Preek 4 Wilfred - Waarom ben je een zondaar en heb je Jezus Christus nodig?

In mijn inleiding sprak ik over dat mensen naar voren komen op de uitnodiging in de kerk of evangelisatie om Jezus aan te nemen zonder eigenlijk bewust te zijn wat de betekenis hiervan is. Mogelijk ben je opgegroeid in een christelijk gezin. Maar weet je de reden waarom de mens een zondaar is en waarom men Jezus Christus als Verlosser nodig heeft?

De mens is zondaar

De mens is een zondaar omdat men als zondaar geboren wordt. Daarvoor moeten wij circa 6000 jaar terug toen de zondeval geschiedde. De Bijbel begint in Genesis 1 vers 2 met

De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.

Let goed op de aarde bestond reeds! De aarde NU was woest en ledig. Mijn gedachte is dat deze woestheid een gevolg is van de strijd tussen God en satan. Satan wilde gelijk aan God zijn en verloor satan deze strijd en werd uit de Hemel geworpen. Mogelijk dat daarbij de aarde (en het heelal) verwoest werd.
God begint met een NIEUW begin, waarbij Hij de aarde OPNIEUW inricht met planten, vogels, dieren en vissen. En tenslotte wordt de mens geschapen in Genesis 1:26

En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Let op de mens werd geschapen naar Gods beeld. God is een Drie-eenheid, God de Vader, de Zoon De Here Jezus Christus en de Heilige Geest. Waarbij de Heilige Geest staat onder Jezus Christus en Jezus Christus onder God de Vader. Een rangorde. De mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. De rangorde is dat de vrouw onder de man staat, de man onder de Here Jezus Christus. Een gelijke Drie-eenheid.
Genesis 1:27

En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

En de Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

God gaf de mens een BEVEL: van alle bomen in dit hof, het paradijs een zeer uitgestrekt gebied, mag je eten, ECHTER van 1 fruitboom maar je NIET eten. Een test van gehoorzaamheid en respect voor God, de schepper. Satan kon het niet uitstaan dat God alles opnieuw geschapen had, en wenste deze nieuwe schepping inclusief de mens te vernietigen. Satan had in zijn opstand tegen God 1/3 van de engelen meegesleurd, de gevallen engelen, oftewel demonen.

SatyrZij hebben geen lichaam en om zich zichtbaar te maken hebben zij het lichaam van een dier of mens nodig. Satan trad in het lichaam van een slang en sprak met Eva. Eva was niet op haar hoede, een dier wat sprak? Een vreemde zaak! Mogelijk kon de slang lopen en liepen zij samen naar de verboden fruitboom. Waarom was Eva niet bij haar man Adam? Satan sprak met Eva met halve waarheden. Eva werd verleid en viel in de valstrik van de sprekende slang, de wens van satan nu voorgesteld aan Eva gelijk te zijn aan God, geen gezag boven haar. Is dat niet typisch de huidig mens, geen gezag boven hem of haar, regeringen die zich boven God stellen en wetten aannemen die tegen God in gaan? Eva at van de verboden fruitboom. Zij ging naar haar man en bood hem de verboden vrucht aan.
NU had Adam een VRIJE KEUZE, geen verleiding maar een BEWUSTE keuze. Of kiezen voor zijn vrouw en ongehoorzaam aan God. Of de verboden vrucht weigeren en gehoorzaam zijn aan God. Hij wist dat zijn vrouw voor de dood had gekozen, want God had gezegd voorzeker zult gij sterven.
Adam koos om de verboden vrucht te eten, een bewuste keuze en daarmede trad de zonde in de wereld. Ongehoorzaamheid aan God. Door deze bewuste keuze is het dat de zonde wordt doorgegeven via het MANNELIJKE zaad en NIET via de vrouwelijk eicel. De vrouw werd verleid, zodat de maagdelijke vrouw de zonde niet doorgeeft. Op het moment van de gemeenschap worden man en vrouw 1, bevrucht de zondige mannelijke zaadcel de vrouwelijk eicel en worden 1, dus zondig. En uit deze bevruchting groeit een zondig mens.
Adam en Eva werden zich bewust van hun naaktheid en namen bladeren van de boom om hun naaktheid te bedekken.

