God is kennis  

HET GOEDE NIEUWS ZENDING
Het goede nieuws

Het Goede Nieuws

Animatie Evangelie

Vragen over het evangelie en redding door het bloed van de Here Jezus Christus

Het leven in deze moderne tijd heeft veel te bieden

Een bijna onuitputtelijke stroom van informatie staat ons ter beschikking via bijvoorbeeld TV en internet. Onbekende beschavingen bestaan er (vrijwel) niet meer en de moderne mens kan de gehele wereld binnen uren bereizen voor een exotische vakantiebestemming. Tevens is de stand van techniek en wetenschap zo gevorderd dat ons veel comfort ter beschikking staat. Vaak klinkt dan ook de uitspraak dat de moderne mondige mens geen God (meer) nodig heeft.
God of Godsdienst wordt dan geassocieerd met een primitieve afhankelijkheid van een hogere macht zoals we in primitieve beschavingen tegenkomen. De tegenwoordige mens denkt het zelf wel te redden. Tevens wordt er negatief gesproken over geloven en godsdienst en daarbij worden de misstappen van de kerk uit het verleden en heden als argument gebruikt dat de wereld niet beter is geworden van godsdienst.
Aan de andere kant zien we een groeiend verlangen in de moderne mens en een zoektocht naar vervulling in het leven. Er blijkt een leegte te zijn die niet door geld of producten, ja zelfs niet door vriendschappen en relaties kan worden vervuld. Deze leegte is moeilijk te beschrijven maar heeft duidelijk iets te maken met zingeving; waar kom ik vandaan, waarom ben ik hier en waar ga ik naartoe?

WIE BEN IK? WAT IS DE ZIN VAN MIJN BESTAAN? HOUDT NA MIJN DOOD ALLES GEWOON WEER OP?

Als christenen geloven wij dat God zelf, die ons heeft ontworpen en ons het leven gegeven heeft, een verlangen in ons heeft ingebouwd om Hem te gaan zoeken en te vinden als bron van ons leven. Christenen geloven dat de Bijbel is de openbaring van de enige God. En dat de mens een zondaar is, en hij/zij niet in staat is om zichzelf te redden van de toorn van God. Daarom is de redding in Jezus Christus noodzakelijk, het leven in Jezus. Jezus, de Zoon van God, zonder zonde, stierf voor de zonde van de mens op het Kruis. En Hij stond op uit de dood na drie dagen. Hij overwon de dood, en daarmee een ieder, die toegeeft een zondaar te zijn en gelooft dat Jezus Christus gestorven is voor zijn/haar zonde, ontvangt het eeuwige leven in de Hemel.
Als we om ons heen kijken dan zien we dat de mens altijd al gevoelig is geweest voor het geestelijke en ook het bovennatuurlijke. Het genoemde voorbeeld van de primitieve beschavingen getuigd daar al van maar de moderne mens is ook voor geestelijke "input"; gevoelig. Voorbeelden daarvan zijn horoscopen, oosterse godsdiensten, astrologie, yoga, meditatie en new-age.

Wat geloven christenen nu eigenlijk en waarom is dit zo exclusief?

Christenen geloven dat de Bijbel een openbaring is van een enige God. Wanneer we de Bijbel openslaan en de strekking ervan weergeven dan zien we dat God een persoon is met een karakter en dus niet een vage oerkracht. Deze God is er altijd al geweest en is almachtig, weet alles, is overal aanwezig en is dus niet beperkt. Deze God is de bedenker en maker van het heelal, de aarde en de levensvormen. In de eerste bladzijden van de Bijbel zien we tevens dat God als meest bijzondere creatie de mens heeft gemaakt (Genesis 1:26-28).
Je kunt discussiëren over evolutie en schepping maar uiteindelijk is van primair belang dat God degene is die al die complexe, prachtig mooie en bijzondere levensvormen, planten en dieren heeft gemaakt.

Waarom maakte God dan de mens?

