Preek Wilfred - Revelation 5 - De verzegelde boekrol

Boekrol met 7 zegelsLam Openbaring

De boekrol was van papyrus of leer. Stukken fragiele papyrus van ongeveer 25 cm breed werden aan elkaar geplakt om een lange rol te maken. Het Oude Testament is op deze rollen geschreven. Het was een pijnlijke bezigheid om de rollen foutloos te kopiëren, daarom een zeer kostbaar en kostbaar stuk. Eén rol bevatte een deel van het oudtestamentische Bijbelboek. Het complete Oude Testament werd bewaard in de synagoge. En op de sabbat werd er om een rol gevraagd om voor te lezen (Lucas 4:16-20). Normaal gesproken werd alleen aan de binnenkant geschreven. Hier in Openbaring was de rol zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant geschreven en verzegeld met zeven zegels. Een boekrol aan de binnen- en buitenkant werd een opishograaf genoemd, die de volheid van de goddelijke voorkennis en raadgevingen voorstelt. De geschiedenis zal niet eindigen voordat Gods doeleinden volledig zijn verwezenlijkt.
In de Romeinse wereld werden normaal gesproken zeven zegels gebruikt bij een testament. Zeven getuigen waren getuige van het testament, die elk zijn eigen zegel op het testament aanbracht.
De aanwijzing voor deze rol is Ezechiël 2:1-10. Daar moet Ezechiël profeteren tegen het zondige en eigenzinnige huis van Israël, dat we kunnen vergelijken met het zondige en eigenzinnige volk van vandaag. De boekrol die hij zag was op de buiten- en binnenkant beschreven, en er stonden woorden op van klaagzang, rouw en wee. Gelijk zoals bij deze boekrol. Deze boekrol bevat de profetie van de eindgebeurtenissen, waaronder de redding van mensen, maar evenals Gods oordeel over de goddelozen.
De boekrol was in de rechterhand van hem die op de troon zat. Deze persoon is God de Vader? De Bijbel vertelt het niet. We weten alleen dat de toekomst van mensen in de hand van God de Vader ligt.

De inhoud van de rol is volledig verborgen voor elk menselijk oog. Niemand in de Hemel of op aarde kan hem openen of erin kijken. Maar vers 5 geeft de oplossing. Jezus Christus Die stierf (testament) voor de zonde van mensen, en is opgestaan uit de dood, ALLEEN HIJ mag deze boekrol openen. Hij heeft de prijs betaald!
De leeuw van de stam Juda, de wortel Davids, is zonder twijfel de Heer Jezus Christus die geboren is uit de stam Juda, van koning David (zie de genealogie van Jezus Christus in Matteüs 1:1-17). De Here Jezus Christus is de enige, die bevoegd is om de boekrol te openen.
De Here Jezus wordt ook voorgesteld als het geslachte Lam aan het Kruis van Golgotha (1 Korintiërs 5:7 "Want ook ons paaslam is geslacht: Christus").
Hij heeft overwonnen, letterlijk HEEFT DE OVERWINNING GEWONNEN. Welke overwinning?

Hebreeën 2:14-15 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.
Kol. 2:15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Het was Jezus die deelnam aan de menselijke natuur van bloed en vlees. Aan het kruis en de opstanding vernietigt Hij de dood en ontwapent daardoor satan en vorstendommen en machten (dat zijn de boze machten) en Hij zal ze na de Grote Verdrukking naar de poel van vuur sturen.

De oudsten, schepselen en zeven geesten van God die we al in Openbaring 4 hebben ontmoet.
Nu wordt de leeuw in vers 6 veranderd in een lam alsof het was geslacht. Jezus als geslachte LAM aan het kruis voor de zonde van de mens. Alleen op die basis mag Hij de boekrol openen. De betekenis van het lam weten we van de Pascha. Jesaja 53:7-8

Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden?

De zeven hoorns vertegenwoordigen de volheid van kracht en kracht (Deut. 33:17; Ps. 18:2, 112:9). De zeven ogen vertegenwoordigen de volheid van visie. Niets is voor God verborgen, God kijkt in het hart en de geest van mensen. Hij kent de diepste motieven en gedachten van de mens. Zijn visie is overal op aarde, niemand kan zich verbergen.

In de hemel wordt een nieuw lied gezongen: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde. Het moet zonder twijfel duidelijk zijn dat met "GIJ" de Here Jezus Christus wordt bedoeld. Die stierf (werd geslacht) aan het Kruis van Golgotha, en die met Zijn bloed de gelovigen heeft gekocht. Het Griekse woord vertaald door GESLACHT wordt alleen gebruikt in Openb. 5:6, 9, 12 en 13:8 voor de dood van Jezus, maar is een echo van Jes. 53:7 Hij was als "ter slachting geleid wordt". De gelovigen komen uit alle stammen van Israël, alle talen, mensen en naties op aarde. De gelovige is tot priester gemaakt (Openbaring 1:6 en Hij heeft hen tot een koninkrijk en priesters voor onze God gemaakt). Hier wordt ook gesteld dat de christelijke gelovige als koning op aarde zal regeren (wat herhaald wordt in Openbaring 20:4).