Vijgenbladeren Adam
Vijgenbladeren die verdorren en hun naaktheid weer tonen. God wist wat er gebeurd was en wachtte tot de avond om Adam en Eva te bezoeken. Dat gaf hun de TIJD om hun antwoord te formuleren aan God. In de avond bezoekt God hen. Zij hebben zich verborgen, zij zijn bang voor God. De God waarmee zij eerder vrijelijk mee communiceerde. Adam heeft tijd gehad, een dag, een middag om zijn antwoord te bedenken aan God. En hoor het antwoord, hij geeft GOD DE SCHULD: De vrouw die u mij gegeven heeft, die heeft mij van de verboden vrucht laten eten. Geen enkel berouw, geen enkele schuldbekentenis, een afschuiven van schuld. Is dat niet typische menselijk? De mens is schuldig. Wat zegt de Bijbel in

Hebreeën 9:22: Zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.
Genesis 3:21 En de Here God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede.

Dat betekende dat God een ONSCHULDIG dier(en) nam en het slachtte om klederen te maken om de naaktheid van Adam en Eva te bedekken.
Offer
Onschuldig bloed werd vergoten voor de zondige mens. Hoe vaak zijn niet onschuldigen de dupe door de schuld van een ander. De bestuurder die door rood licht reed en mensen verwondt of doodt. De dronken bestuurder die kinderen doodt. Het zijn bewuste keuzes, want de persoon kent de mogelijke gevolgen van zijn of haar daad.
Nadat God klederen voor Adam en Eva had gemaakt, verwijderd God hen uit het paradijs. Hun geest waarmee zij konden communiceren wordt onmiddellijk weggenomen. De beloofde dood. En uiteindelijk zullen zij ook lichamelijk sterven. Ook geen persoonlijke ontmoetingen meer van aangezicht tot aangezicht met God. Einde verhaal?

Heeft God de zondige mens lief?

Ja, God heeft de mens lief, maar is ook RECHTVAARDIG. God kan zonde NIET tolereren en op de zonde staat de doodstraf. Elk mens sterft op aarde, maar elk mens heeft eeuwig leven hetzij met God, hetzij zonder God. De eerste mens Adam kreeg bedenktijd om zijn antwoord aan God te geven. Elk mens persoonlijk heeft een kort of lang leven op aarde om VRIJWILLIG zijn of haar keuze te maken:
Of God erkennen, erkennen zondaar te zijn en niet in staat door eigen middelen vergeving te ontvangen
Of God verwerpen, zeggen goed te leven en de straf op de zonde te dragen, de eeuwige dood te ontvangen en eeuwig gescheiden te blijven van God. Het is aan elk mens persoonlijk om te kiezen zoals de eerste mens Adam de vrije keuze had. Maar aan elk van de keuze is een consequentie verbonden en zal de mens persoonlijk de gevolgen moeten dragen van zijn of haar keuze.

Hoe heeft God de mens lief?

De Zoon van God was bereid de straf op de zonde op Zich te nemen. 4000 jaar later verliet Hij de rijkdom in de Hemel en werd als een menselijk kind op aarde geboren. Hoe? De zonde wordt doorgegeven via de man, dus moet de geboorte geschieden via de zondeloze vrouwelijk eicel, een vrouw die maagd is, die nog geen éénwording heeft gehad met een zondige man. De maagd Maria was bereid om zwanger te worden van de Heilige Geest. Ondanks het feit dat zij WIST dat dit volgens de Joodse wet betekende dat zij gestenigd tot de dood kon worden (zwanger worden terwijl zij geen gemeenschap had gehad met haar ondertrouwde man). Zij VERTROUWDE volledig op de engel die haar de boodschap bracht, dat zij in leven zou blijven. Zij GEHOORZAAMDE aan de opdracht van God.
Jezus werd als baby geboren op aarde zonder zonde.
Jezus was zijn zondige ouders volkomen onderdanig als kind (Lucas 2:51), hij plaatste Zichzelf niet boven zijn aardse ouders. Ondanks Zijn bewustzijn van dat Hij de Zoon van God was. Zijn hele leven bestond uit ONDERDANIGHEID en GEHOORZAAMHEID. HET NIET TOEGEVEN AAN VERLEIDINGEN.
Waarom was Eva gevallen? Juist door verleiding. De test van Jezus bestond uit DAGELIJKSE verleiding. De verleiding om voortijdig Lazurus uit de dood op te wekken. De verleidingen van satan. Jezus verbleef veertig dagen in de woestijn, waar hij niets at.

