acht jaar kunnen zich reeds bewust zijn van hun zonde en noodzaak van Jezus Christus als Verlosser) kan zich laten dopen.
Dat betekent dat men een baby niet kan laten dopen? Dat is juist, maar de gelovige ouders mogen hun baby aan Jezus Christus opdragen. Zij zijn in staat de baby en hun kind op te voeden in het christelijke geloof, het kind bewust te maken van zonde en te leiden tot Jezus Christus als Verlosser.
Een baby waarvan beide ouders ongelovig zijn, kan niet opgedragen worden, omdat geen van de ouders in staat is de baby op te voeden in het christelijk geloof, geen van beide hebben zonde besef en zien geen noodzaak om Jezus Christus als Verlosser aan te nemen.

Wat betekent leven in de wereld?

leven in de wereld

Leven in de wereld betekent dat je jouw eigen weg gaat en je jezelf niet onderwerpt aan de Wil van God, Gods wetten naast je neer legt, je jouw eigen gang gaat en geen leven onder controle van de Heilige Geest.
Het leven in de wereld in extreemheid betekent drugs, drank, roken, vrije seks, wilde feesten, geweld, diefstal, moord en noem maar op. Maar ook tatoeage en piercing, lezen van horoscopen, occultisme, yoga, aanbidding van heiligen en beelden.
Leven in de wereld betekent alles wat God verboden heeft. Hoe weten wij wat God verboden heeft? Door de gehele Bijbel te lezen. Dit vinden wij onder anderen in de 10 Geboden (Exodus 20) hieronder een korte samenvatting:

  1. Aanbid naast Mij geen andere goden.
  2. Maak geen beelden van goden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij.
  3. Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet.
  4. Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken.
  5. Toon en heb eerbied voor uw vader en uw moeder.
  6. Pleeg geen moord.
  7. Pleeg geen overspel.
  8. Steel niet.
  9. Leg over een ander geen vals getuigenis af.
  10. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat het ook maar toebehoort.

Exodus 22:18-19 Een tovenares zult gij niet in leven laten. Alwie met een dier gemeenschap heeft, zal zeker ter dood gebracht worden.
Leviticus 19:28 Breng geen tatoeages aan en laat geen tekens in jouw huid prikken.
Leviticus 20:13 Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, – beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen.
Leviticus 20:18 Een man die bij een vloeiende vrouw ligt (een vrouw die menstrueert) en haar schaamte ontbloot – haar bron heeft hij ontbloot en zij heeft de bron van haar bloed ontbloot; beiden zullen zij uitgeroeid worden uit het midden van hun volk.

Maar dat is het Oude Testament, deze wetten zijn gegeven aan het Joodse volk en gelden toch niet voor de christen. Dat is een algemene verkeerde gedachte. Jezus is zeer duidelijk in Mattheüs 5:17-18:

Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.

De christen kan God de Vader een dagelijks plezier doen door zich te onderwerpen aan de wetten die God de Vader heeft ingesteld. Maar zul je zeggen dat is een onmogelijkheid. De Joden en Israëlieten waren niet in staat om de wetten te onderhouden. Dat is juist daarom is Jezus naar de aarde gekomen, is gestorven voor de zonde en na Zijn opstanding uit de Dood teruggekeerd naar de Hemel. Waarom? Zodat de Heilige Geest inwoning maakt in de wederomgeboren christen. De Heilige Geest overtuigt van zonde en is DE KRACHT om niet te zondigen en naar Gods Wil te leven. Dat is leven onder controle van de Heilige Geest. Hier onder volgt meer wat is leven in de wereld:

Galaten 5:19-21 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij (vrije seks), onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen (onrechtvaardigheid), nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.

Een ander voorbeeld is het verhaal van de rijke jongeling in Mattheüs 19:16-24
En zie, iemand kwam tot Hem en zeide: Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Eén is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. Hij zeide tot Hem: Welke? Jezus zeide: Deze: Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. De jongeling zeide tot Hem: Dat alles heb ik in acht genomen; waarin schiet ik nog te kort? Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij. Toen de jongeling [dit] woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der hemelen binnengaan. Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.

