Preek Wilfred - Geestelijke groei, dagelijkse Bijbellezen en waarom?

In mijn tweede prediking sprak ik over de mogelijkheid dat onze Here jezus Christus volgend jaar terugkomt. Jezus zegt: WAAK en staat acht op de tekenen. Het is een duidelijk opdracht van waken omdat niemand weet wanneer Hij terugkomt, behalve God de Vader. Jezus heeft duidelijk beschreven hoe de Opname van de Gemeente geschiedt en aangegeven wie aangenomen dan wel achtergelaten wordt. Het is aan elke individuele christen de keus. Volgens mijn mening rust de taak op mij en voorgangers om de Gemeente voor te bereiden ZODAT GELOVIGEN worden aangenomen. Ook als inderdaad Jezus volgend jaar terugkomt, is er slechts weinig tijd over om ongelovigen te winnen en rust op elke gelovigen een zware taak om mensen voor de HERE Jezus Christus te winnen. Het is NU de tijd om gelegen of ongelegen te verkondigen. En het is de vrije keus van elke gelovige om naar mijn predikingen te luisteren, mijn websites en instagram te gaan en te bestuderen of opzij te schuiven.
Deze prediking wil ik beginnen met de noodzaak van dagelijkse de Bijbel te lezen. Hoe lezen wij de Bijbel en WAAROM? Om met het laatste te beginnen, het is:

  1. Ten eerste het spreken van God tot jou,
  2. Ten tweede het is ons wapen tegen de machten der duisternis,
  3. Ten derde het openbaart de zonde in ons leven
  4. Ten vierde Gods Woord overtuigt de ongelovige.

Dus moeten wij een parate Bijbel kennis hebben DAAROM moeten wij dagelijks de Bijbel lezen.

Hoe lezen wij de Bijbel?

De Bijbel is Gods Woord, het is Goddelijk gezag. Je kunt zeggen dat er vertalingsfouten zijn vanuit de Hebreeuwse of Griekse grondtekst, echter men is zeer zorgvuldig met de vertaling. Zoals in elke taal kan men dezelfde dingen in verschillende bewoordingen zeggen. Daarom is het goed om in meer vertalingen de Bijbel te lezen. En beheers je buitenlandse talen ook in die talen de Bijbel te lezen.
Je leest de Bijbel niet zoals een gewoon boek of roman. Je neemt jouw tijd van voorbereiding, eerst zonde belijden en in gebed aan de Heilige Geest vragen jouw ogen te openen en te laten zien wat God jouw vandaag wil zeggen en leren. Het is de Heilige Geest die de Bijbel duidelijk maakt. Bij de zondeval werd de communicatieve (Heilige) Geest weggenomen en kon de mens NIET MEER communiceren met God. Na de aanname van Jezus Christus als Verlosser ontvangt de mens de Heilige Geest zodat de mens Gods Woord kan begrijpen en weer kan communiceren met God.
Na meer dan 30 jaar van Bijbellezen zijn er toch nog dingen waar ik overheen heb gelezen en de Heilige Geest tot mij spreekt. En ik lees de gehele Bijbel in 1 jaar. Ook is het een kwestie van geestelijke groei omdat de (jonge) gelovige niet in een keer alle zonde kan verwerken en in zijn of haar leven onder de controle van de Geest brengen.
Het is alle tijd nemen en je afzonderen (Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene, Mat. 6:6). Het is jouw PRIVÉ tijd met de Here God. En bedenk goed dat God de Vader en de Here Jezus Christus HEILIG zijn Die in de Hemel wonen, dus toon alle RESPECT die God verdient.
Als je gehaast bent en niet de tijd hebt om de Bijbel te lezen kun je moeilijk verwachten dat je geconcentreerd ben om Gods Woord te verstaan en te luisteren naar wat God van jou wenst.
Het is na het lezen, tijd nemen om te overdenken wat deze Bijbelteksten tot jou persoonlijk te zeggen hebben.
Ook is het raadzaam om Bijbel commentaren te raadplegen. In het algemeen zijn commentaren in het Engels het beste.
Op de Bijbelstudie kring hoor je de uitleg van andere christenen.
Als je iets niet begrijpt, leg het voor aan de Heilige Geest om het jouw uit te leggen. Soms ontvang je heel snel de uitleg, soms ontvang je de uitleg op wonderlijke wijze, soms duurt het maanden (jaren) totdat het tijdstipt waarop je rijp bent om het antwoord te ontvangen.
Je hebt kennis nodig van de Bijbel in de weerstand tegen satan en voor evangelisatie en jouw geestelijke groei.
Zonder grondige Bijbel kennis, zonder het zwaard des Geestes, dat is het Woord van God (Efeze 6:17) zijn wij niet in staat de brullende leeuw satan (1 Petrus 5:8) te verslaan.

Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Brullende leeuw

Jezus gebruikte in Mattheüs 4:3-11 zuiver Gods Woord om satan te weerstaan en in vers 11 heeft satan de nederlaag geleden en vertrekt. Zo bij elke aanval van satan op de gelovige dient de gelovige Gods Woord (Bijbel tekst(en)) te gebruiken om satan te weerstaan. Dat vereist een parate Bijbelkennis, die men alleen bezit als men de gehele Bijbel in 1 jaar leest.
Met liefde kan men Bijbel teksten gebruiken om te evangeliseren en de ongelovige te benaderen waarbij Johannes 3:16 wel het meest bekendste is. Het is Gods Woord en de Heilige Geest die de ongelovige overtuigen.
Door de oefening in Gods Woord bij elke aanval van satan, groeit men geestelijk. Maar dat vereist een grondige Bijbel kennis wat Eva viel bij de zondeval door de halve waarheden van satan. En let goed op de misbruik van satan van Gods Woord bij de verleidingen van Jezus in Mattheüs 4.
Leer Bijbel verzen uit je hoofd die jij belangrijk vindt in de strijd tegen satan en voor evangelisatie.

