Openbaring 11 De derde tempel en de twee getuigen - Preek Wilfred

Derde tempel

Dit is een zeer fascinerend hoofdstuk met uitgebreide informatie over hoe de Grote Verdrukking zal beginnen. Hoofdstuk 9 heeft ons gelaten aan het einde van de Grote Verdrukking, maar hier ontvangen we meer informatie over hoe het zal beginnen. Op Internet is veel informatie te vinden over "Waar is de Ark van het Verbond" en "De derde tempel" (Engels the arc of the covenant en Third Temple). We gaan de periode in dat de derde tempel herbouwd zal worden, kort na de Opname van de kerk. Alle voorbereidingen zijn momenteel in volle gang. 1 Koningen 14:25-26 zegt:

Het geschiedde echter in het vijfde jaar van koning Rechabeam, dat Sisak, de koning van Egypte, optrok tegen Jeruzalem. Hij nam de schatten van het huis des Heren en van het huis des konings.

Er wordt gezegd dat Jeremia de Ark van het Verbond verborg. 2 Makkabeeën 2: 4-8 Toen Jeremia daar aankwam, vond hij een kamer in een grot waar hij de tent, de ark en het reukofferaltaar verborg; daarna verzegelde hij de ingang. Sommigen van degenen die hem volgden, kwamen om het pad te markeren, maar ze konden het niet vinden. Toen Jeremia hiervan hoorde, verweet hij hen: "De plaats dient onbekend te blijven totdat God zijn volk weer bij elkaar brengt en hun barmhartigheid betoont. Dan zal de Heer deze dingen onthullen, en de heerlijkheid van de Heer en de wolk zal worden gezien, net zoals ze verschenen zijn in de tijd van Mozes en Salomo toen zij baden dat de plaats geheiligd zou worden."
We weten niet waar op aarde de Ark van het Verbond verborgen is, maar het zal spoedig in de Grote Verdrukking worden onthuld.

Rebuild Third Temple
De derde tempel wordt herbouwd!

Ark van het Verbond
Is de Ark van het Verbond nog steeds verborgen in Jeruzalem?


Is de Ark van het Verbond verborgen in de Westmuur tunnel in Jeruzalem (3:29 min.)

In Israël wordt de rode vaars opnieuw gefokt, wat het vereiste offer is in Numeri 19:1–2

De Here nu sprak tot Mozes en Aäron: Dit is het wetsvoorschrift, dat de Here gebiedt: Spreek tot de Israëlieten, dat zij u een rode gave vaars brengen, waaraan geen gebrek is, en die geen juk gedragen heeft.

Rode vaars
De eerste rode vaarsen

Vers 1 begint dat Johannes een staaf krijgt om de tempel te meten, de exacte afmetingen worden gegeven in Ezechiël 40. Ja, de ontwerpen die de Joden tegenwoordig gebruiken, komen uit Ezechiël 40. Dus ja, deze profetieën gaan in vervulling, de derde tempel die zal worden gebouwd in de Grote Verdrukking. In Israël worden reeds de priesters opgeleid.

Vers 2 "Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven". Ondanks dat de moslims beweren dat ze de Dome Rock moskee hebben gebouwd op de plaats waar de eerste tempel was, hebben de joden onlangs de exacte locatie gevonden en het is NIET op deze plek. Openbaring is correct, de Dome Rock moskee is gebouwd op de voorhof van de tempel. Er is dus GEEN ENKEL PROBLEEM om de derde tempel te bouwen op de exacte locatie, want de Dome Rock bevindt deze op de voorhof. Het is deze voorhof die wordt overgedragen aan de heidenen.

Derde tempel en de Dome Rock moskee
De Dome Rock is NIET op de originele plaats van de derde tempel

Daniël 9:27 vertelt ons dat hij (satan, het Beest) et verbond voor velen zwaar maken, een week (= 7 jaar) lang; in de helft van de week (na 3 1/2 jaar) zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Na 42 maanden (3 1/2 jaar, 1260 dagen) zal het volk van een vorst komen, zal de stad (Jeruzalem) en het heiligdom te gronde richten. Dan zullen de twee getuigen duizend tweehonderdzestig dagen profeteren, gekleed in een zak. Het gebruikelijke gewaad van profeten was een haren kleed (2 Koningen 1:8, Jesaja 20:2).

Wie zijn deze twee getuigen?