De rijke jongeling had zijn rijkdom meer lief dan het volgen van Jezus. Hij was bereid om tot Gods eer te leven en Gods wetten te onderhouden. Echter het gebod om je naaste lief te hebben als jezelf kon hij niet opbrengen. Hij was niet bereid om zijn rijkdom te delen met de armen. En Jezus te volgen Die geen vaste verblijfplaats had en geen eigen woning had.
Anderen delen hun rijkdom, maar blijven leven in de wereld van seks, drank en drugs. Van een heilig leven is geen sprake en de ongelovigen spreken schande over hen, van is dat nu een christen? Anderen geven tot 98% van hun rijkdom aan Afrika, evangelisatie en zending. Denken daarbij hun toegang tot de hemel te kunnen kopen. Of wat is de bron van hun rijkdom, verkregen uit overprijzing van hun producten?
Betekent dit dat de christen geen eigen huis mag bezitten? In vele landen is de huurprijs van een woning gelijk of hoger dan de hypotheek. Een huurwoning heeft als voordeel dat men makkelijk van woning of woonplaats kan veranderen en het onderhoud voor rekening van de eigenaar is. Een huis kopen geeft de last van onderhoud en men gebonden is aan de woonplaats, maar vrij van hypotheek na een aantal jaren. Is men zelf niet handig om het onderhoud aan het huis zelf te doen, dan is het uurloon van een vakman zeer hoog en duur.
God heeft de mens een gezond verstand gegeven waarmede hij of zij de juiste afweging kan maken. God wenst dat zij omzien naar onze medemens. Vanuit rijkdom kan men werknemers in dienst hebben, zending en evangelisatie steunen, Bijbel en voedsel gratis uitdelen, etc. Een ieder raadpleegt de Here God, wat Jezus Christus' Wil is voor jouw persoonlijke leven.

Een ander voorbeeld van personen die in de wereld leven. Mensen vinden een Bijbel duur, maar de Bijbel is HET WOORD VAN GOD, het geeft veel nuttige lessen over hoe de mens in elkaar zit en levenslessen. Het is het beste sociologische boek. Vergelijk de prijs van de Bijbel met de prijs van een boek met dezelfde aantal pagina's geschreven door een mens. De Bijbel geeft toegang tot het eeuwige leven, heeft waarde voor de eeuwigheid en is niet beperkt tot het korte aardse leven.
Mensen betalen voor tweemaal 45 minuten voetbal op de zondag een hoge toegangsprijs. Terwijl de sommige spelers miljoenen verdienen. Sommige betalen tien duizenden Euro's om naar de wereld kampioenschappen te gaan. Maar zij investeren niets in Bijbel en commentaren, dat is te duur. Anderhalf uur voetbal van emoties mag alles kosten, maar wat van eeuwigheidswaarde is (leven in de Hemel met zijn rijkdom van gezondheid en plezier voor altijd), mag niets kosten. Vreemd, nietwaar?

Wat betekent leven onder controle van de Heilige Geest?

Leven onder controle van de Heilige Geest
Leven onder controle van de Heilige Geest

Galaten 5:22-24 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees (Galaten 5:19-21) met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.

Het is God's Wil dat iedere christen leeft onder controle van de Heilige Geest en een heilig leven leidt.
TIJDELIJK heeft de Gemeente (alle gelovigen in Jezus Christus) de plaats ingenomen van het Joodse volk. Daarmede is de opdracht aan het Joodse volk om een GETUIGE te zijn van God en een heilig leven te leiden, over gegaan op elke individuele christen. Elke christen is een koninklijke priester. Na de opname van de Gemeente, keert deze opdracht terug aan het Joodse volk en gaat God verder met het Joodse volk.

1 Petrus 2:9 U echter bent een uitverkoren geslacht, een KONINKLIJK PRIESTERSCHAP, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem.

Dat brengt grote verplichtingen met zich mede: heilig te leven en verkondiging van het Evangelie. Doet de gelovige dit NIET, dat heeft dat grote gevolgen voor hem of haar, daar over later meer.

Zonder vlek en onberispelijk leven onder voortdurende belijdenis van zonde

voortdurende belijdenis van zondeDe gelovige is gekocht en betaald met het kostbare bloed en dood van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha met als doel dat Hij

Efeziërs 5:27 zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet.