Kan men alles testen aan de hand van de Bijbel of het van God is?

In principe ja, maar niet altijd. Mattheüs 25 beschrijft de 5,2 en 1 talenten en hoe Jezus rekenschap vraagt hoe men zorg heeft gedragen voor de naaste. Mijn geld is niet van mij, maar van God. Hoe ik mijn geld besteed, zal ik verantwoording tegenover Jezus moeten afleggen. Op een dag zag ik dat een zuster dringend een wasmachine nodig had. Ik ging naar de winkel, zag dat goedkope wasmachines waarvan ik wist dat zij niet schoon waste en zorg een goede wasmachine en noteerde de prijs en keek in andere winkels. Maar een stem in mij zei: NEE. Maar de Bijbel zegt toch dat ik voor mijn naaste zorg moet dragen. Maar ik kocht niet, ik luisterde. Ruim een week later was deze wasmachine in de aanbieding 400 reais goedkoper en mocht ik de wasmachine kopen, in mijn auto laden en bij mijn zuster bezorgen. De Heilige Geest kent de toekomst, wist dat de wasmachine een week later goedkoper zou zijn. Dat is luisteren.
Laten wij keken naar koning Saul. De profeet Samuël gaf de opdracht aan Saul (1 Samuël 15) om de Amalekieten te vernietigen INCLUSIEF het vee. Wat doet koning Saul? Hij vernietigt de Amalekieten, maar spaart het beste vee. Wanneer Samuël na de overwinning Saul tegemoet gaat, hoort hij het vee. En vraagt waarom heb je het bevel van God niet uitgevoerd en het vee vernietigd? Let op zijn excuus: Ik heb het gespaard om te offeren aan de Here. Het antwoord van Samuël is (vers 22):

Maar Samuël zeide: Heeft de Here evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des Heren stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen.

Persoonlijk vind ik het moeilijk om te luisteren als de stem in mij spreekt. Het is niet altijd mogelijk om te bepalen wanneer het van God is. Ja, ik heb fouten gemaakt, maar gelukkig mag ik mijn zonden belijden en vergeeft God.
Een broeder wenste geld te lenen en in mijn ongehoorzaamheid leende ik. Ik wist dat deze broeder niet in staat is om geld te beheren, maar hij zei dat hij het geld nodig had om werk te beginnen. Na twee jaar was hij failliet. Graag wil ik vertellen over het werk van de BEM. Een Nederlands zendingsgenootschap die werkt in Minas Gerais, Brazilië. Hun werk is om drie jaar een gezin te helpen. Hoe? De kinderen mogen naar het semi-internaat van 7 in de ochtend tot 4 uur in de middag waar zij eten en onderwijs ontvangen. De ouders kunnen dan werken en geld verdienen. Daarnaast een tuin om rijst en groente te verbouwen. Na drie jaar moeten zij zelfstandig zijn en voor zichzelf kunnen zorgen. Dat is een uitstekend project een 50 jaar geleden begonnen. Velen zijn artsen, advocaten, voorgangers, sociale begeleiders of werken in een van de 13 semi-internaten.

Wat zegt de Bijbel over werken?

2 Thess. 3:10 Wil iemand niet werken, dan zal hij ook niet eten

Dat is een ernstige Bijbel tekst. Die wij serieus moeten nemen. Ho, Wilfred dat kun je niet menen. Je leeft in Brazilië waar de werkeloosheid 13% is, moeilijk om een baan te vinden. Ja, dat is waar. Zelf ben ik in Nederland 2x 3 jaar werkeloos geweest. Echter beslist geen verloren tijd. Die tijd was een tijd van geestelijke groei. Was in staat 3 uur te bidden voor ongelovigen bij God te brengen, bij naam, voor auters van films en televisie. Een tijd van Bijbelstudie. Een tijd van sociaal werk.
Hier zie ik werkeloze gelovigen die achter de televisie hangen, de gehele dag niets uitvoeren, geen bezoeken aan broerders en zusters, geen geestelijk groei. Zij leven in letterlijke armoede en geestelijke armoede. Sorry om te zeggen, maar op hen is deze Bijbeltekst van toepassing.
Want God Wil is jouw tijd gebruiken in de relatie met Hem en in werk voor Hem.
JOUW RELATIE MET GOD IS HET MEEST BELANGRIJKE IN JOUW LEVEN.
Die relatie is noodzakelijk om aangenomen te worden en naar de Hemel te gaan. Als je reeds op aarde niet in die relatie bent geïnteresseerd, waarom dan naar de Hemel gaan? Je vervuld immers niet jouw koninklijk priesterschap op aarde. Je bent geen vertegenwoordiger van God op aarde, hoe kun je dan met Jezus Christus als koning regeren in het 1000-jarig Koninkrijk van Christus? Jouw leven als christen is jouw getuigenis, jouw voorbereiding. Laten wij deze taken serieus nemen. Dat is geen passief gedrag maar een actief christelijk leven onder leiding van de Heilige Geest. De keus is aan ONS!