Omdat God een God is van liefde(de hele Bijbel getuigd hiervan), Is het Zijn verlangen om een relatie te hebben met de mens. Daarom heeft God de mens geschapen naar het beeld van God zelf.
D.w.z. wij hebben enorm veel mogelijkheden in ons. Bijvoorbeeld om zelf dingen te maken en te ontdekken (zoals de telefoon en computers), maar ook om we bewakers om zorgzaam om te gaan met de natuur. Ook is ons menselijk karakter een afspiegeling van het karakter van God. Ten opzichte van dieren hebben mensen meer gevoelens en een "link" met de geestelijke wereld. God schiep de mens om een relatie met Hem te hebben en om de aarde te beheren. De Bijbel spreekt: "U hebt de mens bijna goddelijk gemaakt". In Genesis lezen we tevens dat God met de mens samen wandelde in de avond koelte.
Kortom, God maakte mensen voor een hele directe relatie. Helaas moeten we vaststellen dat in de eerste bladzijden van de Bijbel er reeds een breuk komt tussen God en de mens.

Wat is er misgegaan?

De meeste mensen kennen het verhaal wel van de hof van Eden, van Adam en Eva en de verboden vrucht. Het komt er feitelijk op neer dat de mens besloot om ongehoorzaam te zijn naar God toe. God had ongelooflijke vrijheden aan de mens toevertrouwd maar er was slechts één verbod: Van één boom mochten zij de vruchten niet eten. Adam en Eva (de eerste mensen) besloten tegen de wil van God in te gaan. Deze eerste zonde staat model voor de rebellie die we in elk mens tegenkomen en is dus veel verstrekkender dan gewoon het pakken van een fruit. De daaropvolgende leugens en het wegvluchten voor God is tekenend voor de situatie waar de mens toen in terechtkwam. Adam en Eva beseften dat het onmogelijk was om nog voor het aangezicht van een volkomen smetteloze en almachtige God te komen.
De paradijselijke situatie waarin ze zich toen nog bevonden kon ook niet worden gehandhaafd zonder de directe relatie met God. De mens kwam in een hele andere situatie terecht: de wereld met zijn moeiten, met ziekte, met teleurstellingen, met oorlog, aftakeling en dood.

Deze overgang noemt men "de zondeval".

Zonde is een woord dat tegenwoordig niet zo vaak wordt gebruikt en eigenlijk betekent "het doel missen".

Het is een verzamelnaam voor al het verkeerde, onreine in ons menselijk denken, sprekenden handelen.
Als christen geloven we dat zonde veel verder gaat dan de grote voor de hand liggende zaken als moorden, stelen en liegen. Eigenlijk zit zonde in heel veel van ons karakter en onze houding verscholen. De Bijbel geeft daar een heel goed beeld van. In de leer van Jezus wordt de vinger ook op deze zere plek gelegd.
Sinds de zondeval is er dus een breuk tussen de onfeilbare, ethisch hoogstaande en zondeloze God en ons mensen die onvolkomen zijn in handelen, denken en zeggen.

Kan God geen oogje toeknijpen?

God is liefde. De hele Bijbel door vinden we daarvan getuigenissen en ook de ervaringen van talloze mensen zijn hiervoor een bewijs. Je kunt je dan ook afvragen of God geen oogje kan toeknijpen en onze fouten door de vingers kan zien en daarmee de oorspronkelijke paradijselijke situatie weer kan herstellen.

Een studie van het wezen en het karakter van God is nodig om daar een antwoord op te geven. God is zonder zonde en volkomen goed. Een woord dat we daarvoor gebruiken is heiligheid. Gods heiligheid en integriteit, gecombineerd met zijn almacht maakt het onmogelijk om als zondig mens in Zijn nabijheid te komen. Tegenover de zonde is God een groot laaiend en verterend vuur. God haat de zonde met een volkomen haat.

Wat is dan het goede nieuws?

God haat de zonde, maar hij heeft de mens, zijn creatie lief.
De Bijbel zegt dat God wil dat ieder mens behouden wordt en weer in relatie met Hem komt. De kloof tussen God en ons moet echter eerst overbrugd worden. God heeft zelf een oplossing daarvoor voorzien want mensen zijn niet in staat om deze kloof te overbruggen.

De 4 wetten van redding

Wat is dan die oplossing? Wat is de betekenis van het evangelie?

