De brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3 - Preek Wilfred

Op verzoek meer uitleg over de betekenis van de zeven brieven aan de gemeenten. Ik zal proberen dit te doen middels gewone voorbeelden uit het dagelijks leven te gebruiken. Als ik hij zeg, bedoel ik ook zij. Dus laten we beginnen met Openbaring 3:15-16

Wat betekent het praktisch in het dagelijkse christelijke leven?

Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.

Wie is een koude christen?
Mag ik zeggen een christen die elke zondag de kerk bezoekt, maar doordeweeks leeft hij in de wereld. Men merkt niet dat hij een christen is, toont niet de Bijbelse normen en waarden. Misschien wordt zelfs dagelijks de Bijbel gelezen, maar het heeft geen effect op het dagelijks leven en hij staat niet onder controle van de Heilige Geest. Doet niet de moeite om zijn tienden te geven. Bidt niet.
Wie is een hete christen?
Een christen die wordt opgemerkt door mensen met zijn christelijke levensstijl, vol van de Heilige Geest, met respect voor de Bijbelse normen en waarden. Het tonen is zijn liefde voor zijn ongelovigen en gelovigen. Bijbelstudies en gebedsbijeenkomsten bijwonen en geven. Bidden met kloppen en smeken aan de hand van Bijbelse teksten gedurende een uur (of meer). Het geven van zijn tiende aan de kerk en daarnaast offertes voor evangelisatie en missionarissen. Ondersteuning van kostscholen in de derde wereld, bevrijding van kinderen uit prostitutie. Tijdens de Covid-19-crisis ondersteunen met voedselpakketten. De vruchten van de Heilige Geest (Galaten 5:22, 1 Kor. 6:10-11, Efeziërs 6:5-6) zijn zichtbaar in het dagelijks leven. Protesteert tegen dingen die in strijd zijn met Bijbelse wetten. Stemt tegen politici die dingen steunen die in strijd zijn met de wil van God. Publiceer op internet de waarden van God, protesteer tegen anti-goddelijke dingen, tegen abortus, geweld, euthanasie, seksuele handelingen van homoseksuelen. Onderzoekt de waarheid en waarschuwt voor de gevaren van nanotechnologie en het Covid-19-vaccin. De Bijbel en het boek Openbaring, de spoedige Opname van de Gemeente, uitleggen wie zullen achterblijven en wie zal worden genomen.
Wie is een lauwe christen?
De waarschuwing voor de lauwe christen is dat hij uit de mond van Jezus zal worden uitgespuwd. Die christen is ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt. Dit betekent dat hij niet om zijn naasten geeft. Hij leest de Bijbel maar begrijpt de betekenis niet, de Heilige Geest is bedroefd (Efeziërs 4:30) en uitgedoofd (1 Thess. 5:19), behoort tot de dwaze maagden en een dienstknecht met 1 talent en ontvangt het oordeel over de mens. Het maakt hem niet uit of mensen de wet van God respecteren, is egoïstisch. Hij verzamelt voor zichzelf aardse spullen, een mooi luxe huis en auto. Hij zou zijn tienden kunnen geven, maar hij doet dat meestal meer vanuit een verplichting dan met een blij hart. Bidt soms, maar slechts een korte tijd zonder te pleiten en Bijbelteksten te gebruiken.

Jezus staat aan je deur en Hij klopt

Jezus staat aan je deur en Hij klopt (Openb. 3:20) en vraagt je om jouw hart voor Hem te openen.Hij vraagt om een getuige van Hem te zijn, de Bijbel, Gods waarden en normen te verkondigen. Jouw hart te openen voor de armen, de zieken te bezoeken, de personen in de gevangenis, de ongelovige het evangelie verkondigen. Protesteren tegen onrechtvaardigheid en wetten die tegen God ingaan, bijvoorbeeld de genero ideologie (wat een zeer gevaarlijke ideologie is), abortus, euthanasie, enz. Financiële ondersteuning van Zijn evangelisatie- en zendingswerk, met een vreugdevol hart jouw tiende en offergaven geven. Vervulling van de opdracht van Jezus in Mattheüs 28:19

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

De christen die zijn kleding vuil maakt (Openb. 3:4)

Word nu niet boos op mij, want ik ga uw voorbeelden uit het dagelijks leven geven.