Woestijn

Wie Israël bezocht heeft, weet hoe woest de woestijn bij de Dode Zee is, het gebied waar Jezus direct na Zijn doop verbleef. Na veertig dagen niets gegeten te hebben komt de duivel met drie verzoekingen en dit keer citeert satan de Woorden van God correct, ECHTER uit zijn context. Jezus valt NIET in de valkuil van satan en citeert met correcte Bijbelteksten in hun verband.
Ik denk dat de grootste verzoeking van Jezus aan het Kruis van Golgotha was. Ondanks dat de mensen bij het Kruis Hem beschimpte en uitdaagde om van het kruis van te komen, bleef Jezus aan het Kruis hangen riep niet om de hulp van Gods engelen. Daar nam Hij de straf van God op de zonden van de mens op Zich. Adam en Eva vielen bij de eerste de beste verleiding. Jezus doorstond duizenden ? verleidingen en bleef gehoorzaam aan de Wil van God de Vader. Dat is de betekenis van dat Jezus de Verlosser is van de straf op de zonde van de mens.
Jezus legde VRIJWILLIG Zijn leven van met de woorden: Het is volbracht en HIJ GAF DE GEEST. De soldaat stak met een speer in de zijde van Jezus (Johannes 19:30, 33-34) en daarmede werd Zijn dood bevestigd, zie Het is VOLBRACHT.

Bleef het bij de dood van Jezus?

Nee, gelukkig niet. God de Vader accepteerde het volbrachte werk van Jezus en het bewijs daarvoor is dat God Zijn Zoon Jezus uit de doden opwekte. Daarmee staat de weg open voor ELK mens die wenst te geloven in Jezus Christus als zijn of haar Verlosser. MAAR het is opnieuw de VRIJE KEUS van de mens PERSOONLIJK. De mens kan dit aanbod van God de Vader aannemen en gehoorzamen aan deze oproep, OF de mens kan dit aanbod verwerpen. Aannemen betekent eeuwig leven met God. Verwerpen betekent zelf de straf op de zonde aanvaarden en eeuwige dood in de duisternis.

Maar de mens die Jezus Christus aanneemt, maakt daarbij de keuze voor God te leven en dat GEEFT VERPLICHTINGEN.

Wat gebeurt er met de mens die Jezus Christus aanvaardt als Verlosser?

De mens die Jezus Christus aanneemt als zijn of haar Verlosser wordt wederomgeboren.
WedergeboorteDie mens gaat van het kind zijn van satan, een zondig geboren mens, over naar het KIND ZIJN VAN GOD, dat is opnieuw geboren worden als een kind van God. Men wordt opgenomen in de familie van God. En die mens ontvangt nieuw leven en ontvangt onmiddellijk de Heilige Geest. De Geest die weggenomen werd bij de zonde van de eerste mens Adam. Middels die Geest is de gelovige in staat om de Bijbel te lezen, te bidden en te doen wat God wenst. Het communicatie middel, de geest, is weer aanwezig waarmee men kan communiceren met God.

ECHTER het opgenomen worden in het gezin van God, het kindschap van God, brengt verplichtingen met zich mede. Het Joodse volk was (en is) het uitverkoren volk van God, geroepen om aan de Wil van God te voldoen en daarvoor was de Tora gegeven (o.a. met de 10 geboden). Zij verlieten hun God, en God verbande hen uit het Beloofde Land. Keuzes heeft consequenties. Hun geestelijk leiders verwierpen Jezus als Verlosser. en TIJDELIJK kwam en is de Gemeente van gelovigen, die nu als hun taak hebben te gehoorzamen aan de Wil van God. Dat is een dagelijkse vrije keuze, meerdere keren per dag zoals Jezus meerdere keren per dag verzocht werd.

In mijn volgende prediking meer over het christelijke leven.