Dit plaatsen gebeurd nadat de Gemeente is opgenomen in de Hemel en de Gemeente voorgesteld wordt aan God de Vader. Daarom is het nodig dat de pas tot geloof gekomen mens zijn of haar leven gaat stellen onder controle van de Heilige Geest om te groeien tot zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, dat wil zeggen een leven zonder zonde. Ha, dat is onmogelijk. Ja en Nee.
Ja, want de Heilige Geest is DE Kracht om zonder zonde te leven. De Heilige Geest overtuigt van zonde en zolang de gelovige de Heilige Geest niet bedroeft noch uitdooft, zal Hij blijven overtuigen. De gelovige moet elk moment dat hij of zij zondigt, de zonde belijden en is dan vrij van zonde. (Zonde belijden is het zonder zonde zijn (Micha 7:19).
Nee, de mens is en blijft in een zondig lichaam totdat na de opname in de Hemel. Paulus zegt het duidelijk in Romeinen 7:13-26

13 Is dan het goede mijn dood geworden? Volstrekt niet! Maar de zonde heeft, opdat zij zou blijken zonde te zijn, door het goede mijn dood bewerkt, opdat de zonde bij uitstek zondig zou worden door het gebod. 14 Wij weten immers, dat de wet geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. 15 Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. 16 Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is. 17 Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 18 Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. 19 Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik. 20 Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ík het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 21 Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; 22 want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, 23 maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. 24 Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? 25 Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here! 26 Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde.

Geeft de gelovige de voorkeur om niet te luisteren naar de Heilige Geest, en erger te volharden in de zonde, dan bedroeft men daarmede Geest en tenslotte wordt de werking van de Geest uitgedoofd. Zie de les van de vijf dwaze en vijf wijze maagden in Mattheüs 25. De vijf dwaze maagden volhardden niet in een heilig leven, zij namen geen olie (het symbool van de Heilige geest) mee. Hun lampen doofden uit, oftewel zij leefden geen heilig leven en doofden de Heilige Geest uit. De vijf wijze maagden namen olie mee en hadden voldoende totdat de Bruidegom kwam. Dat wil zeggen vanuit hun aanname van Jezus Christus als Verlosser tot hun dood (de dood van de gelovige) of tot aan de Wederkomst van Christus leefden zij onder controle van de Heilige Geest een onberispelijk en vlekkeloos leven onder voortdurende belijdenis van zonde. Maar de belijdenis van zonde dat is slechts een deel.

Het getuigenis van de gelovige

Het Joodse volk faalde om in woord en daad een getuigenis van hun God te zijn. God gaf in Leviticus 26 duidelijk Zijn zegen en Zijn vloek aan het Joodse volk. Daar het volk Gods geboden niet onderhield en andere afgoden ging dienen, ontstak de toorn van God en haalde het Joodse volk de vloek over zich en werd door God uit het beloofde land verdrijven en ging in ballingschap naar Babel. God laat NIET met zich spotten. De gelovige is geroepen tot een heilig leven, doet de gelovige dit niet, dan zal hij of zij de gevolgen ondergaan. De vijf dwaze maagden kregen GEEN toegang tot de bruiloft (van de Bruidegom Jezus Christus), de deur was gesloten voor hen, dat wil zeggen geen toegang tot de Hemel. Laat dit een ernstige les zijn. Als wij het aantal van vijf serieus nemen is dat de helft van de tien. Of dit werkelijk betekent dat slecht 50% van alle gelovige in Jezus Christus bij de Wederkomst van Christus naar de Hemel gaan, en 50% van gelovigen achterblijven op aarde en hun geloof getest gaat worden in de Grote Verdrukking, laten wij hopen van niet. Maar dit aantal verbaasd mij niet, kijkende naar het weinige aantal gelovigen wat een leven leidt onder controle van de Heilige Geest. Naar de kerk gaan, geven van tiende, Bijbel lezen, etc. is niet voldoende. God wenst dat de jij, als gelovige, verandert in jouw stijl van leven, een onberispelijke en vlekkeloos leven gaat leven. Dat ongelovigen Jezus Christus in jou zien, de veranderingen in jouw manier van leven, een getuigenis van de Here Jezus Christus.

