Preek Wilfred - Openbaring 4

Waaruit wordt Openbaring 4 beschreven?

Vers 1 begint dat John naar de HEMEL moet komen en kijken. Dus de apostel Johannes is NU in de HEMEL en ziet de 24 oudsten. De 24 oudsten vertegenwoordigen de ware gelovigen in Jezus Christus die Hem door GELOOF als Redder en Heer hebben aangenomen. Daarom OMVAT ALLE oudtestamentische gelovigen door GELOOF!
Vers 2 Terstond was Johannes in de geest in de hemel. Zoals ik ooit zei, geen enkel mens kan de hemel binnengaan met een zondig lichaam. Daarom kan men ALLEEN nadat bij de Opname van de Gemeente men NA EEN ZONDELOOS LICHAAM heeft ontvangen, de Hemel binnengaan. Zo gaat HIER Johannes de hemel binnen in de geest en niet met zijn zondige lichaam.

Wie is Hij die gezeten is op de troon in Openbaring 4?

Hij die op de troon zat in Openbaring 4 verschijnt als diamant en sardius, en rond de troon was een regenboog die op een smaragd leek. Sardius verschilt van diamant doordat diamant altijd ondoorzichtig is, terwijl sardius doorschijnend is. Sardius is misschien bijna ondoorzichtig, maar laat nog steeds licht door wanneer het vanaf de randen wordt bekeken. Diamant vertoont meestal ook veelkleurige patronen en vlekken die ontbreken in sardius.
De sardius is een kiezelhoudende steen, robijnrood en een soort chalcedoon. De kleur is vleeskleurig rood, variërend van de lichtste vleeskleur tot diep bloedrood. Deze steen vertegenwoordigt als een symbool van motivatie en uithoudingsvermogen, leiderschap en moed. Het beeldt God af als onze Verlosser.
Diamant vertegenwoordigt als een symbool van karakter en stabiliteit, die comfort en veiligheid, kracht en genezing biedt. Het beeldt Gods absolute zuiverheid en perfectie uit.
De hogepriester van Israël droeg de diamant en sardius en tien andere edelstenen op zijn borst (Exodus 28: 17–21). Elk van de twaalf stenen vertegenwoordigde één stam van Israël. Net zoals de hogepriester de stammen van Israël symbolisch op zijn borst droeg, zo draagt Jezus, onze Hogepriester, ons christenen op Zijn hart. Diamant en sardius zijn respectievelijk de eerste en laatste edelstenen op de kleding van de hogepriester.
Johannes geeft ook aan dat een smaragdgroene regenboog om Gods troon cirkelde. Een smaragd is groen en symboliseert het leven. De regenboog verscheen voor het eerst aan Noach en zijn zonen na de zondvloed als een teken van Gods belofte om af te zien van een nieuwe zondvloed om de wereld te vernietigen (Genesis 9: 8–17). De smaragdgroene regenboog rond Gods troon geeft waarschijnlijk aan dat Zijn belofte van eeuwig leven gegarandeerd is.

Wie zijn de vierentwintig oudsten en de vier dieren?

De betekenis van de vierentwintig oudsten in Openbaring 4 is dat de gelovigen die zijn opgenomen bij de Opname van de Gemeente nu in de Hemel zijn. Ze zijn gered van de Grote Verdrukking en zijn NIET MEER op aarde. Dus wie zijn deze vierentwintig oudsten? Het zijn de 12 oudsten (aartsvaders) die de Joden en Israeiltes zullen oordelen: de 12 stammen in Genesis 49 De zonen van Lea: Ruben (de eerstgeborene van Jacob), Simeon, Levi, Juda, Issakar en Zebulon; de zonen van Rachel: Jozef en Benjamin; De zonen van Bilhah (Rachel's dienstmaagd) Dan en Naftali; De zonen van Zilpa (Lea's dienstmaagd) Gad en Asher.
Revelation 7:4-8 En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls. Uit de stam Juda twaalfduizend verzegelden, uit de stam Ruben twaalfduizend, uit de stam Gad twaalfduizend, uit de stam Aser twaalfduizend, uit de stam Naftali twaalfduizend, uit de stam Manasse twaalfduizend, uit de stam Simeon twaalfduizend, uit de stam Levi twaalfduizend, uit de stam Issakar twaalfduizend, uit de stam Zebulon twaalfduizend, uit de stam Jozef twaalfduizend, uit de stam Benjamin twaalfduizend verzegelden. Let er goed op dat in Openbaring de stam DAN wordt vervangen door de stam Manasseh (eerste zoon van Joseph), men zegt vanwege zijn zonde met Bilhad, de dienstmaagd van zijn stiefmoeder en de bijvrouw van zijn vader. Of dit ook betekent dat Dan de stammen NIET zal oordelen, zegt de bijbel niet. Ik denk dat deze 12 aartsvaderen van elke stam alle personen zullen beoordelen die uit zijn stam zijn geboren. De andere 12 van deze 24 zijn de 12 door Jezus gekozen apostelen (waarbij de verrader Judas wordt vervangen door Paulus), zij zullen de kerk oordelen, elke gelovige in Jezus Christus. Omdat zij het evangelie van Jezus ontvingen, leerden ze het evangelie en het nieuwe testament. Daarom weten ze hoe moeilijk het is om te geloven (ze hebben zelf aan Jezus gevraagd geeft ons meer geloof).
Alle gelovigen in de hemel, gekleed in witte kledij, worden gereinigd door het bloed van de Heer Jezus Christus en zijn daarom onberispelijk wit, zonder zonde en zonder een zondig lichaam.

Is de kerk in de hemel in Openbaring 4?

Vers 5 en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods; welke de perfecte (= nummer 7) Heilige Geest vertegenwoordigt, dus ja, de Heilige Geest is bij de Kerk in de hemel.

Vers 6 En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. En midden in de troon en rondom de troon waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren. Ezechiël 1:22 Boven de hoofden der wezens was wat geleek op een uitspansel als ontzagwekkend ijskristal, uitgespreid boven over hun hoofden. Vers 26 Boven het uitspansel boven hun hoofden was wat er uitzag als lazuursteen, dat de vorm had van een troon; en daarboven, op hetgeen een troon geleek, een gedaante, die er uitzag als een mens.
Een specifieke betekenis kunnen commentaren niet toekennen aan de glazen zee.

4 Dieren
Vers 7 En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een rund gelijk, en het derde dier had een gelaat als van een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. 8En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen. Zie Ezechiël 10:14 Het eerste gezicht was dat van een cherub, en het tweede dat van een mens, het derde was het aangezicht van een leeuw, het vierde dat van een arend. Jesaja 6:1-3 In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik (Jesaja) de Here zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem; ieder had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de Here der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Hier Openbaring 4 vers 8: "Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt." Deze wezens zijn dus reeds gezien door Jesaja en Ezechiël in het Oude Testament.
De volheid van ogen staat voor onophoudelijke waakzaamheid en onbeperkte intelligentie, en hun vleugels voor hun snelle beweging. De vier verschillende koppen duiden op wilde dieren, huiselijke dieren, mensen en vliegende wezens. De cherumbims loven en prijzen hun Schepper en Verlosser en worden door God gebruikt om Zijn oordelen uit te voeren.
Een perfecte harmonie tussen de gelovigen en de cherubs (engelen van God) die God de Vader en de Heer Jezus Christus aanbidden en gehoorzamen.

Verzen 9-11 En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging brengen aan Hem, die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, zullen de vierentwintig oudsten zich nederwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem aanbiddenen, zij zullen hun kronen voor Zijn troon werpen, zeggende: Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen.