Preek 7 Wilfred - Wat is het avondmaal en wanneer mag men deelnemen?

Het avondmaal is een gemeenschappelijk gebruik van de avondmaaltijd afgesloten door het heilige avondmaal zoals ingesteld door Jezus op de avond voor Zijn kruisiging en dood. Het heilige avondmaal wordt in de meeste kerk eigenlijk verkeerd gevierd en slechts met een stuk brood en een kopje druivensap. Wat het avondmaal werkelijk inhoudt en hoe het gevierd dient te worden, wil ik in deze preek behandelen.
Voor het juiste begrip dienen wij terug te gaan naar Lucas 22:7-13

De dag der ongezuurde broden kwam, waarop het Pascha moest geslacht worden. En Hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: Gaat heen, maakt het Pascha voor ons gereed, opdat wij het kunnen eten. En zij zeiden tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij het gereed maken? Hij zeide tot hen: Zie, wanneer gij de stad inkomt, zal u een man tegenkomen, die een kruik water draagt. Volgt Hem in het huis, dat hij binnengaat, en zegt dan tot de heer van dat huis: De Meester zegt u: Waar is het vertrek, waar Ik met mijn discipelen het Pascha kan eten? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, van alles voorzien: maakt het daar gereed. En zij gingen heen en vonden het zoals Hij hun gezegd had, en zij maakten het Pascha gereed.

Let op de laatste woorden: ZIJ MAAKTEN HET PASCHA GEREED.

Wat is het Pascha?

Het Pascha is de instelling van de bevrijdingsherdenking van het Israëlische volk uit Egypte. Het volk was een 400 jaar onder slavernij in Egypte en de Farao weigerde het Israëlische volk om God in de woestijn offers te laten brengen. Er waren reeds negen plagen aan vooraf gegaan, maar Farao bleef hardnekkig en God kondigde de tiende plaag aan: de dood van elke eerstgeboren mens en dier. Dat gold zowel voor de Israëliet als de Egyptenaar. God gebod dat een lam zonder vlek en volkomen gaaf geslacht moest worden (Hebreeën 9:22 Zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving) en het bloed van het lam gestreken moest worden aan de deurpost, deze instelling lezen wij in Exodus 12:3-10, 12-13

Lam3Spreekt tot de gehele vergadering van Israël als volgt: op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs, een stuk kleinvee per gezin. 4Maar indien een gezin te klein is voor een stuk kleinvee, dan zullen hij en de naaste buurman van zijn gezin er een nemen, naar het aantal personen; gij zult bij het stuk kleinvee rekenen met ieders behoefte. 5Een gaaf, mannelijk, éénjarig stuk kleinvee moet gij nemen; gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten. 6En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand; dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. 7Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen, waarin men het eet. 8Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten; zij zullen het eten op het vuur gebraden, met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden. 9Rauw of gaar gekookt in water zult gij het niet eten; slechts op het vuur gebraden met kop, schenkels en ingewanden. 10Gij zult daarvan niets overlaten tot de morgen
12Want Ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het land Egypte slaan en aan alle goden van Egypte zal Ik gerichten oefenen, Ik, de Here. 13En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla.

Allereerst moet het éénjarig stuk kleinvee geslacht worden, het bloed moet vergeving brengen, en het perfecte LAM is de Here Jezus Christus, en dit bloed moet aan de beide deurposten en de bovendorpel worden gestreken. ALLEEN dan zal de doodsengel dat huis voorbij gaan en de eerstgeboren niet doden.
In die nacht moet het GEHELE lam worden gegeten. Er moeten dus voldoende mensen in het huis aanwezig zijn om het gehele stuk kleinvee op te eten. Ongezuurd brood, als symbool voor reinheid; en bittere kruiden, als symbool voor de gruwelen van de gevangenschap.


Bloed strijken aan de deurposten en de bovendorpel duur 3:33 min. (geen geluid)

Hoe dient het avondmaal gevierd te worden?

PaaslamLucas 22:13 sluit af met: ZIJ MAAKTEN HET PASCHA GEREED. Wat maakten zij gereed? Het Pascha bestaande uit het lam dat men moest slachten, op het vuur braden, ongezuurde broden maken met bittere kruiden. Het bloed moest aan de beide deurposten en de bovendorpel worden gestreken. En na deze bereiding at Jezus met zijn twaalf discipelen deze maaltijd. Dit is wat ontbreekt in de meeste kerk bij de heilige avondmaal viering, het wordt NIET vooraf gegaan aan de gezamenlijke maaltijd. Dat deze viering met maaltijd is, lezen wij in 1 Corinthiërs 11:20-29

20Wanneer gij dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des Heren; 21want bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel, zodat de een hongerig is en de ander dronken. 22Hebt gij dan geen huizen om te eten en te drinken? Of minacht gij (zózeer) de gemeente Gods, dat gij de behoeftigen beschaamd maakt? Wat zal ik tot u zeggen? Zal ik u prijzen? Op dit punt prijs ik niet. 23Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, 24de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. 25Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. 26Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt. 27Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. 28Maar ieder beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke uit de beker. 29Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. 30Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen.

