Openbaring 13 Het tweede beest en het lam met twee horens, het merkteken 666 - Preek Wilfred

Beest Openbaring 13In Daniël 7 zag hij vier grote beesten uit de zee komen. De eerste was een leeuw met adelaarsvleugels, de tweede als een beer, de derde als een panter met vier vleugels, het vierde beest was vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk met grote ijzeren tanden en het had tien horens. Daarom denk ik dat dit beest in Openbaring dit laatste beest van Daniël is. Zoals gezegd in hoofdstuk 12, zijn dit waarschijnlijk zeven landen die uit de Europese Unie komen. Een aanwijzing zou kunnen zijn Openbaring 17:15 De wateren die je zag. . . zijn natiën en menigten en volken en talen. De tien gekroonde hoorns van het beest spelen echter geen rol van betekenis. Tegenwoordig is de Europese Unie niet erg solide. De belangrijkste rollen zijn Frans en Duitsland. De eerste impressie is misschien het historische Romeinse rijk uit de eerste eeuw en de zeven hoofden (landen) zullen het nieuwe Romeinse rijk zijn dat zal komen in de Grote Verdrukking.
Het is de draak satan die de kracht aan dit beest geeft. De namen van godslastering staan op elk van zijn hoofden. Daniël 7:25 zegt

Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd.

Zo wij zijn nu in de laatste 3 1/2 jaar van de Grote Verdrukking. Laten wij kijken wat godslastering betekent. 2 Thess.2:3-4

Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.
Mattheüs 26:64-65 Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels. Toen scheurde de hogepriester zijn klederen en zeide: Hij heeft God gelasterd! Waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt gij de godslastering gehoord.

Godslastering is alles wat tegen God ingaat. Jezus wordt beschuldigd van godslastering, omdat Hij zegt naast God de Vader te zitten. Zichzelf roemen macht te hebben zoals God en geen mens te zijn. Godslastering is het opzij zetten van de wetten van God. Dat gebeurde in Frankrijk. De Franse regering accepteerde de wet van abortus tot negen maanden. Ze maken misdaad wettig. Volgens één wet is het doden van een persoon moord. Een kind van 9 maanden (vanaf 6-7 maanden) kan echter zonder medische hulp leven, daarom is het nu wettelijk toegestaan om een persoon van 9 maanden te doden. De farmaceutische industrie heeft baby's van 9 maanden nodig om hun testen uit te voeren. Geaborteerde baby's van 8-9 maanden leven wanneer ze worden geaborteerd, en worden gebruikt in de kerk van satan om te offeren. Volgens de Franse wet is dat niet langer een misdaad, maar volgens de wet toegestaan. De democraten in de VS wensen hetzelfde. De linkervleugel in Brazilië wenst hetzelfde. Gods wet wordt volledig terzijde schuiven en misdaad wettig maken. Dat is wat wordt bedoeld met godslastering. In de nabije toekomst zullen we steeds meer van dit soort veranderingen zien optreden. Wat bij wet verboden is, wordt door een andere wet geoorloofd. Er zullen steeds meer godslasteringen worden goedgekeurd.
In 81-96 n.Chr. eiste Domitianus om aangesproken te worden met de titel Dominus et Deus, Heer en God. Net als de AntiChrist. Het biljet van één dollar in de Verenigde Staten heeft al het symbool van de piramide en het derde oog, satanische symboliek.
De draak geeft zijn macht en zijn troon met grote autoriteit. Dit betekent dat het niet alleen militair is, het is volledige politieke, juridische en militaire macht. Volledige controle over burgers en religie in de gehele wereld.

Een van de koppen van het beest is dodelijk gewond. Evenzo in Openbaring 17:8 Het beest dat u zag was en is niet, en zal opkomen uit de afgrond. Het Romeinse rijk in de eerste eeuw was dat en het is nu niet. Maar het zal weer opkomen, het Romeinse Rijk komt weer op vanuit de Europese Unie en geneest van zijn dodelijke wond.

Vers 4 geeft het doel van het geheel: de draak aanbidden, mensen afkeren van de aanbidding van God, de Schepper. Het is de draak satan die aanbeden wenst te worden en alle glorie wil ontvangen. Hij mag het van God gedurende 42 maanden. God beperkt zijn tijd. Mensen krijgen de vrije keuze om satan of God hun Schepper te aanbidden. De draak en het beest zullen godslasteringen uitspreken en godslasterlijke daden verrichten.
God STAAT vervolgingen toe tegen de heiligen die de geboden van God onderhouden en getuigenis afleggen van Jezus (12:17). God STAAT TOE dat deze heiligen gemarteld en vermoord zullen worden. Ze zullen worden opgewekt en nieuw leven krijgen op de Nieuwe Aarde. Dus hun dood zal verschrikkelijk zijn, maar het maakt een einde aan de martelingen en het geeft leven met God. Deze vervolging is niet beperkt tot Europa, maar reikt tot aan elke stam en volk, dus de hele aarde.
Alle mensen op aarde zullen de draak en het beest volgen, iedereen wiens naam NIET in het boek van het leven van het Lam staat, zie 20:11-15. Mensen hebben dus geen vrije keuze? Het is al voorbestemd door God, wie zal satan aanbidden en wie zal God aanbidden? NEE, God heeft kennis van de toekomst. Hij weet van tevoren wie voor Hem zal kiezen en wie voor satan zal kiezen. Vanwege deze kennis zijn de namen in het boek des levens geschreven en vanwege het uithoudingsvermogen van deze persoon staat de naam in het boek des levens.
Hier is een duidelijke waarschuwing in vers 9: Indien iemand een oor heeft, laat hij horen. God waarschuwt vandaag. God heeft gewaarschuwd met de vorige plagen in de voorgaande hoofdstukken. God heeft ZIJN KRACHT getoond. Nu zegt Hij: iedereen die gevangen wordt genomen door de draak en het beest, zal worden gedood door het zwaard, wat marteling betekent, en moet volharden tot de dood.

