Preek Wilfred - Openbaring 1

Van wie en aan is de openbaring gegeven?

Het is een openbaring van Jezus Christus, de Zoon van God, die gestorven is voor de zonden van de mens aan het Kruis van Golgotha. Het is een openbaring gegeven aan de apostel Johannes tijdens zijn gevangenschap op het eiland Patmos, circa een 2000 jaar geleden. Het is een openbaring aan Johannes zodat de mensheid weet wat er in de eindtijd, de Grote Verdrukking gaat gebeuren. De hoofdstukken twee en drie zijn gericht aan de gemeente, de kerk van Jezus met ernstige waarschuwen. Vanaf hoofdstuk vier zien wij de kerk niet meer op aarde. De gemeente van Christus is opgenomen in de Hemel, hoofdstuk 4. Vanaf hoofdstuk 5 tot en met 20 volgt wat er op aarde gaat gebeuren. Deze zijn een ernstige waarschuwing aan de mens. Het is de VRIJE KEUZE van de mens om Jezus Christus als Verlosser en Heer aan te nemen en deze waarschuwingen ter harte te nemen. Of (in ongeloof en) in verwerping te kiezen om door de Grote Verdrukking te gaan.

Wie was de apostel Johannes?

Johannes was de vierde apostel die door Jezus geroepen werd, broer van Jakobus (Mattheüs 4:21), zonen van Zebedeüs. Mat. 20:20-28 de moeder van Zebedeüs vraagt aan Jezus dat haar zonen aan de rechterhand en linkerhand van Jezus mogen zitten. Mat. 17:1-13 Jezus nam Petrus, Jakobus en Johannes mee naar de berg, waar Jezus van gedaante veranderde en Mozes en Elia (de twee getuigen Openbaring 11:1-14). Op de berg liet Jezus iets van Zijn goddelijke aard zien, door van gedaante te veranderen. Johannes 19:26 Aan Johannes wordt de opdracht gegeven om voor zijn moeder Maria te zorgen. Het is de apostel die Jezus lief heeft.
Johannes heeft het vierde evangelie geschreven en 3 brieven. Het Johannes evangelie begint met In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Openb. 1:2 Deze heeft van het Woord Gods getuigd, en van het getuigenis van Jezus Christus, ALLES WAT HIJ GEZIEN HEEFT. Johannes heeft opgeschreven alles wat hij met eigen ogen gezien heeft. Aan hem gaat verteld worden wat er in de toekomst, de spoedig aankomende tijd heden van de Grote Verdrukking.

Waarom moet de christen het boek Openbaring bekend maken en bestuderen?

Openbaring 1:3 Gezegend is hij, die voorleest, en gezegend zijn zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

Het is het bevel van Jezus Christus aan de mens, en in het bijzonder aan de christen, om het boek Openbaring bekend te maken en uit te leggen. Wie dat doet, wordt door Hem gezegend. Want de tijd is nabij. Want voor God is één dag als duizend jaren en duizend jaren als één dag' (2 Petrus 3:8). Deze openbaring werd bijna een 2000 jaar geleden aan Johannes gegeven, voor God slechts twee dagen geleden. De tekenen waarvan Jezus zei acht op te slaan, zijn NU. Het corona virus houdt de GEHELE WERELD in de ban. De andere tekenen zijn duidelijk zichtbaar, alles wat beschreven staat in Openbaring, daar zijn regeringen mee bezig. Eén wereldmacht, geen individuele presidenten en koningen meer. Eén munt eenheid en geen papieren geld meer.Het testen van een chip in de hand (Zweden, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten) waarmee men betaalt. Alles als voorbereiding van de AntiChrist. God houdt NIETS VERBORGEN het wordt in Openbaring volledig verteld aan de apostel Johannes.