In het oude testament (het eerste gedeelte van de Bijbel dat zich afspeelt voor de geboorte van Jezus) zien we dat God op een gegeven moment een volk uitkiest (met Abraham als stamvader) Dit is een bijzonder volk met bijzondere gedragsregels en wetten. Het volk Israël dient God en brengt God offers ter genoegdoening van de zonden ter vergeving van zonde. Deze offers (meestal dieren die werden geslacht en op een altaar werden verbrand door priesters) waren een symbool voor een plaatsvervangende straf voor de zonde.
De Bijbel is er duidelijk over dat de straf op de zonde de dood is. Het offeren van dieren is natuurlijk maar beperkt en had voornamelijk als doel om de Israëlieten bewust te laten zijn van hun positie tegenover God.
Het gehele oude testament staat vol van verwijzingen en profetieën (voorspellingen) van een verlosser, de Messias, die zou komen en in staat zou zijn om het volk te bevrijden.
Tevens zou deze verlossing betrekking hebben op al de mensen over de gehele wereld. Deze Messias zou de zoon van God zijn die vanwege zijn eigen zondeloosheid in staat zou zijn om in een keer een volkomen offer te brengen voor de vergeving van zonde van ieder mens. Dat is het goede nieuws.

Het goede nieuws begon 2000 jaar geleden toen de voorspellingen bewaarheid werden met de geboorte van Jezus van Nazareth. Met kerst vieren wij zijn geboorte. Veel kerstverhalen zijn wat zoetig en liefelijk echter de komst van Gods zoon naar deze aarde is een enorm ingrijpend iets. God wordt mens. Hij komt naar ons toe. Vanaf het begin is er echter niet echt plaats voor hem op deze aarde (in Bethlehem waren de herbergen vol en hij werd volgens de Bijbel geboren in een verblijf voor de dieren). Jezus groeide op in een gewoon gezin maar de Bijbel is er duidelijk over dat er een groot verschil was met andere mensen: Hij was geheel zonder zonde.
Geheel zoals in de voorspellingen was beschreven hadden zijn eigen volksgenoten niet door dat Jezus de Verlosser was, zij verwachten een Koning. In zijn leven op aarde, waarin hij van stad tot stad trok om mensen te vertellen over Gods komende koninkrijk terwijl hij de mensen van ziekten en kwalen genas en zelfs uit de dood terugriep, werd Jezus continue aangevallen door de geleerden (Farizeeërs en Sadduceeën geheten). Hun aanklacht was godslastering.

Op deze aanklacht werd Jezus op 33-jarige leeftijd door een van zijn leerlingen verraden aan de schriftgeleerden, gearresteerd en met valse getuigenissen, bespotting en marteling voor het gerecht gebracht. Ondanks het feit dat men geen steekhoudende aanklacht kon inbrengen gaven de Romeinse autoriteiten toestemming om Jezus te kruisigen.

Jezus werd gekruisigd buiten Jeruzalem. De kruisiging was een Romeinse marteldood die verschrikkelijk pijnlijk was en alleen op zware criminelen werd toegepast. Met Jezus werden echter weer diverse profetieën vervuld. Zijn volgelingen waren teleurgesteld en verward en beseften niet dat Jezus dit alles moest doormaken.
Bij zijn sterven aan het kruis riep hij dan ook "Het is volbracht". Jezus' dood betekende namelijk het volmaakte offer voor de vergeving van zonde. Het was een geweldige overwinning over zonde en dood en over Gods tegenstander de satan.

Aan het kruis droeg Jezus de straf van jouw en mijn zonden zodat wij daar volkomen van vrij kunnen zijn.

Om deze kwijtschelding te verkrijgen is het alleen nodig om dit aanbod van vergeving, om Jezus als verlosser aan te nemen. Te bekennen dat je zelf je schulden niet kan dragen en Hem om vergeving te vragen.

Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren zoon gegeven heeft opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven zal hebben !!!

Bovenstaande Bijbeltekst slaat dus ook op jou. Wat je situatie ook is, wat je in het verleden ook hebt gedaan of hebt meegemaakt. God roept ook jou. Gods zoon is ook voor jou gestorven. Maar hij wacht op jouw reactie. Hij zal je niet dwingen om hem te volgen.

Als je dit gelezen hebt, leg het dan alsjeblieft niet naast je neer want het is de absolute waarheid. Een waarheid die je vrij maakt.

Hoor het Woord

Andere geestelijke bezigheden en occulte zaken maken je niet vrij maar binden je juist en geven je angst, Jezus daarentegen maakt werkelijk vrij!!