Het praktische getuigenis van de gelovige

Het praktische getuigenis van de gelovige vinden wij terug in Mattheüs 25:31-46. Het geven van tienden om het kerkgebouw te betalen, het salaris van de voorganger, het schoonhouden van het kerkgebouw, de muziekinstrumenten, het zondagsschoolmateriaal en de evangelisatie. Het geven van offerten voor de salarissen van zendelingen en hun benodigdheden, speciale acties (evangelisatie campagne, Kerstmis, Pasen, etc.). Het uitreiken van gratis Bijbels in gevangenissen, aan kinderen op de zondagsschool, evangelisatiecampagne. Bezoeken aan gevangenen en zieken in ziekenhuizen. Uitreiking van voedsel en kleding in de derde wereld landen. Steun aan organisatie zoals de BEM. Steun aan Israël.
Satan gaat rond als een brullende leeuwMaar zeer belangrijk is ook het gebed. Want satan gaat rond als een brullende leeuw (1 Petrus 5:8). Voorgangers, oudsten, diakenen, zendelingen, sociale medewerkers, onze regeringen en rechters, onze gezinnen, familie en schoolonderwijs allen hebben ons gebed hard nodig in de strijd tegen satan en demonen. En laten wij de kinderen niet vergeten die seksueel en gewelddadig misbruik worden (denk aan pedofilie). Aan de vervolgden in de (Moslim) landen.

Maar de gelovige in Jezus Christus is toch vrij van het oordeel? Ik ben van mening dat dit een ernstige misvatting is. Het verhaal van de vijf dwaze maagden is een ernstige waarschuwing, evenals Mattheüs 25. Maar 1 Corinthiërs 3:10-18 beschrijft het oordeel over de gelovige.Het oordeel over de gelovige

De rechterstoel van Christus10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt. 11 Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. 12 Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, 13 ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 14 Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, 15 maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. 16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? 17 Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 18 Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.
2 Cor. 5:10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

De Bijbel zegt hier heel duidelijk dat de gelovige verantwoording tegenover de Here Jezus Christus zal moeten afleggen over zijn of haar leven(sdaden) op aarde. Het probleem hierbij is of de gelovige zijn eeuwige leven in de Hemel kan verspelen of niet. De gelovige is immers verzegeld met de Heilige Geest als onderpand (Efeze 1:13-14). De les van de vijf dwaze maagden en Mat. 7:21-23 wijst erop dat het mogelijk is dat de toegang tot de Hemel ontzegd wordt. Dus laten wij gelovigen ons geestelijk leven serieus nemen en leven onder de controle van de Geest. En bouwen op HET fundament, 1 Cor. 3:11-15. Een huis wordt gebouwd op een fundament anders zakt het ineen, ons fundament is Jezus Christus Die gestorven is voor onze zonden en opgestaan is uit de dood. De gelovige dient te bouwen met goud, zilver en kostbaar gesteente. Dat wil zeggen actief bezig zijn in het Koninkrijk van God. Hout, hooi en stro verbranden in het vuur. Een beeld van de gelovige die wel leeft onder controle van de Geest, maar niet actief bezig is voor het Koninkrijk van God.