De aanhef van Openbaring

Johannes zend vanuit zijn gevangenis de brief aan ALLE zeven gemeenten in Asia. En is nu beschikbaar voor ALLE gelovige christenen. Geen enkele christen heeft een excuus om te zeggen: Ik heb NIET geweten. Het is de PLICHT van elke christen om de Bijbel en nu in het bijzonder om Openbaring te bestuderen. De christenen die achterblijven (Mat. 24:40-41) zullen in de Grote Verdrukking geen excuus hebben van IK HEB NIET GEWETEN, en zij kunnen dan kennis nemen wat er in die zeven jaren gaat gebeuren. Dan kunnen zij hun besluit reeds nemen en weten de consequentie van hun keuze.
Jezus Christus (Christus wijst naar de persoon, die opgestaan is uit de doden) is de eerstgeborene uit de doden. Jezus is als eerste opgestaan uit de doden en DAARNA niet meer gestorven maar opgevaren naar de Hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God de Vader. Hij heeft satan verslagen aan het Kruis van Golgotha. Hij heeft de dood verslagen. Hij heeft daarmee de macht van satan overgenomen en is de overste van de koningen der aarde. Heden zijn de enorme inspanningen van satan om de wereldmacht over te nemen. De laatste poging is in de spoedig komende Grote Verdrukking. Velen zullen satan achter nalopen. Satan aanbidden en erkennen want de mensen wensen God NIET boven hen. Maar hun einde is beschreven in Openbaring 20.
Jezus heeft met Zijn sterven aan het kruis de gelovigen in Hem verlost uit de zonde door Zijn leven te geven aan het Kruis en de straf op de zonden op Zich te nemen. Degenen die in Hem geloven zijn daardoor koninklijke priesters geworden (vers 6 en 1 Petrus 2:9).
Vers 7 is een bevestiging van Mat. 24:29-30

29 Terstond na de verdrukking van die dagen (=einde van de Grote Verdrukking) .... 30 .. . dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.

Ook zij, die Hem doorstoken hebben. Zij zijn de Joden en Israëlieten, maar ook de heidenen die aanwezig waren bij de kruisiging van Jezus. Het omvat dus alle volken op aarde aan het einde van de Grote Verdrukking. Bedenk dat Jezus Alom-Vertegenwoordigd is, Hij is God, niet gebonden aan een plaats (in de vierde dimensie is geen tijd, dus geen afstand), dus kan Hij door iedereen op aarde gezien worden.

Zacharia 12:10 :Zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben
Zacharia 14:4 (Jezus) Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt.

Patmos

Patmos is een eiland gelegen tussen Griekenland en Turkije. Ten tijde van Johannes werden hier politieke gevangenen naar toe verbannen die de keizer van Rome niet wenste te vereren als god. Hij was hier gevangen gezet om zijn volharding in het geloof in en getuigenis van Jezus. De opdracht in Openb. 1:11 is om het aan de zeven gemeente in Asia te zenden.

Waarom moeten wij het boek Openbaring serieus nemen?

PatmosJohannes keert zich om om te zien, wie deze woorden spreekt en ziet Jezus. Vers 14 komt overeen met de beschrijving in Daniël 7:9 Zijn kleed was wit als sneeuw en Zijn hoofdhaar blank als wol, Zijn troon bestond uit vuurvlammen. Hier zien wij Jezus niet meer als een vredevorst, als Verlosser en Liefde, maar als RECHTER (God is als een verterend vuur Deut. 4:24, Hebr.12:28), Die komt om de wereld en de mensen (ook uit de Grote Verdrukking), satan en demonen te oordelen.
Jezus stelt de apostel Johannes echter gerust. Jezus Christus is zijn Verlosser en Heer. Johannes is de geliefde apostel aan wie Jezus de toekomst gaat openbaren. Jezus herhaalt; Ik ben de LEVENDE, Ik ben DOOD GEWEEST, IK leef tot in ALLE EEUWIGHEDEN, IK ben de EERSTE en de LAATSTE. IK heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Jezus Christus is HIJ DIE de ongelovigen zal oordelen, HIJ heeft de macht over de dood. Hij is opgestaan uit de dood. HIJ heeft de macht om de mens die niet wenst te geloven (en de mens die nimmer van Hem gehoord had en niet goed leefde) in de poel des vuurs (dodenrijk) te werpen (Openbaring 20:11-15).
De beschrijving hier van Jezus is overduidelijk van een ALMACHTIG GOD. Ja, met een menselijk uiterlijk en lichaam. Met duidelijk dat dit GEEN MENS is met MENSELIJK EIGENSCHAPPEN VAN ZWAKHEDEN, met een ALMACHTIG GOD, DIE OORDEELT.
Het geheimenis van de zeven sterren is de gemeente van Jezus Christus, die volkomen verborgen was in het Oude Testament. De kandelaren zijn de zeven gemeenten. Waarom zeven gemeenten? De beschrijving van elke gemeente volgt in de hoofdstukken 2 en 3. Het vertegenwoordigt een type van christen zijn. Aan elke type van christen volgt een waarschuwing. Neemt de christen dit NIET ter harte, dan volgen de consequenties voor die christen.