Na 3 dagen stond Jezus glorieus op uit het graf als een bewijs van zijn opstandingskracht. Hij is daarna aan honderden mensen verschenen. Er zijn talloze argumenten uit de Bijbel en uit de geschiedenis te noemen die aantonen dat Jezus werkelijk dood is geweest en ook werkelijk weer is opgestaan.

Vanaf het moment van zijn opstanding, had Jezus een verheerlijkt opstandingslichaam en daarmee gaat hij ons, zijn volgelingen voor. Want ook wij zullen eens een onsterfelijk lichaam aandoen en voor eeuwig bij Jezus mogen zijn in een koninkrijk waar geen pijn en moeite meer zijn en waar we gelukkig en compleet zijn.

Waar is Jezus dan nu?

Jezus is ook nooit meer gestorven. Hij is 40 dagen na zijn opstanding opgevaren naar de hemel, de plaats waar zijn vader, God, verblijft en troont. Hij heeft ons beloofd dat hij eens zal terugkeren en zijn volgelingen zal ophalen om voor altijd bij hem te mogen zijn. Daarna wordt de wereld overgeven aan satan en zullen de achtergebleven mensen op aarde een afschuwelijk tijd doormaken: de Grote Verdrukking. Na 7 jaren van Grote Verdrukking volgt het oordeel van God over deze wereld en zal Hij rechtvaardig alle mensen oordelen op grond hun daden. Volgelingen van Jezus Christus mogen echter zeker zijn van het feit dat zij door God nooit zullen worden veroordeeld of afgewezen. Dit omdat hun zonden zijn afgewassen door Gods zoon.

Mensen die tijdens hun leven bewust God hebben afgewezen zullen daarbij hun zin krijgen en voor altijd van de bron van liefde en vrede gescheiden blijven. Denk hier eens goed over na!!

Na de Hemelvaart van Jezus heeft Hij ons de heilige geest gestuurd. Gods geest woont in zijn volgelingen en helpt, leidt, troost, geneest en houdt levend en alert.

Door Gods heilige geest is er een krachtige christelijke gemeente ontstaan: het gezin van God.

Een plek om te leren en te groeien en samen gestalte te geven aan Gods koninkrijk op aarde.

Samenvatting van Gods reddingsplan:

God heeft een oplossing verzorgd, jij hoeft het alleen maar aan te nemen. Als Jezus' volgeling mag je Gods kind heten en elk moment van de dag met Hem spreken. Je kunt God nog steeds niet zien en ook niet letterlijk horen, dat zal onze toekomst zijn. Maar we mogen weten dat Hij bij ons is al de dagen van ons leven.

God belooft ons niet dat hij al onze problemen op aarde op bovennatuurlijke manier zal oplossen. Hij gebruikt ook moeilijke situaties om ons te vormen naar het beeld van Jezus. God is ook geen Sinterklaas die ons alles klakkeloos geeft waar we om vragen. Als we echter oprecht met Hem leven zul je merken dat Hij een bron is van vrede, van inzicht en van wijsheid. Je zult dan Zijn zachte stem leren verstaan waarmee hij ons leidt.

Als je dit leest en je bent erdoor aangeraakt, je realiseert je dat je ver van God afstaat maar je wilt dat werkelijke leven zonder schuld aannemen. Je wilt wel graag Jezus als verlosser aannemen maar je hebt geen flauw idee hoe.

Je kunt dan twee dingen doen.

  1. Contact zoeken met christenen en er eens over praten. Of contact leggen met de EZBB e-mail. Zie ook veelgestelde vragen.
  2. Je kunt als je dat wilt je nu, op dit moment richten tot Jezus en Hem vragen om in je leven te komen als verlosser. Op exact dat moment ben ook jij een kind van God en heb je het eeuwige leven.

Je kunt het onderstaande gebed bijvoorbeeld uitspreken maar je mag het natuurlijk ook met eigen woorden doen.
Zo'n gebed kun je overal uitspreken, op je kamer, in de auto, waar je ook bent. Word even stil en richt je eerbiedig tot God of Jezus Zijn zoon:

Here Jezus, Ik ken u nog niet zo goed maar u kent mij wel en u vindt mij waardevol. Ik dank u dat u voor mijn tekortkomingen en zonde bent gestorven en dat u mij geheel vrij wilt maken. Daar verlang ik naar. Ik wil U aannemen als verlosser en Heer. Komt u alstublieft in mijn leven en vul het met vrede. Leer mij de goede stappen te zetten en help mij om te groeien in geloof en liefde en een oprechte relatie met God, mijn Maker en mijn Hemelse Vader.