Menselijke interactie

Het leven onder controle van de Heilige Geest is een menselijke interactie. Het is de wil van de gelovige zelf, die bewust er voor kiest om dagelijks de Bijbel te lezen, dagelijks te bidden en elke minuut van de dag de Heilige Geest in hem of haar te laten werken. Toen ik pas tot geloof gekomen was en meer van het christelijke leven wist, enkele jaren later was er een "zero" tolerantie van de Heilige Geest, of ik bekende mijn zonde of als ik volhardde dan was de hand van de Heilige Geest zwaar op mij in de vorm van ziekte. Dat heeft jaren geduurd omdat keer op keer er andere gebieden waren waarin ik veranderen moest. Nu is het goede een tweede natuur voor mij geworden. En is de Heilige Geest toleranter, maar er zijn nog vele gebieden waarin ik dien te veranderen, onder continue belijden van zonde. Wanneer men denkt volledig te zijn, laat de Geest een nieuw gebied zien waarin de gelovige dient te veranderen. Dit is een proces tot de dood van de gelovige of tot de Wederkomst van Christus met als doel de Gemeente zonder vlek of rimpel voor God de Vader te stellen.
Bij de een geschiedt het veranderen ineens en voor altijd na de aanname van Jezus Christus. Velen zijn de getuigenissen van alcoholisten en drugverslaafden die direct bevrijd waren na hun aanname. Maar bij andere is het een blijvende zwakheid. Waarom dit verschil? Ik kan het helaas niet verklaren. Ik wens geen beschuldigende vinger te wijzen met "Van God ziet het hart aan". Een ding is zeker, wanneer de gelovige een zwakheid ontdekt en waarin continue struikelt, mag de gelovige bidden dat de Heilige Geest helpt en het gaat wegnemen. Schuldbelijdenis en gebed is de menselijke interactie. Het is een doelbewust wensen om te veranderen.

Gave van de Heilige Geest

1 Corinthiërs 12: 7 Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. 8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; 9 aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; 10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. 11 Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil. 28 En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen. 31 Streeft dan naar de hoogste gaven.

Apostelen waren de twaalf apostelen (zijnde de 12 discipelen minus de verrader Judas, in zijn plaats kwam de apostel Paulus). Allen PERSOONLIJK onderwezen door Jezus Christus. Paulus door Jezus, Galaten 1:13 en 18.. Daarom zijn er na deze, GEEN APOSTELEN meer, ook heden niet.
Heden de hoogste gave is profeet en de laagste gave is het spreken in tongen.

Vele pochen op hun geestelijke leven vanwege een gave van de Heilige Geest. Het spreken in tongen en profeteren zou een bewijs zijn van hun goede geestelijk leven. Deze gelovigen bedriegen zichzelf. Helaas kennen wij de voorgangers die de tienden en offerten STELEN om voor zichzelf een luxe huis en/of luxe auto te kopen. Tot schande waarover de ongelovigen spreken. Laat de Bijbel duidelijk spreken in Mattheüs 7:21-23