  1. De pastoor die zichzelf verrijkt vanuit de kerk. Die een villa heeft van 5 miljoen dollar. Wie heeft een boerderij, om zichzelf meer te verrijken, maar niet om de armen te voeden.
  2. De voorganger die in tongen spreekt en profeteert. De zonden van personen in de kerk onthullen. Maar zijn persoonlijke leven is schandelijk, vol roof, vol hoererij, niet in staat zijn gezin te onderhouden. Slaapt met kerkleden. Zijn beloften niet nakomt. Zijn gescheiden vrouw slaapt met verschillende mannen, omdat hij niet in staat is zijn gezin te onderhouden. De dochter van 15 jaar, ziet zijn ouders en heeft al meerdere seksuele relaties en gelooft niet in Jezus, dat is ouderwets.
  3. De pastoors die Bijbelteksten uit hun context prediken en een vals evangelie verkondigen, zie 2 Timoteüs 3:1-7. Mensen onderwijzen dat men in de wereld kan blijven leven omdat Jezus al voor ALLE ZONDEN aan het kruis stierf, geen noodzaak van berouw. In tegenstelling tot de prediking van Johannes de Doper (Marcus 1:5) om berouw te hebben van zonde en wedergeboren te worden als een kind van God en de wereld van satan te verlaten met liefde voor de wereldse dingen.
  4. De personen die leren dat de staat Israël niet de vervulling van Ezechiël 36-37 is, omdat de Kerk de plaats van Israël heeft ingenomen. Ze vergeten Romeinen 11:13-24 dat de kerk geënt is op de olijfboom en op de wortel van Israël. Deze personen zijn valse leraren. En leiden personen naar de poel van vuur.
  5. Een beroemde christelijke zangersgroep die als je goed luisterd zingt over je rijkdom op aarde en niet gericht is op de evangelieverkondiging en het Koninkrijk van God.

Zij zijn de werkers van

Openbaring 3:2 "Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood".
Mattheüs 7:21-23 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Dat is een serieuze waarschuwing. Personen mogen de gaven van de Heilige Geest laten zien, zoals spreken in tongen en profeteren, maar dat zegt niets over hun geestelijk leven en hun relatie met God. In feite kan het zelfs GEEN toegang tot de hemel betekenen (Mattheüs 7:21-23). Openb. 3:2 want Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God

Jezus heeft een geopende deur voor je aangezicht gezet (Openb. 3:8)

Jezus spreekt tot de Gemeente, dus tot de gelovige die weinig kracht heeft en mijn woord met geduld en volharding behouden heeft. Tegenwoordig is dat bijzonder waar. In China worden christenen in concentratiekampen ondergebracht. In India, Pakistan en Afrika worden mannen op brute wijze vermoord in het bijzijn van hun vrouwen en kinderen en worden hun huizen platgebrand. De vrouwen en kinderen hebben niets en geen inkomen. Zij hebben weinig kracht en moeten het Woord van Jezus met volharding behouden. Ze moeten vasthouden tot de spoedige komst van Jezus, die seconden of zelfs jaren nog kan duren. Alleen de vader weet het. Daarom moeten wij christenen in de vrije wereld voor hen bidden.
Voor hen is Openbaring 2:10 waar:

Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.

We hebben misschien weinig macht, maar via internet kunnen we de christenen in deze landen bereiken, die nog steeds in hun huizen wonen. Via internet zijn we nog steeds in staat om het evangelie te verkondigen en hen te voorzien van Bijbelstudies en geestelijk voedsel.
We zijn een kleine groep, maar we zijn in staat om de wereld te waarschuwen voor het nepnieuws van Covid-19, de gevaren van de Covid-19-vaccins, de gevaren van nanotechnologie, de 5G-mobiele telefoons en alles wat erachter zit. Dat het allemaal gaat om het beheersen van de wereld en de aardbevolking. We zijn in staat de wereld te adviseren over de spoedige Opname van de Gemeente en het begin van de Grote Verdrukking en de betekenis ervan.