Na dit gebed kun je werkelijk alles met God bespreken. Hij is je Hemelse Vader.
Hij kent je trouwens toch al door en door dus het hoeft niet eng te zijn om bepaalde dingen voor Hem te noemen. Niets is te erg of te onbenullig voor Hem. Ook is Hij een schuilplaats, een trooster en een geneesheer.

Zorg dat je een Bijbel krijgt. Die is er in verschillende vertalingen. In de kerken wordt meestal de NBG-vertaling gebruikt maar de vertaling "het Boek" is erg geschikt om mee te beginnen omdat het in een duidelijker taal is geschreven, maar niet helemaal correct in vertaling. Je zult versteld staan hoe actueel en spannend de Bijbel is.

Zorg dat je mensen vindt die je kunnen begeleiden en je dingen kunnen leren over geloven. Er is namelijk veel te leren en het is ook niet altijd makkelijk om christen te zijn. Veel van Gods normen gaan lijnrecht in tegen de ontwikkelingen in deze snelle individualistische consumptiemaatschappij. Bedenk echter:
"Ik ben met u al uw dagen, tot de voleinding der wereld" God zal je de kracht geven om sterk te staan in Zijn kracht. Je zult er nooit spijt van krijgen om Jezus te volgen, want Jezus is DE ENIGE WEG tot God en tot het volle en eeuwige leven.

HET EVANGELIE

scheppingHet begon allemaal met de schepping van de aarde door God. Genesis 1:1 zegt: In het begin schiep God de hemel en de aarde.God schiep bomen, planten, dieren, vogels en vissen.

Adam en EvaIn Genesis 1: 27 staat:
En God schiep de mens naar zijn beeld: man en vrouw schiep Hij hen.

Deze twee mensen kregen de namen:
Adam en Eva

Zij waren zonder zonde en wandelden met God.

God had zeer vele bomen met fruit geschapen.
Tegen Adam en Eva vertelde God:
Je mag van alle bomen de vruchten eten, echter van 1 boom mag je de vrucht niet eten, want dan zul je sterven.

God had een tegenstander, de satan, die een engel was geweest, maar in opstand tegen God was gekomen, omdat hij gelijk aan God wilde zijn. Hij vond deze nieuwe aarde met mooie dieren, bomen, vogels, vissen en de man Adam en de vrouw Eva maar niets, want dit was Gods Werk.
Daarom stelde de satan aan Eva voor om van de verboden vrucht te eten, want hij zei:
Je mag niet eten van de bomen, he? De vrouw antwoordde: Wij mogen van alle bomen de vruchten eten, behalve een, want eten wij van die boom, dan sterven wij. Satan echter zei tot de vrouw: Je zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat je daarvan eet, jouw ogen geopend zullen worden, en je als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at.
De satan vertelde leugens aan de vrouw, halve waarheden, en de vrouw trapte er in en at de verboden vrucht en bod deze vervolgens aan aan haar man Adam. Nu had hij een keuze: zijn vrouw volgen of God gehoorzaam zijn en niet eten. Adam koos het verkeerde en ging bewust tegen het bevel van God in en at de vrucht. Zo kwam de zonde en de dood in de wereld.

Met als gevolg dat God de ongehoorzame Adam en Eva uit het paradijs verwijderde. Door hun ongehoorzaamheid aan God, leefde de mens niet meer gelukkig, kwamen ziektes in de wereld. Maar ook heeft de mens nog maar een beperkt leven op aarde, in het begin leefde de mens een duizend jaar, maar door alle ongehoorzaamheid van de mens, die steeds vaker tegen Gods geboden ingaat, is dat nu beperkt tot een 100 jaar.Jaren na de eerste zonde van de eerste mensen, gaf God een aantal bevelen, zodat de mens zijn ongehoorzaamheid aan God kent. In Exodus 20 staat:
U zal geen andere goden voor mijn gezicht hebben en deze vereren.
U zal de naam van Mij niet ijdel gebruiken.
Zes dagen mag je werken, maar op de zevende dag dien je te rusten.
Eer je vader en je moeder.
Je mag niet moorden, geen overspel plegen en niet stelen.
Je mag niet begeren wat van je naaste is.
Kortom: Je dient God op de eerste plaats lief te hebben en daarnaast je naaste lief te hebben zoals je jezelf lief hebt.

Later staat er in de Bijbel geschreven (Galaten 5:19-21):hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, jaloezie, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap en (Marcus 7:21-22 Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een begerend oog, godslastering, overmoed, onverstand.
Deze en denk ook aan liegen, stelen, moorden, haat, liefdeloosheid zijn allemaal eigenschappen van de mens en zijn een oorzaak van zijn ongehoorzaamheid aan God.
Wij kunnen proberen om goed te leven, maar keer op keer lukt het ons niet. Maar ja, na de dood op aarde, volgt een ander leven. Want ieder mens leeft voor altijd. Na de dood op aarde, volgt een ander leven:
Of gescheiden van God, of samen met God.
God kan de zonde niet goedkeuren. Net zo min als een misdadiger vrijgesproken kan worden door een aardse rechter, zo moet God de zonde straffen. Daar de mens heel veel keren Gods geboden en wetten overtreedt, wordt onze straf enorm.
Daarom heeft God een oplossing bedacht. Een voorbeeld, iemand is door de rechter veroordeeld tot een boete van 100.000 Euro. Deze persoon kan het niet betalen en moet daarom de gevangenis in. Nu komt er een ander die zegt, ik betaal die boete voor jou. Deze persoon heeft nu twee keuzes: of aanvaarden of dit aanbod weigeren en de gevangenis in gaan.
Jezus Christus is die ander persoon, die heeft de straf op jouw zonde op zich genomen en heeft enorm geleden door een kruisdood aan het Kruis van Golgotha, een 2000 jaar geleden.
Jezus Christus is de Zoon van God, die zonder zonde, een 2000 jaar geleden geboren is. Dit vieren met de Kerstdagen.

De Bijbel zegt in Johannes 3:16
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.

Wat houdt dit in? Wel, elk mens heeft nu twee keuzes:
Of de mens aanvaardt dit aanbod door te geloven dat Jezus Christus is gestorven voor jouw zonde en je daardoor vergeving ontvangt van jouw zonde. Met als gevolg dat je NIET langer gescheiden blijft van God. En je ontvangt een leven na jouw dood voor altijd bij God in de Hemel.
Of de mens aanvaardt dit aanbod NIET, dan blijft de straf op jouw zonde op jezelf en na je dood, zul je verantwoording moeten afleggen tegenover God, met als gevolg dat je de gevangenis in gaat en voor ALTIJD gescheiden blijft van God. En die gevangenis is absoluut geen pretje, maar een afschuwelijk plaats om te verblijven, de hel.

Nu kun je zeggen, maar mijn leven op aarde was ook geen pretje, een leven van pijn, ellende, armoede, verdriet. Degenen, die Jezus Christus als hun persoonlijke Verlosser hebben aangenomen, erkennen een zondaar te zijn, en erkennen vergeving door God nodig te hebben. Ontvangen wanneer zij naar de Hemel gaan, een nieuw gezond lichaam, zonder zonde. Een lichaam zonder gebreken, zonder handicaps en zonder ziektes.Maar degenen, die dit genade aanbod van God in Jezus Christus afwijzen, zullen geen nieuw lichaam ontvangen, en zullen voor altijd pijn en verdriet lijden.
Dit aanbod is altijd geldig, maar stel jouw beslissing niet uit. Je kunt spoedig een ongeluk krijgen, of een hart aanval, of welke manier dan ook. Dan kan het te laat zijn, dus neem je besluit spoedig, voordat het werkelijk te laat is.

gebedAls het mogelijk is, ga je op je knielen. Vouw je handen en sluit je ogen en bid je bijvoorbeeld het volgende gebed:

God, die in de Hemel is, ik beken dat ik een zondaar ben en uw geboden niet onderhoud. Ik erken een zondaar te zijn en ik weet dat ik mijzelf niet kan vrijmaken van uw straf op mijn zonden. Dank u dat Jezus Christus voor mijn zonde aan het kruis van Golgotha is gestorven. En ik neem Jezus Christus nu aan als mijn persoonlijke verlosser van mijn zonde en mijn Heer. Wilt u mij helpen om dit alles te begrijpen. Neem mijn leven in Uw handen en geleid mij.
Dank u. Amen.