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Het Bijbelboek Jeremia is vol van valse profeten die profeteren en spreken in de Naam van God, terwijl God duidelijk zegt dat Hij die woorden niet aan hen heeft gegeven. Zo hoe herkennen wij een gelovige die profeteert met de woorden van God? Wanneer ALLE profetieën die deze profeet uitspreekt, VOLLEDIG vervuld worden. NIET een AANTAL, NIET een DEEL, MAAR ALLEN. Gelovigen die een valse profetie ontvangen, worden teleurgesteld en sommigen zelfs zo zeer dat zij van het geloof afvallen. Laat die valse profeet zich bewust zijn, dat zijn of haar daad consequenties heeft en zich moet verantwoorden voor God. Ja, dat zoals in Mat. 7:21-23 de toegang tot de Hemel ontzegd wordt.
De stem van God spreekt soms in mij, maar ik word ook te vaak misleid. Als het bevestigd wordt, dan weet ik dat het van God was. Maar helaas heb ik geen middelen om te testen. Slechts wanneer het direct tegen Gods Woord in gaat (wat bijna nooit het geval is, bedenk dat de duivel zich voordoet als een engel des lichts), dan weet ik dat het niet van God is. Soms is mij handelen automatisch en onbewust. Zie ik een nood, en voorzie. Maar soms zegt de stem NEE of WACHT. Waarom? Omdat God iets beter heeft of een later tijdstip. Het is de Geest die moet leiden en sturen.
Een gelovige die pocht op zijn of haar gave, wees op jouw hoede voor hem of haar. De gelovige heeft NIETS om te pochen. Het is een GEESTELIJKE interactie. Het is de Geest die uitdeelt (1 Cor. 12:11). Het is GEEN bewijs van geestelijk leven en leven onder controle van de Geest. Helaas zijn er voorgangers, oudsten en gelovige met geestesgaven, terwijl openlijk of in het geheim hun geestelijk leven een schande is van overspel, diefstal, etc. De controle van de Geest is zichtbaar door de uiting van Galaten 5:22 en bevestigd wordt door buitenstaanders. Persoonlijk ontdekte ik mijn geestesgave doordat een gelovige mij er opmerkzaam maakte. Er is niets om te pochen, omdat het een gave en de KRACHT en WERK is van de Heilige Geest. Het is niet het werk en kennis van de gelovige mens, maar die van de Heilige Geest. Dus de gelovige mens heeft NIETS om te roemen.
Maar 1 Corinthiërs 12 spreekt dat de gelovige mag bidden voor een gave. Ja zeker, maar die gave(n) waarvoor men bidt, dient niet tot eer van jezelf te zijn. Het moet zijn voor jouw dienst in Gods Koninkrijk en ter verheerlijking van God. Dat is de voorwaarde. Maar je ziet dat zondige gelovigen (vele) geestesgave hebben. Hoe zit dat? Wel je zult zien dat deze gaven gebruikt worden in prediking en evangelisatie ten dienste van Gods Koninkrijk. Maar hun persoonlijke afrekening is in Mat. 7:21-23 en Hebreeën 13:17: Zij zullen rekenschap moeten afleggen.