Je hebt de liefde verlaten die je in eerste instantie had (Openb. 2:4)

Als een ongelovige tot geloof komt, is hij enthousiast, vol goede wil en eerste liefde voor Jezus Christus. Maar velen keren na verloop van tijd terug naar de wereld, worden teleurgesteld omdat gebeden niet worden verhoord. Velen ervaren de aanvallen van satan en demonen. Veel kerken geven geen ondersteuning bij de christelijke groei. Veel kerken zijn zelf baby's in geloof. Velen worden weggeleid vanwege valse leerstellingen en omdat ze zelf de Bijbel NIET lezen onder controle en uitleg van de Heilige Geest. Ze kunnen afkomstig zijn uit drugs, prostitutie, alcohol, seksueel misbruik en andere dingen. Mogelijk voor een korte tijd worden ze bevrijd, maar aangezien ze NIET worden bevrijd door belijdenis en berouw, blijven ze in de macht van satan en vallen ze terug en verliezen ze hun eerste liefde voor Jezus. Het is ook een mislukking van de kerk in leiding en bevrijding.
Het is het gebod van Jezus om bij Hem terug te keren en opnieuw te beginnen met alles te doen toen je de eerste liefde had: dagelijks Bijbellezen, dagelijks bidden, Bijbelstudies in groepen, het evangelie verkondigen, blijmoedig je tiende geven en nog veel meer.

Je kunt geen kwaden verdragen, maar je hebt hen op de proef gesteld hebt die zichzelf apostelen noemen, maar dat niet zijn (Openb. 2:2)

Speciaal vandaag zijn er veel kwaden en valse apostelen die Bijbelse tekst uit hun context nemen en een ander evangelie verkondigen. Een bekende prediker vertelt dat Jezus na het kruis nog steeds zonden van mensen moest dragen gedurende de drie dagen in de hel. WAT EEN VALSE PREDIKING. Het kruis was alleen niet voldoende. Wat een misleiding, nergens kunnen we dit in de Bijbel vinden. In tegenstelling hiermee zegt Lucas 23:43: En Jezus zei tegen hem: "Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn." De Bijbel vertelt duidelijk dat Jezus na Zijn dood aan het kruis naar het PARADIJS ging en niet naar de hel (dodenrijk).
Anderen prediken dat ziekte niet van God komt. Dat God ALLEN geneest en als men niet genezen wordt, dit te wijten is aan de zonde van de gelovige. WAT EEN LEUGEN. Jezus genas niet iedereen op aarde. Joni Eareckson Tada gedurende meer dan 50 jaar quadriplegie en Nick zonder enige ledemaat en zij zijn getuigen van Jezus onder de gehandicapten.
Anderen prediken rijkdom en welvaart. WAT EEN LEUGEN. Ja, de christen hoeft niet in armoede te leven. Maar wonen in villa's van 5 miljoen dollar is egoïsme. Geld dat aan evangelism zou moeten worden uitgegeven. Nu, speciaal met de spoedige komst van Jezus, is het noodzakelijk om jouw geld verstandig en VOLGENS DE WENSEN VAN JEZUS te besteden. Dit is de tijd om het evangelie met ALLE MIDDELEN te verkondigen, op straat, in kerken, radio, televisie, internet, YouTube, Instagram, Facebook en nog veel meer. In ALLE talen. Ondersteunende organisaties die dat doen. We kunnen onze goederen niet naar de hemel brengen. Alles zal achterblijven als je naar de Hemel gaat OF zal van je worden afgenomen in de Grote Verdrukking door de AntiChrist.
Er is nog veel meer andere valse leerstellingen, dus wees gewaarschuwd en test alle leerstellingen aan de Bijbel in hun context. Voor de rechterstoel van Christus kunnen we het NIET zeggen, maar hij of zij vertelde het en legde het zo uit. Het is de verantwoordelijkheid van de individuele gelovige om de Bijbel in zijn context te onderzoeken en te toetsen.
Het is aan christenen en gemeente om te waarschuwen voor valse leer, aanvaarding van de regering van wetten die tegen God ingaan (verplichting van Covid-19 vaccin, genero ideologie onderwijs op scholen), actiegroepen van minderheden (zoals pro abortus, pro euthanasie), omdat Openbaring 2:20 zegt

Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren.
Vers 23 Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken.

Het is duidelijk dat we worden geïnformeerd dat we NIET mogen tolereren, maar we moeten PROTESTEREN.

CONCLUSIE

We krijgen de opdracht om onze EERSTE liefde aan God te geven, de wetten van God te verdedigen en het evangelie en de Bijbel in alle WAARHEID te verkondigen en te steunen. WE MOETEN EEN DAGELIJKSE RELATIE MET GOD HEBBEN, terwijl we de Wil van God kennen. Zoals in een goed huwelijk.