Tweede BeestVers 11 Een ander beest, een imitatie van het Lam Jezus, rijst op uit de aarde. In Daniël 7:3 komen de vier beesten op uit de zee, hier uit de aarde. Maar dit lam is niet Jezus, het heeft twee horens en spreekt als een draak. Het is een prostitutie religie. Het uiterlijk is als een lam, maar het is aanbidding voor satan en volledig destructief. Het vertegenwoordigt religieuze macht om de burgerlijke macht te ondersteunen. Dit tweede beest is geen concurrent van het eerste beest, maar een trouwe aanhanger. Het werkt grote tekenen alsof hij god is. Hij is van God toegestaan om het beeld van het beest adem te geven en te laten spreken. Tegenwoordig behoeven we met alle kunstmatige intelligentie daar niet verbaasd over te zijn. Velen zullen worden misleid en velen zullen het beeld aanbidden.
Verbaasd dat mannen een beest als wereldleider zullen aanbidden en volgen? Denk aan Eva in het paradijs, ze schonk meer aandacht aan de sprekende slang dan aan de geboden van God. Ze luisterde naar de sprekende slang en at van de verboden vrucht. Het is dus helemaal geen verrassing dat mensen op aarde het sprekende beest zullen volgen en aanbidden.

Kijk wat er vandaag gebeurt met Covid-19. Men wordt verplicht te vaccineren tegen Covid-19 of men wordt niet toegelaten tot een land of deelname aan bepaalde activiteiten. Dan zal men verplicht zijn het merkteken van het beest op de rechterhand of het voorhoofd te aanvaarden, als men wil kopen of verkopen. Tests zijn in volle gang met de chip in de hand om te worden gebruikt bij geldautomaten. Ook chips met al de persoonlijke gegevens zoals geboortedatum, sociaal en fiscaal nummer, de persoonlijke gezondheidstoestand en nog veel meer.
Vers 16 Het geldt voor elk persoon, rijk en arm, zowel vrij als slaaf, ook de armen, ook de bedelaar die op straat slaapt.


Chip in handOf het een echte chip is, het kan zijn. Maar een enorm softwarebedrijf is betrokken bij de ontwikkeling van een vaccin dat ook een cijfer geeft en de DNA VERANDERT. Men hoeft niet te verbazen dat het om nummer 666 gaat. Het veranderen van de DNA betekent dat men niet langer aan God behoort, maar de DNA is veranderd en men onomkeerbaar toe behoort aan satan. Daarom is tatoeage niet onschuldig, het gaat om bloedveranderingen. Tatoeage zegt dat men niet tevreden is met zijn/haar lichaam dat door God is gemaakt. Men geeft aan satan een opening.
In november 2020 is de wereldbijeenkomst van landen die het virtuele geld bespreken, weg met alle munten en bankbiljetten. De voorbereiding op één werelds virtueel geld. Dus ja, we leven dicht bij de Grote Verdrukking en Openbaring zal VERVULD worden.

Zie mijn video Wat zit er achter Covid-19 en 5G.

De heiligen zijn door God verzegeld op hun voorhoofd. Misschien een zichtbaar merkteken, of zoals de christen wordt verzegeld door de Heilige Geest. Satan wil imiteren met een tegenmerk. Vers 18 vraagt om wijsheid: bereken het getal van het beest. Het getal van de mens is 6, drievoudig 6 is volledig menselijk, dus 666. Wat al in veel satanische organisaties het getal is. God is volmaakt, Zijn getal is 7. Een getal dat de mensheid nooit zal bereiken, omdat de mens een zondaar is en onvolmaakt. Het dichtstbijzijnde getal dat een mens kan krijgen, is 666. Je hoeft niet verbaasd te zijn over dat merkteken. De joden werden in de concentratiekampen gebrandmerkt met een merkteken op hun armen.

We kunnen de feiten niet ontkennen. We naderen snel de voleinding van de dingen die in Openbaring worden beschreven. Een paar jaar geleden klonk het allemaal misschien nog sciencefiction, nu wordt het voor onze ogen werkelijkheid wanneer je bereid bent om op internet te onderzoeken en boeken te lezen.
Vermijd deze verschrikking door Jezus Christus als jouw Redder en Heer te aanvaarden.