De Heilige Geest heeft een plan voor een ieder van ons. De een is in staat om snel te groeien, terwijl bij een ander het groeiproces langzamer dient te gaan. Maar het doel voor elke gelovige is te groeien van de melk (de moedermelk voor de baby) tot de vaste spijze, tot volwassenheid en zonen van God, Hebreeën 5:11-14;

Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen. Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoord te zijn, heeft u weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en u hebt nog melk nodig (en) geen vaste spijs. Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.

Ezechiël 18:5-32 5 Wanneer nu iemand rechtvaardig is en naar recht en gerechtigheid handelt, 6 op de bergen geen offermaaltijd houdt en zijn ogen niet opslaat naar de afgoden van het huis Israëls, de vrouw van zijn naaste niet onteert en geen gemeenschap heeft met een vrouw die haar maandelijkse onreinheid heeft, 7 niemand onderdrukt, de schuldenaar zijn pand teruggeeft, geen roof pleegt, zijn brood aan de hongerige geeft en de naakte met kleding dekt, 8 niet tegen rente uitleent noch woekerwinst neemt, zich van onrecht onthoudt, eerlijk bij geschillen de rechtvaardigheid betracht, 9 naar mijn inzettingen wandelt en mijn verordeningen in acht neemt door trouw te betonen – zo iemand is rechtvaardig; hij zal voorzeker leven, luidt het woord van de Here Here. 10 Maar verwekt hij een zoon, die een rover is, een bloedvergieter, en die, helaas, één dezer dingen doet – 11 hoewel hijzelf er geen van deed – ook op de bergen een offermaaltijd houdt, de vrouw van zijn naaste onteert, 12 de ellendige en de arme onderdrukt, roof pleegt, het pand niet teruggeeft en zijn ogen opslaat naar de afgoden, gruwelen doet, 13 tegen rente uitleent en woekerwinst neemt – zou zo iemand leven? Hij zal niet leven. Al deze gruwelen heeft hij gedaan; hij zal voorzeker ter dood gebracht worden. Zijn bloedschuld rust op hemzelf. 14 En zie, hij verwekt een zoon, en deze ziet al de zonden die zijn vader doet; hij ziet ze, maar doet iets dergelijks niet: 15 op de bergen houdt hij geen offermaaltijd en zijn ogen slaat hij niet op naar de afgoden van het huis Israëls, de vrouw van zijn naaste onteert hij niet, 16 hij onderdrukt niemand, neemt geen pand en pleegt geen roof; hij geeft zijn brood aan de hongerige en de naakte dekt hij met kleding; 17 hij onthoudt zich van onrecht, rente en woekerwinst neemt hij niet, hij voert mijn verordeningen uit en wandelt naar mijn inzettingen – deze zal niet sterven om de ongerechtigheid van zijn vader; hij zal voorzeker leven. 18 Zijn vader, omdat hij zich aan afpersing schuldig gemaakt, zijn naaste beroofd en te midden van zijn volksgenoten gedaan heeft wat niet goed is, zie, die zal sterven om zijn ongerechtigheid. 19 Maar gij zegt: Waarom draagt de zoon niet mede de ongerechtigheid van de vader? Die zoon heeft immers naar recht en gerechtigheid gehandeld; hij heeft al mijn inzettingen naarstig onderhouden; hij zal voorzeker leven. 20 De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf. 21 Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van alle zonden die hij begaan heeft, al mijn inzettingen onderhoudt en naar recht en gerechtigheid handelt, dan zal hij voorzeker leven; hij zal niet sterven. 22 Geen van de overtredingen die hij begaan heeft, zal hem worden toegerekend; om de gerechtigheid die hij betracht heeft, zal hij leven. 23 Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? luidt het woord van de Here Here. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn wegen en leve? 24 Maar wanneer een rechtvaardige zich afkeert van zijn rechtvaardige wandel en onrecht doet, naar al de gruwelen handelt, die de goddeloze bedrijft – zal hij dan leven? Met geen van zijn rechtvaardige daden zal rekening gehouden worden. Om de ontrouw die hij gepleegd, en om de zonde die hij bedreven heeft, daarom zal hij sterven. 25 Maar gij zegt: De weg des Heren is niet recht. Hoort toch, huis Israëls, is mijn weg niet recht? Zijn niet veeleer uw wegen niet recht? 26 Wanneer een rechtvaardige zich afkeert van zijn rechtvaardige wandel en onrecht doet en daarom sterft, dan sterft hij om het onrecht dat hij gedaan heeft. 27 Maar als een goddeloze zich bekeert van zijn goddeloze daden, en naar recht en gerechtigheid handelt, dan zal hij het leven behouden. 28 Immers, hij is tot inzicht gekomen en heeft zich bekeerd van alle overtredingen die hij begaan heeft. Hij zal voorzeker leven; hij zal niet sterven. 29 Maar het huis Israëls zegt: De weg des Heren is niet recht. Zijn mijn wegen niet recht, huis Israëls? Zijn niet veeleer uw wegen niet recht? 30 Daarom zal Ik u richten, huis Israëls, ieder naar zijn eigen wegen, luidt het woord van de Here Here. Bekeert u en wendt u af van al uw overtredingen, dan zal u dat niet een struikelblok tot ongerechtigheid worden. 31 Werpt alle overtredingen die gij begaan hebt, van u weg, en vernieuwt uw hart en uw geest. Waarom toch zoudt gij sterven, huis Israëls? 32 Want Ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, luidt het woord van de Here Here; daarom bekeert u, opdat gij leeft.