Twee getuigen

Sommigen zeggen Henoch, hoewel hij de dood niet had gezien, omdat God hem had genomen (Hebreeën 11:5), werd hij genomen vanwege zijn rechtvaardige leven.
De twee getuigen zijn Mozes en Elia. Beiden zondig maar hebben de dood niet gezien. Mozes werd begraven door God (Deut. 34:5-6) en de engel Michaël, in strijd met de duivel, betwistte het lichaam van Mozes (Judas vers 9). Elia ging in een storm ten hemel met een vurige wagen en vurige paarden (2 Kings 2:11).
Mozes en Elia verschenen op de Berg van de Verheerlijking in gesprek met Jezus (Mat. 17:3).
Mozes demonstreerde de kracht van God door de tien plagen en veranderde het water van de rivier in bloed.
Elia verhinderde dauw en regen (1 Koningen 17:1) en liet vuur uit de hemel komen om de respectloze mannen te verteren (2 Koningen 1:10-12).
Geen enkel mens kan hen kwaad doen, omdat dan vuur uit hun mond komt en die persoon verteerd wordt. Hier is onwaarschijnlijk om dit niet te geloven. De farao van Egypte wenste elke plaag die Mozes aankondigde niet te geloven. Er was de dood van zijn eerstgeborene voor nodig om zijn koppigheid te doorbreken. Ja, we kunnen er zeker van zijn dat vuur uit hun mond hun vijanden zal doden. Het ergste naast de plagen die hier worden beschreven, is dat ze in staat zijn om de aarde te slaan met allerlei plaag die ze maar wensen.
Ze zullen het Koninkrijk van God verkondigen: om zich van zonde bekeren, ze tonen de kracht van God en zij bewijzen dat God alle macht op aarde heeft en dat God bestaat.

Na deze 3 1/2 jaar komt het Beest op uit de afgrond en doodt hen. Ieder mens op aarde verheugt zich. Hun lijken in de grote stad (Jeruzalem waar de Here Jezus werd gekruisigd) zal te zien zijn voor de GEHELE aarde. Heden ten dage weten we dit via televisie, Internet, YouTube, FaceBook en andere sociale media mogelijk is om over de gehele wereld te zien.
De wereld verheugt zich, na 3 1/2 jaar bevrijd te zijn van deze zware plagen. Gedurende 3 1/2 dagen laat God hen feesten, cadeautjes uitwisselen en gelukkig te zijn.
Maar dan komt de schok. God wekt hen op uit de dood en de hele wereld ziet het. De opstanding van Jezus werd slechts door een paar duizend mensen gezien en slechts enkelen Zijn hemelvaart. Hier wordt de opstanding gezien middels televisie en sociale media door alle mensen op aarde en hoe God hen opneemt naar de hemel.

Vers 13 God toont Zijn macht opnieuw, er vindt een grote aardbeving plaats en een tiende van Jeruzalem wordt vernietigd. Geen verrassing, want Israël is seismisch actief, gelegen langs de Syrisch-Afrikaanse breuklijn, die langs de grens tussen Israël en Jordanië loopt, een deel van de Great Rift Valley dat loopt van Oost-Libanon tot Mozambique. Dit was het eerste en het tweede wee van de zevende bazuin.

Verklaring van de zevende bazuin

Hoewel de zevende engel blaast op zijn bazuin, de ellende die ermee gemoeid is, zien wij pas met de zeven schalen in hoofdstuk 16. De hoofdstukken 12 tot en met 15 zijn een inleiding die uitlegt wat er op aarde zal gebeuren, voordat de plagen van de zeven schalen op aarde zullen worden uitgestort.
Opnieuw aanbidden de vierentwintig oudsten God en verklaren met luide stemmen dat het Koninkrijk van God gekomen is. Alleen de laatste 42 maanden (13: 5) of 3 1/2 jaar van het bewind van de Antichrist blijven en de plagen van de zeven kommen. Het Koninkrijk van Christus nadert. Jezus heeft de controle, maar eerst krijgen de mensen op aarde een laatste kans om voor satan of voor God te beslissen. Als ze God afwijzen, zullen ze de toorn van God ervaren.
Mozes kreeg de opdracht om de tabernakel te bouwen volgens het model dat hij in de hemel had gezien (Hebreeën 8: 5-6).
Vers 19 is in overeenstemming met de profetie van Ezechiël 38:19-22, daarom kunnen we er zeker van zijn dat het zal gebeuren.