Uit de bovenstaande verzen is het duidelijk dat niet op elkaar werd gewacht om de maaltijd te gebruiken, zodat de laatsten die kwamen, een tafel vonden die (bijna) leeg was. Niet duidelijk is of dat het gehele geslachte stuk kleinvee reeds volledig was opgegeten. Maar duidelijk is dat aan de heilige avondmaal viering vooraf ging aan het gebruik van de gezamenlijk maaltijd.

De instelling van het heilige avondmaal

Zo, laten wij terug gaan de de avond voorafgaande aan de kruisging en dood van Jezus. De maaltijd van het Pascha is genuttigd en Jezus neemt nu het woord in Mattheüs 26:26-29

En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: Neemt, eet, dit is mijn lichaam. 27En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. 28Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 29Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders.

Het eten en het drinken van de wijnstok is wat men gewoon is om te noemen het heilige avondmaal. In de kerken laten men stukken brood rondgaan en een kopje met druivensap. Echter de viering van het Pascha gebeurt niet. Jezus is het geslachte kleinstuk vee, het perfecte Lam, door het slachten van het lam, kwam het bloed vrij nodig voor het strijken op de beide deurposten en bovendorpel. Zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving staat in Hebreeën 9:22. Het is Jezus die Zijn bloed stortte aan het kruis van Golgotha. Toen de soldaat de speer in de zijde van Jezus stak, kwam er BLOED en water uit. Het bloed werd op de BEIDE DEURPOSTEN EN BOVENDORPEL aangebracht. De mens die Jezus aanneemt als zijn of haar Verlosser moet het bloed van Jezus VOLLEDIG op zijn of haar lichaam, geest en ziel toepassen. Blijft er een stukje achter, een deel wat aanhangt aan de wereld, geen volledige controle van de Heilige Geest, dan sterft men NIET volledig aan het eigen-IK. De instructies omtrent het Pascha waren volkomen duidelijk. Men moet het Pascha volledig toepassen in het christelijke leven. De discipelen werden op de feiten gedrukt tijdens het eten van het geslachte lam. En mogelijk duurde het eten van het Pascha 1 à 2 uur. Een stilstaan bij de zonde!
Jezus neemt het brood en breekt het in stukken zodat ieder van de 12 discipelen (= alle aanwezigen) zijn deel krijgt, er is brood voor iedereen. Het lichaam van Jezus werd gekruisigd. Zijn dood, Zijn lichaam is VOLDOENDE voor alle gelovigen vanaf Zijn leven op aarde tot en met alle gelovigen heden en in de toekomst. Voor een ieder die wil geloven in Jezus Christus als Verlosser van zijn of haar zonden, is het offer gebracht aan het Kruis voldoende. Er is geen uitsluiting, er is gebrek aan brood. Jezus brak het brood en voedde de menigte van 4000 en 5000 mannen, en er was overschot. Zo hoe groot jouw zonde moge zijn, het offer van Jezus Christus is toereikend.
Daarna nam Jezus de beker en liet de beker rondgaan zodat elke discipel er uit kon drinken. Gezien het tijdstip van het Pascha (de warmte), was het waarschijnlijk wijn, omdat druivensap snel verderfde. Maar er is niets op tegen om druivensap te gebruiken in verband met mogelijke alcoholverslaafden in de kerk. En vanwege de AIDs problemen is er niets op tegen om gescheiden kopjes te gebruiken. Het drinken van de wijnstok is de rode kleur van het bloed wat herinnert dat zonder bloedstorting er geen vergeving van zonde geschiedt.

Wie mag er deelnamen aan het Heilige Avondmaal?

Het avondmaal is ingesteld door Jezus en is een gedachtenis aan Zijn offer gebracht aan het Kruis. Het brood en de wijn gaf Hij aan Zijn discipelen, die in Hem geloofden. Het is dus voor gelovigen die Jezus Christus als zijn of haar Verlosser erkennen. Een verklaring aan de machten der duisternis, satan en demonen, ga weg, ik behoor tot Jezus Christus.
Mogen baby's en kinderen deelnemen aan het avondmaal? Een kind dat te kennen geeft Jezus Christus als Verlosser te erkennen en wenst deel te nemen aan het heilige avondmaal mag men beslist niet weigeren. Vanaf het tiende jaar is een kind meestal bewust van zijn of haar daden. Tot die leeftijd is het aan de GELOVIGE OUDER(S) om het kind te laten deelnemen. Persoonlijk heb ik vanaf "geboorte" mijn kinderen laten deelnemen aan het avondmaal. Waarom? Mijn basis is 1 Corinthiërs 7:14

Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig.

De kinderen van gelovige man en/of vrouw zijn vanaf geboorte geheiligd. Dus de machten der duisternis hebben geen recht op hen. Elke keer dat aan het kind het brood en de wijn wordt toegediend, is het een verklaring aan de machten der duisternis, handen af, dit kind behoort Jezus Christus toe.
Hopelijk heeft deze prediking je duidelijk gemaakt wat het heilige avondmaal betekent, hoe wij het dienen te vieren en voor wie het bestemd is. Moge God je rijkelijke zegenen.