God wenst onze heiliging

God heeft geen behagen dat een mens sterft in zijn zonde en eeuwig van Hem gescheiden wordt. God wenst onze heiliging, de heiliging van elke individuele gelovige. Het heeft geen zin om eerst een rechtvaardig leven te leiden en daarna terug te vallen om in de wereld te leven. De vijf dwaze maagden hadden geen olie voor hun lampen tot aan het einde, de komst van de Bruidegom en verloren hun toegang tot de bruiloft. Bovenstaande uit Ezechiël 18:5-32 is duidelijk genoeg.
Wat heiliging betekent, staat onder andere beschreven in Heiliging.
De heiliging van de gelovige is noodzakelijk voor een leven onder controle van de Heilige Geest. God wenst dat de gelovige zich onderwerpt aan de wetten van het land, de regering en rechters (mits zij niet tegen God in gaan), Romeinen 13:1-7. Belasting betalen, zie Mattheüs 17:24-27 en 22:15-21. Dan werkt door in alle wetten, ook de verkeersregels. Niet door rood verkeerslicht rijden, houden aan de maximaal toegestane snelheid, niet rechts inhalen, voorgang verlenen ook aan voetgangers. Stoppen voor zebrapad. En niet alleen als mensen je zien, de gevallen engelen zien jouw rijstijl als geen mens jou ziet. Zij klagen jou aan bij God! Zij zien jouw gedrag in het verborgene en klagen jou aan bij God, zie Job 1:6-10. Het getuigenis van de gelovige is niet alleen voor de ongelovigen, maar ook tegen satan en de gevallen engelen.
De heiliging begint op de eerste minuut dat je Jezus Christus aanneemt tot jouw dood of misschien ben je nog in leven bij de Wederkomst van Christus. Het huwelijk is een goed voorbeeld. Het huwelijk begint vanaf het moment dat je jouw JA-woord heb gegeven en duurt tot de dood. Een christelijk huwelijk duurt normaal gesproken tot de dood scheidt.
Hoe goed is een huwelijk, dat is afhankelijk van de liefde die in het huwelijk aan elkaar wordt getoond en de trouw. Als je elkaar slechts elke zondag ziet, kun je weinig van het huwelijk verwachten. Zo ook de gelovige die alleen op de zondag, of erger alleen met Pasen en Kerst naar de kerk gaat. Als er enkele dagen per week met elkaar gecommuniceerd wordt, is dat een matig huwelijk. Zo ook wanneer de Bijbel nauwelijks gelezen wordt, alleen in nood gebeden wordt.
In een goed huwelijk wordt er DAGELIJKS liefde getoond, elkaar omhelst, en met elkaar gesproken. Het leven onder controle van de Heilige Geest betekent een DAGELIJKSE communicatie. Je leest de Bijbel, God spreekt tot jou. Je bidt, jij spreekt met God. Jouw gedrag, onderhouden van Gods geboden (jouw trouw aan de huwelijksbeloften), jouw belijdenis van zonde, is jouw omhelzing van God, de Vader en de Here Jezus Christus.
Vallen en opstaan Het leven onder controle van de Geest, is een dagelijkse keuze, elke minuut van de dag, om heilig te willen leven tot eer van God. Dat gaat in het begin van het christelijk leven met veel vallen en opstaan gepaard, zoals bij een kind dat leert lopen. Maar na oefening, loopt de baby zelfstandig. Hoe meer je als gelovige je onder controle stelt van de Geest, deste minder val je. Maar het duurt tot het einde, keer op keer zul je iets nieuws leren, zoals een leerling op school of de student op de universiteit. Het leven is een levensles. Keer op keer zul je iets nieuws moeten leren te beheersen. Maar door de kracht van de Geest zul je het meester worden. Zoals de leraar of professor jouw onderwijst, zo onderwijst de Heilige Geest jou. Maar je leert niets als je niet wenst te leren en niet wenst te studeren. Als je in de wereld wenst te blijven leven, verwerp je de Gods Geest. Je dient zonde vrij te leven, aan je huwelijk (Jezus is de Bruidegom, de Gemeente is de Bruid) te werken dat wil zeggen een LEVENDIGE en DAGELIJKS omgang met God te hebben, slechts dan zul je de krachts van Gods Geest ervaren.

Hoge Priester in het Heilige der Heilige
Hoge Priester in het Heilige der Heilige

De Hoge Priester in het Oude Testament mocht slechts eens per jaar in het Heilige der heilige komen, nadat hij voor zichzelf en het volk alle zonden had beleden en de vereiste zondoffers had gebracht. Ons eenmalige zondoffer is de Here Jezus Christus Die voor onze zonde aan het kruis van Golgotha is gestorven. Bij Zijn dood scheurde het voorhangsel van Boven af (Gods werk) naar niet vanaf beneden (niet een mens die het voorhangsel vanaf beneden scheurde) Matt. 27:51.
Dat betekent dat de toegang tot het Heilige der Heilige voor ALTIJD open is, dat wil zeggen voor ALTIJD is open de toegang van de gelovige tot God de Vader (Die woonde in de ark met de cherubs) door het vergoten bloed van Jezus. Echter de voorwaarde is vrij van zonde. De Hoge Priester mocht slechts het Heilige der Heilige binnengaan NA zondebelijdenis, NA vrij te zijn van zonde. De gelovige christen heeft vrije toegang tot God de Vader, mits hij of zij vrij is van zonde, dat is na belijdenis en vergevenis van zonde.

Dit is in het kort een stap voor stap in het christelijk geloof. Je mag nu deze stappen opnieuw lezen met gebruik van de links. Heb je vragen, neem de vrijheid om contact met de EZBB op te nemen, wij staan voor je klaar.WELKOM IN DE FAMILIE VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS. MOGE JE GROEIEN EN DE CONTROLE EN KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST IN JOUW LEVEN ERVAREN