Openbaring 14 Het lam op de berg Sion, de 144.000 en de namen op hun voorhoofd, de vier vliegende engelen - Preek Wilfred

Jezus op de berg Sion

Wie is het Lam op de berg Sion in Openbaring 14?

Het Lam stond op de berg Sion met de 144.000 die zijn naam en de naam van zijn Vader op hun voorhoofd hadden geschreven. Ik denk dat we een enorme sprong in de tijd hebben gemaakt en we zijn bij de Tweede Wederkomst van Christus van Mattheüs 24:29-31 en Zacharia 14:3-4. De berg Sion en de Olijfberg zijn twee oude heuvels die respectievelijk de oude ommuurde stad Jeruzalem in het zuiden en oosten flankeren. Dus de vraag is de berg Sion in Openbaring, dezelfde als de Olijfberg in Zacharia? Ik denk dat het twee gebeurtenissen zijn. Zacharia 14:3-4

Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts.

Daar spreekt het dat de Heer (de KONING Jezus en Messias) zal strijden tegen de naties en dat de Olijfberg van oost naar west in tweeën gespleten zal worden door een zeer brede vallei; zodat de ene helft van de berg zich naar het noorden terugtrekt en de andere helft naar het zuiden.
Openbaring spreekt over Zacharia 14:5 Dan zal de HERE, uw God, komen, en alle heiligen met Hem. Dus duidelijk twee gebeurtenissen en twee verschillende bergen.

Met de heiligen bedoelen we de 144.000 die zijn naam en de naam van zijn Vader op hun voorhoofd hadden geschreven, maar ik denk ook de christenen die werden opgenomen in de Hemel. En de strijd van Armageddon in het Hebreeuws (Megiddo in Openbaring 16:16) begint. Volgens de christelijke jood Amir vindt de strijd echter niet plaats in Megiddo maar op de berg Sion. Voor gelovigen is het nu niet belangrijk om te weten, we zullen ervaren en weten wanneer we terugkeren vanuit de Hemel.
De vier levende wezens en de oudsten zaggen we reeds in Openbaring 4.

Megiddo
Video Megiddo (1:17 min)

Wie zijn de 144.000 met de namen op hun voorhoofd in Openbaring 14?

Vers 4 heeft een brede interpretatie. Sommigen zeggen dat de 144.000 mannen zijn die zich onthielden van seksuele relaties. Want ze zijn kuis (παρθένες), maar of dat betekent dat zij met SLECHTS ÉÉN VROUW getrouwd waren en trouw? παρθένες in het Grieks betekent jonge, ongehuwde man. Hoe dan ook, ze werden gekozen door de Heer Jezus Christus en door Hem verzegeld op hun voorhoofd. Maar zijn zij dezelfde als in Openbaring 7? Die waren UIT DE 12 STAMMEN VAN ISRAËL! en hier (Openb. 14) zijn DE HEILIGEN (= en niet tot de 12 stammen behoren) die de geboden van God onderhouden en getuigenis afleggen van Jezus (12:17). Ze zijn onberispelijk en er is geen leugen in hun mond gevonden. Dus hebben we het over andere dan Openbaring 7? Die bevonden zich in de eerste jaren van de Grote Verdrukking en hier in hoofdstuk 14 zijn we aan het einde van de Grote Verdrukking. Johannes vertelt ons niet of ze hetzelfde zijn.

Wie zijn de vliegende engelen?

Engel in het midden des hemels

De 144.000 riepen in de Grote Verdrukking het Koninkrijk van God uit, nu krijgen de mensen op aarde nog een laatste kans om te luisteren. Dit keer NIET uit de mond van mensen, maar uit de mond van VLIEGENDE ENGELEN rond de aarde die het eeuwige evangelie verkondigen, dat is het eeuwige Koninkrijk van God, berouw van zonden en de vergeving van zonden door de dood en opstanding van de Zoon Jezus Christus. De engel is heel duidelijk: "Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft".
Een tweede engel volgt de eerste en zegt: "Gevallen, gevallen is Babylon de grote, zij die alle volken de wijn van haar onreine hartstocht heeft laten drinken", wat wordt uitgelegd in Openbaring 17 en 18.
Een derde engel zegt met luide stem "Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel". Dit betekent dat degenen die het teken 666 accepteerden, en mogelijk een DNA-verandering hebben ondergaan, het oordeel over hen publiekelijk wordt aangekondigd: de eeuwige kwelling met vuur en zwavel, dat is de poel van vuur.
Vers 10 roept veel vragen op: in aanwezigheid van de heilige engelen en in aanwezigheid van het Lam. Mijn uitleg is Openbaring 20:11-15, deze mensen zullen geoordeeld worden voor de heilige engelen (en niet de gevallen engelen) en Jezus Christus. Al hun daden en innerlijke gedachten van deze mensen zullen publiekelijk worden onthuld in aanwezigheid van de heilige engelen en in aanwezigheid van het Lam. Mijn uitleg is: In aanwezigheid van alle heilige engelen (en mogelijk de christenen die in de hemel zijn opgenomen en een nieuwe onvergankelijke gelijk aan de engelen hebben ontvangen) zullen het correcte en rechtvaardige oordeel van Jezus Christus zien.
Deze aanbidders van het beest en zijn beeld zullen gekweld worden zonder rust, dag en nacht. Maar ik denk dat dit ook geldt voor degenen die tegenwoordig christenen martelen en doden in gevangenissen, allen die geen respect hebben voor de geboden van God in het Oude en Nieuwe Testament. Zonder respect voor menselijke waarden en leven.
Vers 13 roept op tot volharding van de heiligen om trouw te blijven aan de wetten van God. Iemand kan in de gevangenis worden gegooid, worden gemarteld, maar ze worden door God gezegend en zullen het eeuwige leven bij God ontvangen.

Jezus met sikkelVers 14 we zien Jezus als de zaaier van de wereld, de gelijkenis in Mattheüs 13:24-30 en Mattheüs 24:31. Het onkruid zijn de zonen van de boze, die met vuur worden verbrand. De maaiers zijn de engelen van God.
De vierde engel komt uit de tempel, dat wil zeggen vanuit de aanwezigheid van God en een boodschap van God Zelf brengen. Net als in de gelijkenis zei de eigenaar van het veld tegen zijn dienaren dat ze het onkruid NIET mochten oogsten voordat de oogst gereed was. De oogst van de aarde is volledig rijp, dat is het einde van de Grote Verdrukking. En Hij die op de wolk zat, zwaaide zijn sikkel over de aarde, en de aarde werd geoogst. Jezus en Zijn engelen zullen dan het onkruid van het graan scheiden, dat wil zeggen, de bozen zullen gescheiden worden van de volgelingen van God.
Vers 17 De vijfde engel komt ook uit de tempel. Het zevende komt van het altaar, dat het brandofferaltaar of het reukoffer altaar kan zijn, beide verwijzend naar de offers en gebeden van de heiligen. De controle over het vuur is de controle over het brandofferaltaar.
De persbak (het vergoten bloed van de vermoorde gelovigen) komt onder de toorn van God. Het bloed uit de persbak stroomt van buiten de stad (Jezus werd buiten Jeruzalem gekruisigd) zo hoog als vijf voet (152 cm) en een lengte van 180 mijl (300 km), wat de afstand is van Jeruzalem tot Eilat.