Openbaring 17 Het oordeel over Babylon - Preek Wilfred

Rev. 17 Het BeestOpenbaring 17 De Koppen

Kunnen we het uitleggen?

Ik heb op internet gezocht, commentaren gelezen en ik heb geen antwoord, dat zal de toemomst uitwijzen. Laten we dus eens kijken naar de verschillende interpretaties. En waarom ik het niet met hen eens ben. Dit zijn verkeerde uitleggingen waar men zich beuwst van dient te zijn.

De 10 naties van het Beest die in Openbaring 17 en Ezechiël 38 worden gesproken, zullen zich verenigen met dezelfde geest of hetzelfde geloof (Islam).
1. Gog 2. Magog 3. Rosh 4. Meshech 5. Tubal 6. Perzië 7. Ethiopië 8. Libië 9. Gomer 10. Tarsis
Deze 10 landen bevonden zich ooit op het grondgebied van de volgende islamitische landen; Turkije, Syrië, Jordanië, Iran, Irak, Soedan, Egypte, Libië, Afghanistan, Oezbekistan, Turkmenistan, Tadzjikistan, Kirgizië en Kazachstan.
Dit is de volgende wereldorde en een Islamitische Unie die grote vervolging zal brengen tegen christenen en joden. Deze gebeurtenis staat in de Bijbel bekend als de Slag bij Gog en Magog of Armageddon.

Deze uitleg is niet mogelijk omdat Jordanië, Egypte en Arabische Emmiraten vrede sluiten met Israël. Zij maken deel uit van de vrede in Ezechiël 38. De andere genoemde landen maken deel uit van Seba en Dedan (inclusief Rusland) in Ezechiël 38:13 Sheba en Dedan en De kooplieden van Tarsis en al zijn dorpen zullen tegen u zeggen: 'Bent u gekomen om buit te grijpen? Hebt u uw gastheren verzameld om buit te plunderen, zilver en goud weg te voeren, vee en goederen weg te nemen, om grote buit te grijpen?' Deze buit is de rijkdom aan gas en olie die Israël heeft gevonden. En deze oorlog naderen we nu, volgens de bekeerde Jood Amir (zie YouTube "Behold Israel"). Ezechiël 38:14 "Daarom, profeteer, mensenkind, en zeg tot Gog: Zo zegt de Here Here: zult gij het niet gewaarworden, te dien dage als mijn volk Israël in gerustheid woont?. Tegenwoordig woont Israël veilig en sluit het vrede met de Arabische landen en Libanon. Volgens Amir zal deze oorlog plaatsvinden VÓÓR de Grote Verdrukking. In die oorlog hoeft Israël niet te vechten, maar God zal een grote aardbeving sturen (Ez. 38:19) en de bergen zullen op hen vallen (38:20) met stortregens en hagelstenen, vuur en zwavel (vs 22). Het zal God Zelf zijn die deze naties zal vernietigen. En dat zou kunnen leiden tot de vrede die door de Antichrist wordt gebracht, het begin van de Grote Verdrukking en de tempel die in Jeruzalem moet worden gebouwd.

Zal de paus de antichrist zijn?

7 Pausen De paus is geen koning en is alleen. Hier in Openbaring wordt gesproken over 10 koningen. Dus waarschijnlijker "koninkrijken" in Europa.

De Verenigde Naties is het Beest?

Het Beest 666 (Verenigde Naties) is een onbeduidend beest dat ondergeschikt is aan de Rode Draak (Verenigde Staten van Amerika) dat het macht geeft en het onderkomen (in New York) en geld levert.
Momenteel staan de Verenigde Naties machteloos, vallen uit elkaar, de VS steunt minder financieel. Met alles wat er gaande is met de vernietigende demonstratie, is het duidelijk dat zodra de democraten aan de macht komen, de VS niet meer van wereldbelang zal zijn. Bedenk dat de Bijbel NIET spreekt over een wereld-natie die Israël komt helpen, maar het is God Zelf die strijdt tegen Seba en Dedan. Het volgende is interessant.

Komt de AntiChrist uit Amerika?

7 Presidenten

Deze foto laat zien dat Donald Trump opnieuw gekozen zal worden en president zal zijn TOT de Opname van de Gemeente, DAARNA nemen de democraten de macht over. Dat is logisch, want veel leden van het congres en de senaat zijn christen, velen respecteren de Amerikaanse grondwet, de wetten van God (Mozes) en hebben respect voor het leven. Dit in tegenspraak met de democraten die de Amerikaanse grondwet willen loslaten en weg met Israël. Dus na de Opname van de Gemeente kan de staat Israël niet meer afhankelijk zijn van de Verenigde Staten van Amerika.
U.S.A. zal niet langer een belangrijke rol spelen. En zoals eerder uitgelegd, zullen hoogstwaarschijnlijk complete Noord- en Zuid-Amerika vernietigd worden tijdens de eerste trompetten (Openbaring 8).

De antichrist MOET EEN JOOD ZIJN?

Ja, de AntiChrist moet een Jood zijn, want het Joodse volk zal NOOIT een NIET-JOOD toestaan om de herbouwde tempel in Jeruzalem binnen te gaan. Daarom moeten de evenementen plaatsvinden in Europa.

Het oordeel over de grote hoer

In het Oude Testament werd de metafoor van overspel vaak gebruikt voor Israël als Gods trouweloze vrouw, die zich wendde tot het aanbidden van andere goden (Jes. 1:21, Ezech. 16:15) en voor commercieel gewin. Hier is het Babylon als een symbool van de menselijke beschaving met al zijn lust naar rijkdom, rijkdom, luxe en tegen Gods wetten en orde. Babies en kinderen aanbieden aan satan (abortus, euthanasie).
De grote hoer die op vele wateren zit. Dit kan niet de stad Rome zijn, want hoewel de rivier de Tiber door de stad stroomt, is Rome NIET op water gebouwd (noch Vaticaanstad). Denk aan een stad als Amsterdam gebouwd op pilaren met zijn vele grachten en Berlijn gebouwd op een moeras.

Vers 2 Het oude Babylon verleidde de oude wereld tot hoererij. De AntiChrist zal de VOLLEDIGE wereld verleiden tot alles wat tegen God is, de mensen op aarde verleiden en dwingen het Beest te aanbidden en het merkteken te aanvaarden.
Johannes wordt naar een woestijn gevoerd, het Griekse woord kan een onontgonnen gebied met weinig mensen betekenen. En hij zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest. Scharlaken wijst op de intieme relatie met zijn meester satan. Dus deze woestijn kunnen we zien als de occulte plek, de diepe innerlijke relatie van de vrouw met satan. Die zit aan vele wateren, kan duiden op de openlijke relatie met de vele naties op aarde.
Vol met godslasterlijke namen, een verwijzing naar de zelfvergoddelijking van de Antichrist en zijn eis tot aanbidding door zijn volgelingen.

De vrouw was gekleed in purper en scharlaken, en vol luxe. De vrouw toont haar rijkdom aan de wereld. Purper en scharlaken waren vroeger erg kostbaar en waren slechts bezittingen van zeer rijke mensen en koningen. Verlangen naar deze grote rijkdom, lok mensen weg van God.

Vers 5 Haar naam van geheimenis. Het geheimenis dat in haar titel is opgenomen, is haar doel: de gruwelen en de onzuiverheden van haar hoererij om mensen weg te leiden van God en om de AntiChrist als god aanbeden te worden. Het toont haar dronkenschap door het bloed dat ze dronk van de heiligen die ze vermoordde.
Vers 6 De engel vroeg hem, waarom ben je verbaasd? En vertelt hem dat hij het geheimenis van de vrouw EN het beest zal uitleggen. Dus hier zien we de nauwe samenhang tussen de twee. Het is één geheimenis: de beschaving die het Beest ondersteunt. Het beest doorloopt drie stadia: het was, d.w.z. het had een bestaan in het verleden; het is niet, d.w.z. er is een tijd dat het niet bestaat; het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve, het zal een toekomstige manifestatie hebben die satanische kracht zal zijn. De afgrond is de thuisbasis van satanische kracht voordat deze de aarde komt (afgrond, maar is geen hel). Matteüs 8: 28-34 De boze geesten vragen of ze de zwijnen mogen binnenvaren en ze vallen in de zee (afgrond), want ze willen niet voor hun tijd gekweld worden. Vóór hun tijd: Dat is de eeuwige straf in de poel van vuur.
Bij mijn inleiding noemde ik verschillende verklaringen, die vanwege hun verkeerde interpretatie erg gevaarlijk kunnen zijn. Ik denk dat de meest veilige is dat het was het Romeinse rijk is dat eindigde in 478 na Christus, het is niet dat het Romeinse rijk niet bestond tot de "Europese Unie" en < i>het zal opkomen kan de "Europese Unie" zijn die zal opkomen in de Grote Verdrukking.

Het is verkeerd om de vijf gevallen koningen op één lijn te brengen met de pausen of de presidenten van de Verenigde Staten, zoals uitgelegd in mijn inleiding. Wat er zal gebeuren na de Opname van de Kerk, kunnen we zeker gissen. Het zal chaotisch zijn, de Gemeente, de WEERHOUDER, is niet meer op aarde, dus alle kwade machten zullen aan de macht komen en er zal geen respect voor het leven en Gods wetten zijn. Naar mijn mening spelen de Verenigde Staten geen rol meer en wordt de focus volledig verlegd naar Europa. De oorlog tussen Turkije en Iran zou kunnen plaatsvinden en de tussenkomst van God van Ezechiël 38-39 zou kunnen plaatsvinden. Daarna de "vrede" van de AntiChrist met deze zeven koningen. De mensen in de Grote Verdrukking zullen het weten! Uiteindelijk zullen deze koningen hun macht aan het Beest geven, vers 13. Of we de tien koningen letterlijk moeten nemen, weet ik niet, of, zoals sommigen zeggen, het vertegenwoordigt de volheid van tien, wat de gehele aarde betekent. Deze koningen zijn niet belangrijk, zijn alleen bondgenoten van het Beest die hun volledige toewijding zoeken in het Beest.

Vers 13 Nu springen we naar het einde van de Grote Verdrukking en gaan we naar de oorlog van Megiddo (Openbaring 16:16) en de tweede terugkeer van Jezus op de berg Zion (Zacharia 14), waar alle Joden en Israëlieten HEM zullen ZIEN die ze hebben doorstoken (Zacharia 12:10) en heel ISRAËL zal worden gered (Psalm 130:4, Rom. 11:26).
De volledige aarde in aanbidding van het Beest, volkeren, menigten, naties en talen zullen opstaan en vechten tegen het Lam en het LAM ZAL hen VEROVEREN. Want het is God die hen heeft overgegeven aan hun lusten en nu eensgezind zijn met het Beest.

Vers 18 geeft een symbolische interpretatie van de vrouw, zij is de grote stad die heerschappij heeft over de koningen van de aarde.