Preek 21 Wilfred - Virus Corona en Pasen

We hebben wereldwijd veel doden als gevolg van het corona virus. Waarom heerst de dood op aarde?

De dood is een gevolg van de zondeval. We moeten een 6000 jaar terug gaan in de geschiedenis, toen God de woeste en ledige aarde opnieuw voorzag van bomen, dieren, vogels en vissen. Op de zesde dag schiep God de man Adam en de vrouw Eva. God gaf aan de mens een grote tuin en vele fruitbomen. Van elke fruitboom mochten zij eten, BEHALVE van 1 boom NIET, de boom van kennis van goed en kwaad. Aten zij deze vrucht dat was het zeker dat zij zouden sterven. De vijand van God, satan of ook genoemd de duivel, was jaloers en kon deze schitterende schepping niet uitstaan.
Satan verleidde de vrouw Eva met halve waarheden en zij at van de verboden vrucht. Daarna bood zij deze aan haar man Adam. Nu had hij een vrije keus, óf God gehoorzamen en de vrucht niet eten, of ongehoorzaamheid en eten. Hij had een bewuste en vrije keuze. Hij koos verkeerd en at de vrucht. Daarmede kwam de zonde en de beloofde dood in de wereld. Onmiddellijk werd de geest ontnomen waarmee zij konden communiceren met God, de geestelijke dood. God verwijderde hen uit de tuin. Vele jaren later stierven zij de lichamelijke dood.

Wat is de betekenis van Pasen?

Oorspronkelijk is Pasen het Pascha dat door de Israëlieten werd en wordt gevierd. Het herinnert aan de bevrijding van de Israëlieten uit de slavernij in Egypte. Na 9 plagen bleef de Farao volharden om de Israëlieten God te laten aanbidden in de woestijn. De tiende plaag werd Farao aangezegd dat elke eerstgeboren mens en dier zal sterven. Farao volhardde. God instrueerde het Israëlische volk om een lam te slachten en te eten met ongezuurde broden. Het bloed van het geslachte lam moest aan de deurposten en de dorpel worden aangebracht, zodat de engel des doods aan dat huis zou voorbij gaan. De engel des doods doodde alle eerstgeborenen in Egypte, inclusief de zoon van Farao. Toen liet Farao het Israëlische volk gaan. In de woestijn ontvingen de Israëlieten de Tora (o.a. de 10 geboden) zodat zij in gehoorzaamheid aan Gods Wil konden leven. Onder andere met de instructie om niet te stelen, niet te moorden, je ouders te eren.
God is een rechtvaardig God en kan zonden niet door de vingers zien. Netzomin als men niet wenst dat een dief of moordenaar ongestraft blijft. Daarom zal elk mens de straf op zijn of haar zonden na de dood ontvangen. God is echter ook Liefde. Daarom bood Jezus, de Zoon van God aan om de straf op de zonde op Zich te nemen. Hij kwam. Hij werd als mens op de aarde geboren en nam de straf op Zich door Zijn kruisiging.
Hij werd gekruisigd met aan weerszijde een misdadiger. De ene misdadiger zei: Ha, als jij de zoon van God ben, haal ons dan van het kruis. De andere zei, schaam je je niet. Wij hangen schuldig, Jezus hangt onschuldig. Hij toonde BEROUW. En Jezus antwoordde: Vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn. De andere misdadiger ging naar de hel. Dat betekent dat elk mens eeuwig leven leeft. Na de dood volgt óf de voortzetting in de hel bij geen berouw en ongehoorzaamheid aan God, óf in het paradijs bij een leven naar Gods Wil en gehoorzaamheid.

Wanneer werd Heilige Avondmaal ingesteld?

De avond voor Zijn kruisiging gebruikte Jezus met Zijn 12 discipelen het Pascha, de herdenking aan de uittocht uit Egypte door de Israëlieten. Twee discipelen hadden het Pascha, het geslachte lam met ongezuurde brood bereid. Aan het einde van deze maaltijd lezen wij vanaf Mattheüs 26:20:

20Toen het avond geworden was, lag Hij aan met de twaalf [discipelen]. 21En terwijl zij aten, zeide Hij: Voorwaar, Ik zeg u, dat een van u Mij verraden zal. 22En zeer bedroefd, begonnen zij, een voor een, tot Hem te zeggen: Ik ben het toch niet, Here? 23Hij antwoordde hun en zeide: Die zijn hand met Mij in de schotel heeft gedoopt, die zal Mij verraden. 24De Zoon des mensen gaat wel heen gelijk van Hem geschreven staat, doch wee die mens, door wie de Zoon des mensen verraden wordt. 25Het ware voor die mens goed geweest, als hij niet geboren was. Judas, zijn verrader, antwoordde en zeide: Ik ben het toch niet, Rabbi? Hij zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. 26En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: Neemt, eet, dit is mijn lichaam. 27En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. 28Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

Pasen is een herinnering aan de opstanding van de doden door Jezus

Het offer aan het kruis door Jezus werd door God de Vader aanvaardt. God de Vader wekte Jezus op de derde dag uit de dood. Dat vieren de christenen nu als Pasen. Op Paasdag werd Jezus uit de doden opgewekt. En voor een ieder die berouw heeft van zonden en Jezus Christus aanvaardt als zijn of haar verlosser, ontvangt eeuwig leven (in het paradijs). Voor meer informatie, zie mijn 16e preek, wat gebeurt er na de dood?
Helaas vinden velen de dood door het corona virus en Covid-19. Maar nu is het de tijd om na te denken over wat er gebeurt na de dood? Misschien heb je nog weinig tijd, maar je heb nu de kans om tot geloof in Jezus Christus als Verlosser en HEER te komen. Hoe lang God die tijd nog geeft, weten wij niet. Maar met deze virussen weten wij dat de tijd nog kort is. De eerste Wederkomst dat Jezus Christus komt om de mensen die Hem erkennen als Heer en onder de controle van de Heilige Geest, in gehoorzaamheid aan God de Vader leven, zeer nabij is. Daarom neem nog vandaag de juiste beslissing. En christenen nu dat de kerken gesloten zijn, vier het Heilige Avondmaal thuis, zie de video.