Openbaring 19 - Babylon's lied, Bruiloft van het Lam, Beest en zijn Profeet overwonnen - Preek Wilfred

Babylons lied na de val van Babylon

De verzen 1 tot en met 5 spreken voor zich. Een luide stem spreekt over het ware en rechtvaardige oordeel van God over Babylon. De vierentwintig oudsten en de vier dieren kennen wij reeds vanuit Openbaring 4.

De bruiloft van het Lam

Bruiloft van het Lam

Het is moeilijk te zeggen wanneer dit zal plaatsvinden. Na de vernietiging van Babylon en vóór de wederkomst van Christus op aarde? Nadat het Tribunaal van Jezus voor de christenen zich in de hemel heeft plaats gevonden? We hebben geen indicatie in de Bijbel. Maar wanneer wij naar het joodse huwelijksfeest kijken, vindt het eigenlijke huwelijk plaats na de zeven dagen van het huwelijksfeest. Vergelijk dit met de Gemeente wordt opgenomen aan het begin van de zeven jaar van Grote Verdrukking, in Openbaring 18 was de vernietiging van Babylon aan het EINDE van de zeven jaar van Grote Verdrukking, daarna de bruiloft van Jezus Christus met Zijn bruid in Openbaring 19. Dan kunnen wij deze zeven jaren van Grote Verdrukking, dat de Gemeente in de Hemel is, vergelijken met de zeven dagen van het Joodse huwelijksfeest.
Wie zullen deelnemen aan deze bruiloft?
Het zijn die christenen die bij de Opname van de Gemeente in de Hemel zijn opgenomen, want deze bruiloft is in de Hemel. Laten wij kijken naar Mattheus 25 met de wijze en dwaze maagden. De dwaze maagden waren NIET gereed, en voor hen was de bruiloftsdeur gesloten. Ze werden NIET opgenomen in de hemel bij de Opname van de Gemeente.
Er is ook de uitleg van Mattheus 22 de gelijkenis van de uitnodiging voor de bruiloft. De personen het druk hadden met de koop van hun akker, kudde en andere zaken. Oftewel: de christenen die voor de bruiloft waren uitgenodigd, maar die met wereldse zaken bezig waren. Graag wil ik verwijzen naar een artikel de bruid van Jezus.

De kerk is de bruid van Christus?

Is Israël niet de bruid? Nee, voor mij is Israël de bruid van God de Vader. Hoe kan de kerk, die het lichaam van de Heer is, tegelijkertijd Jezus' vrouw zijn? In Efeziërs 5:23-32 zien we hoe de apostel in het huwelijk van man en vrouw een mysterie ziet dat verwijst naar het huwelijk van het Lam. De apostel wijst terug op de schepping. De Here God bouwde uit de rib van Adam, zijn vrouw Eva. Van zijn eigen lichaam! Evenzo is de Gemeente opgebouwd uit het Lichaam van de Heer. Zoals een diepe slaap over Adam kwam, zo lag onze Heer drie dagen in het graf. Als Eva aan Adam wordt voorgesteld, klinkt er een wonderbaarlijk enthousiaste kreet van Adam. Ik denk dat spoedig, wanneer de bruiloft van het Lam daar is, de Heer Zich zal verheugen over Zijn bruid, gebouwd uit Zijn Lichaam. Maar de Gemeente moet de wijze maagden zijn, actief zoeken en onderzoeken zoals Petrus en Nathanaël, en zich concentreren op het luisteren naar Gods stem. Als we horen dat iemand Gods Woord predikt, moeten we er zeker van zijn dat het uitspraken van de Heilige Geest zijn.

Vers 9 Gezegend zijn zij die worden uitgenodigd voor de bruiloftsmaal van het Lam. Alle mensen zijn uitgenodigd om Jezus Christus als Redder en Heer te aanvaarden. In Mattheüs 22 heeft de koning zijn dienaren gestuurd om de mensen uit te nodigen. Maar ze hadden allemaal excuses dat ze een huis, een boerderij of vee hadden kochten, die om hun aandacht vroegen. Toen beval de koning de straat op te gaan met de uitnodigingen. Het is net als met christenen, ze zijn uitgenodigd voor de Opname van de Gemeente naar de Hemel, naar de bruiloftsmaal van het Lam, MAAR ze zijn bezig met wereldse dingen (Mattheüs 22 het huis, de boerderij, het vee) en zijn NIET bezig met de hemelse dingen van Bijbellezen, gebed, verkondiging van het evangelie, het onderhouden van de geboden van God, (financiële) steun aan de evangelieverkondiging. Het zijn de dwaze maagden die de bruiloftsdeur gesloten vinden en op aarde achtergelaten worden.

Vers 10 de engel verbiedt hem te aanbidden, het is alleen toegestaan om God te aanbidden. Geen evangelie dat door een engel wordt gegeven, mag worden aanvaard, alleen het getuigenis van Jezus is de geest van profetie is het Woord van God (vers 13).

Jezus gaat ten strijde met zijn bruid

Jezus op het paard

Degene die op het witte paard zit is Jezus, Hij heeft Zijn Bruid gehuwd die Hem volgt in wit en puur linnen op witte paarden. Zij hebben hun gewaden in het bloed gedoopt, dat door Jezus aan het kruis is vergoten. Zij zijn het leger dat hun Bruidegom volgt om de naties (te Armageddon) te slaan en de toorn van God over hun zonden uit te storten en om met Jezus op aarde te regeren in Zijn 1000-jarig Koninkrijk.

RoofvogelsVers 18 De engel kondigt aan het vlees te eten van personen (koningen, oversten, ruiters, paarden, vrije en slaaf) die zullen vallen in de komende slag van Armageddon (vers 18, Openbaring 16:16), al hun dode lichamen zijn de grote maaltijd Gods aan alle vogels.
Vers 19 Het Beest en de koningen verzamelen hun legers om te vechten tegen de Bruidegom en de Bruid die op hun paarden zitten.
Verzen 20 en 21 Het Beest en de valse profeet worden gevangengenomen en levend in de poel des vuurs geworpen. Degenen die het merkteken van het beest hadden ontvangen en degenen die het beeld aanbaden, worden door het zwaard gedood en alle vogels worden verzadigd met hun vlees. En ongetwijfeld is hun oordeel in Openbaring 20: 11-15, de poel van vuur.