Mattheüs 24:6-51, Mattheüs 25

Wanneer zijn de Wederkomsten van Jezus Christus?

Broeders en zusters wees gezegend bij onze Here Jezus Christus. In mijn introductie beloofde ik je te verklaren de mogelijkheid dat Jezus volgend jaar komt om de Gemeente te halen en te brengen naar de Hemel. In Mattheüs 24:43 en 44 zegt Jezus:

Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.
Vers 12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.

Dit is een opdracht om te waken en gereed te zijn. Zo hoe kunnen wij gereed zijn? Ik begin in Mattheüs 24:6-9

Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil.

De gehele wereld is in oproer. In Latijns-Amerika zijn de betogingen tegen de corrupte regeringen, in Spanje roert de ETA zich opnieuw. De hongersnoden en aardbevingen nemen in heftigheid en frequentie toe. In vele landen worden de christenen vervolg, en de fanatieke moslims plegen aanslagen en moorden. Men kan zeggen dat in het verleden dit alles ook geschiedde, maar er is NU een groot verschil, het is bijna over de gehele wereld en krachtiger en frequenter. In vele landen hebben de regeringen geen respect meer voor Gods Woord en nemen wetten aan die regelrecht tegen Gods Woord ingaan en christenen worden om hun prediking en verdediging in de gevangenis geworpen en uit hun ouderlijk macht gezet.

Vers 14 spreekt over de prediking van het Koninkrijk (dus niet het van Jezus) zal in de GEHELE WERELD worden verkondigd, door de 144.000 getuigen in Openbaring? Wanneer dit voltooid is, dan zal het einde gekomen zijn. Dat wil zeggen het einde van de Grote Verdrukking, die in de volgende verzen 15 tot en met 29 beschreven wordt, en in grote details in Daniël en Openbaring. Daniël spreekt over tweemaal 31/2 jaar, Openbaring spreekt over dagen met een totaal van 7 jaar. Jezus eindigt in de verzen 30 en 31 dat Hij aan het einde van de Grote Verdrukking zal komen en alle stammen op aarde Hem zullen zien. Hoe is het mogelijk dat allen op aarde Hem zullen zien. Jezus is God, niet gebonden aan tijd. In de vierde dimensie bestaat geen tijd, dus geen afstand. En Jezus is God, ALOMVERTEGENWOORDIG, dus kan op alle plaatsen tegelijk aanwezig zijn. Jezus zegt in de verzen 32 en 33 dat wij acht moeten slaan, want daarbij weten wij dat de tijd nabij is. Maar nu komen de belangrijke verzen 34 tot 36:

Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.

Dit geslacht heeft betrekking op het Joodse geslacht welke in 1948 de staat Israël heeft uitgeroepen en daarmede begint de telling van dit geslacht. Voordat dit alles geschiedt. Dit "alles" slaat op de vorige verzen 8 tot en met 29, oftewel de 7 jaren van Grote Verdrukking. Zo hoeveel jaren kent een geslacht in de Bijbel? Daarvoor moeten wij naar Psalm 90 vers 10:

De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren.

De dagen onzer jaren is een geslacht. Laten wij gaan rekeningen. 1948 + 70 jaar = 2018 min 7 jaar van Grote Verdrukking is 2011, daarin is Jezus niet teruggekomen. Maar zondermin kunnen wij zeggen dat het Israëlisch volk een sterk volk is, dus de tachtig jaren van toepassing zijn. Gerekend 1948 + 80 = 2028 dat kan mogelijk het jaar van het einde van de Grote Verdrukking zijn waarin dit ALLES is geschied. Maar Jezus zegt dat Hij noch de mens de dag noch ure weet, maar beveelt acht te slaan op de gebeurtenissen zodat mogelijk wij het jaar kunnen weten? Jezus gaat verder in de verzen 40 tot 42:

Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; 41 twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

Dit gebeuren vertelt Jezus nadat Hij gesproken heeft over de Grote Verdrukking. Dit is dus een ANDERE GROEP, namelijk de gelovigen. Waarom? Vers 42 spreekt over da dag dat UW HERE komt. Voor wie is de Here? Juist voor de gelovigen die Jezus Christus als Verlosser en HEER hebben aangenomen. Mattheüs 25 is in feite een geheel met hoofdstuk 24, een voortzetting. Hoofdstuk 25 verklaart nader de verzen 40 en 41, wie wordt aangenomen en wie wordt achtergelaten. Maar laten wij bij de les blijven. Wanneer is mogelijk de verzen 40 en 41? Wat betekenen deze verzen? Dit is de Opname van de Gemeente, oftewel de EERSTE Wederkomst van Christus (de tweede Wederkomst van Christus is vers 30), dan zal Jezus in de wolken komen en de gelovigen, dat zijn de wijze maagden in Mattheüs 25 die leven onder controle van de Heilige Geest, zij zullen worden aangenomen en met Jezus Christus naar de Hemel gaan. De dwaze maagden blijven achter en gaan door de Grote Verdrukking. Zo wanneer is mogelijk de Opname van de Gemeente? De tweede Wederkomst van Christus is aan het einde van de Grote Verdrukking mogelijk in 2028. Rekenen wij dat 2028 min 7 jaren is 2021, dus mogelijk volgend jaar kunnen wij de Wederkomst voor de Gemeente verwachten en is het VAN BELANG OM AANGENOMEN TE WORDEN.