Hun aantal was tienduizenden tienduizendtallen (totaal: 100.000.000) en duizenden duizendtallen (totaal: 1.000.000), een nummer dat eerder in de Bijbel wordt genoemd, in Daniël 7:9-10. Het nummer 101,0000,000 geeft een redelijke indruk van het aantal engelen dat aanwezig is om de Heer Jezus Christus te prijzen. Kun je je voorstellen dat een menigte van 101.000.000 God de Vader (die op de troon zit) en Heer Jezus Christus looft met een luide stem? Wat een geluid dat zou voortbrengen, ja, inderdaad: het Lam is voor altijd alle heerlijkheid, eer en kracht. Amen!
Elk schepsel in de hemel en op aarde en onder de aarde en in de zee. De schepsels in de Hemel zijn duidelijk de engelen en de gelovigen in de Hemel. Maar hoe zit het op aarde en onder de aarde en in de zee? Gezien de tijd is het kort na de Opname van de Gemeente, dus zijn er nog geen heiligen gedood in de Grote Verdrukking. Ik denk dat we naar Genesis 4:10 moeten kijken: Hoor, het bloed van uw broeder roept tot Mij van de aardbodem. Wat volgens mij betekent dat dieren, planten en bomen tot God roepen dat Kaïn zijn broer Abel heeft vermoord. Jezus vervloekte de vijgenboom. We hebben geen kennis over dieren, planten en bomen, maar ze zijn Gods schepping (mogen we zeggen schepsels?). Het geeft ook een idee van de veelheid aan engelen die over de hele aarde aanwezig zijn om de christelijke gelovigen te beschermen tegen het kwaad, satan en de macht van de duisternis (zijn boze engelen).

Laat ons, christen-gelovigen, daarom niet vergeten welke macht de Here God heeft. Een hemel die zoveel mensen kan huisvesten, dat is Gods schepping en God is Almachtig. God is degene die satan en zijn boze engelen zal overwinnen, en Hij is degene die al regeert door de Heilige Geest, die woont in elke christelijke gelovige, over de hele aarde. Sta daarom de Heilige Geest toe om Zijn werk in jou te doen, want de werken van de Heilige Geest moeten gezien worden dat God al regeert op aarde en zich verzet tegen het kwaad (satan en zijn volgelingen). Zodat steeds meer mensen zullen leren dat Jezus Christus hun persoonlijke Redder is en Hij hen voor de eeuwigheid heeft gered. Dan zullen ze deel gaan uitmaken van de menigte, die het Lam, de Here Jezus Christus, zal aanbidden.

En als je Jezus Christus nog niet hebt geaccepteerd als jouw persoonlijke Redder, STEL DAAROM NIET UIT! Later is het te laat, en dan zal de Here Jezus Christus de Gemeente (alle ware wedergeborenen) in de Hemel hebben opgenomen. En als je op aarde blijft, zal je in de Grote Verdrukking in de tijd van het einde voor of tegen God moeten kiezen. Maar dan is er geen plaats meer voor jou in de hemel. De hemel is alleen klaar voor degenen die Jezus Christus hebben gekozen als hun Heiland en Heer. Als je in de eindtijd voor God kiest, dan leef je op de nieuwe aarde en word je niet in de poel van vuur geworpen. Maar in de tijd van het einde voor God kiezen zal heel, heel moeilijk zijn en het zal nog moeilijker zijn om tot het einde vol te houden. Velen zullen toegeven en uiteindelijk kiezen voor de aardse machten om aan de martelingen en martelingen te ontsnappen. Vanaf dat moment, heb je God afgewezen en is je bestemming de poel van vuur. Dus je ontsnapping zal slechts een tijdelijke vermijding van marteling en kwelling zijn geweest, alleen om later een eeuwige tijd van marteling en kwelling binnen te gaan.
Stel daarom jouw beslissing NIET uit, accepteer de Heer Jezus Christus, Die komt als een dief in de nacht (maar spoedig nu) niemand weet hoe laat (de Heer komt). Maar onthoud dat een ziekte, hartaanval of ongeval kan betekenen dat jouw beslissing te laat is. Stel daarom niet uit, voor jouw eigen bestwil. Vraag de Here Jezus Christus om in je hart te komen en laat Hem je tonen hoe je tot Hem kunt komen. En blijf vragen totdat je Hem hebt ontmoet! Hij is trouw, Hij is bereid naar je te luisteren en je te helpen het christelijk geloof binnen te gaan: Jezus Christus als Redder aanvaarden voor jouw zonden.
MAAR die eerste stap moet van JOU zijn!