Het schrikbarende voor mij is dat hoofdstuk spreekt over één en de ander. Dat is 50%. Hoofdstuk 25 spreekt over 10 maagden, vijf wijzen en vijf dwazen. Dat is 50%, de helft. Nemen wij dit letterlijk dan gaat slechts de helft van alle gelovige christenen bij deze Wederkomst naar de Hemel, en wordt bewaarheid wat sommige predikers zeggen dat de gelovige door de Grote Verdrukking gaat. Het zijn de dwaze maagden, die niet onder de controle van de Heilige Geest leven, maar in de wereld hun eigen leven leiden. Zij worden achtergelaten en gaan door de Grote Verdrukking met alle gruwelen beschreven in Openbaring.

Wat is betekenis van de wijze en dwaze maagden?

Het koninkrijk der Hemelen. Let op het woord HEMELEN. Het is dus niet het Koninkrijk Gods, maar het Koninkrijk in de Hemel, waar God de Vader woont, en Jezus Christus gezeten is aan de rechterhand van God de Vader. Het is in de HEMEL. De maagden, zij gaan de bruidegom tegemoet, zijn de gelovige die Jezus Christus als hun Verlosser hebben aangenomen. De dwaze maagden namen geen olie mee voor hun lampen. De olie wijst naar de Heilige Geest. Zij beginnen met de aanname van Jezus als Verlosser, maar vervolgens keren zij terug naar een leven in de wereld, maar al haar verlokkingen. Zij doven de Heilige Geest uit, de onvoldoende olie. De bruidegom bleef uit, tot op heden is Jezus nog niet gekomen om de Gemeente op te nemen in de Hemel. Het is de taak van de gelovige om gedurende zijn of haar leven onder de controle van de Heilige Geest te leven en tot eer en glorie van God te leven. Dat is een bewuste keuze van de individuele gelovige. Dat kan moeilijk zijn, vervolging en/of marteling betekenen, maar de beloning is groot, een aangenomen worden en een leven in de Hemel. Dat is geen tijd van slaperigheid maar een actief christen leven. Midden in de nacht komt de bruidegom wanneer men hem niet (meer) verwacht. Het is een kwestie van actieve waakzaamheid, zoals beschreven in Mattheüs 24:45-50.
De dwaze maagden hebben geen olie meer voor een lampen wanneer de bruidegom komt. De bruidegom is de Here Jezus Christus en de bruid is de Gemeente. Bij de dwaze maagden ontbreekt de olie, dat wil zeggen de Heilige Geest is niet meer werkzaam in hun leven.
De dwaze maagden dienen naar de verkopers te gaan. Let op, het is middernacht, de winkels van de verkopers zijn gesloten, het zal veel moeite kosten voor het kopen van olie, mogelijk de winkeliers moeten wakker schudden, als deze al bereid zijn om op te staan en te verkopen. Het zijn deze gelovigen die achtergebleven zijn, zij zullen hun geloof moeten bewijzen in de Grote Verdrukking en het merkteken 666 moeten weigeren. Dan zal een inspanning betekenen, zoals deze dwaze maagden moeite moeten doen om olie te kopen.
De wijze maagden gaan met de bruidegom mee de bruiloftszaal binnen, dat is de aangenomen gelovigen gaan met Jezus naar de Hemel, de bruiloftszaal.
De dwaze maagden kloppen aan de gesloten deur van de bruiloftszaal. Zij zijn achtergelaten bij de Opname van de Gemeente. Hun toegang tot de Hemel is definitief gesloten.
HO, HO, Wilfred het zijn gelovigen volgens jou! Zij zijn verloren? Wel, zij krijgen een nieuwe kans in de Grote Verdrukking om het merkteken 66e te weigeren. Maar dat is heel zwaar. Zonder merkteken 666 kan men niet kopen. Nu reeds werkt men hier hard aan. Geen betalingen meer met geld, uitsluitend met debet of credit kaart. Bevestiging met sms, dat is het middel om te lokaliseren waar de persoon is. Weigert men het teken, dan wel marteling en mogelijk de dood. Maar beter te weigeren en nieuw leven in het 1000-jarige Koninkrijk van Jezus, dan een eeuwig leven in de poel des vuurs.
Neem de waarschuwing in vers 13 serieus: Waak dan, want gij weet de dag noch ure. De keuze is aan JOU!