Openbaring 6 De eerste zes zegels - Preek Wilfred

Wit Paard

Johannes krijgt de opdracht KOM door een van de vier wezens met de stem van de donder. De interpretatie van de opening van een van de zeven zegels varieert. In hoofdstuk 5 wordt slechts gesproken over één rol met zeven zegels. Dus als hier slechts één zegel wordt verbroken, hoe kan men dan lezen wat er in de boekrol staat? Wel, het is niet belangrijk om dat te begrijpen. We zullen zien wat elk van de zegels betekent en dat is belangrijk.
Het eerste zegel geeft een wit paard met een ruiter die een boog en een kroon heeft. Wit is gewoonlijk gerelateerd aan helderheid en aan Jezus Christus. Dus wat is de betekenis ervan? Hij gaat overwinnend. Dat is overwinning, maar geen rampen. Dus het begin van de Grote Verdrukking, ik zou hoofdstuk zeven zeggen, wanneer de twee getuigen en de 144.000 verzegelde het Koninkrijk van God zullen verkondigen. De tijd waarin mensen de kans krijgen om voor God en tegen het kwaad te kiezen. Overwinnen van het kwaad, overwinnen van satan en het Koninkrijk van God binnengaan.
De boog is een symbool van goddelijke overwinningen, Jesaja 41:2; Habakuk 3:9, 13:

Gij trekt uit tot redding van uw volk, tot redding van uw gezalfde. Gij verbrijzelt het bovenste van des goddelozen huis en ontbloot het fundament tot de laatste steen.

De kroon is gezag, macht en waardigheid zoals de kroon van een koning. Dit betekent dat de verkondiging van het Koninkrijk van God zijn overwinningen zal hebben. Er zullen mensen zijn die de proclamaties accepteren, terwijl anderen nog steeds weigeren en volgen wat ze zelf prettig vinden.

Rood Paard Het tweede zegel met het rode paard is het begin van het oordeel van God over mensen die Hem afwijzen. Rood is de kleur van gevaar, oorlog en bloedvergieten. De vrede op aarde wordt verwijderd en de tijd van oorlogen tussen naties begint. Ook man tegen man, verraad en haat van elkaar, Mat. 24:9-10 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten.
Zwart Paard

Denarius Het derde zegel met het zwarte paard. Zwart staat voor de dood. De weegschaal werd gebruikt voor het meten van graan. Een maat tarwe wordt verkocht voor een schelling. Een maat tarwe was de dagelijkse consumptie van de mens. Een schelling was het gemiddelde dagloon van de mens. Nu is de volledige betaling nodig om het voedsel voor één persoon te kopen en is het voedsel voor één persoon nu voor het hele gezin. Er is geen geld om huur en energie te betalen. Gerst was het voedsel van arme mensen, het was goedkoper dan tarwe. Toch was er geen schade aan olie voor het bakken van het brood en drinken van wijn.

Paal Paard

Het vierde zegel met het vale paard. Vaal vertegenwoordigt de vaalheid van de dood, de as van een gecremeerde persoon. De terreur neemt toe als gevolg van de dood door hongersnood, moord door het zwaard, pestilentie en wilde dieren. Mensen die hier stierven, gaan naar Hades of de hel, niet naar het paradijs! Het einddoel is de vuurpoel. Er is echter een beetje hoop, het is beperkt tot een vierde van de aarde. De wilde dieren kunnen leeuwen, slangen, gieren, etc. zijn. Nu worden de wild dieren nog beheerst door God om de mensen niet aan te vallen, dan zullen zij alle vrijheid hebben om de mens aan te vallen. Een zeer angstige tijd.

Het vijfde zegel stelt dat de personen, die om hun geloof zijn gedood en de verkondiging van het Koninkrijk van God in de Grote Verdrukking hebben aanvaard, een witte gewaad ontvangen en moeten wachten tot het einde van de Grote Verdrukking tot zij uit de doden worden opgewekt. Dus ik denk dat deze mensen in het paradijs zijn. Het altaar was de plaats waar de dieren werden geslacht, wat symbool staat voor het vergieten van bloed.

Sterren vallen uit de hemel

Het zesde zegel is in lijn met Joël 2:31 en 3:15

De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.
De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in.

Door de grote aardbeving is elke berg en elk eiland van zijn plaats gerukt. De zon geeft geen licht meer en de laatste tijd heeft men al kunnen zien dat de maan een rode kleur kan aannemen, dus als bloed. De sterren aan de hemel vielen op de aarde. De laatste tijd zien we veel kometen op de aarde vallen. Ze geven een helder licht als een ster wanneer ze in de atmosfeer worden verbrand. Niet zo verbazend dat Johannes dit als vallende sterren zag. Is deze huidige toenemende kometenval een waarschuwing van God voor de mensheid? Als ik denk aan de vele 5G-satellieten die vandaag en in de lucht worden gelanceerd, denk ik dat God ze op de aarde zal laten vallen en dat ze een licht als een ster zullen geven wanneer ze in de atmosfeer worden verbrand. Het einde van de macht door de controle middels 5G van het Beest en de valse profeet.
Vers 14 is in lijn met Jesaja 34:2, 4

Want de Here koestert toorn tegen alle volken en grimmigheid tegen al hun heer; Hij heeft hen met de ban geslagen, hen ter slachting overgegeven.
Al het heer des hemels vergaat en als een boekrol worden de hemelen samengerold; al hun heer valt af, zoals het loof van de wijnstok en zoals het blad van de vijgeboom afvalt.
Mat. 24:29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.

Vers 14 Johannes gebruikt het Griekse woord hōs, dat wordt gebruikt voor vergelijkingen, vaak vertaald als "als het ware" of "zoals". Johannes suggereert dus niet dat de lucht zelf letterlijk 'uit elkaar wordt gesplitst', alsof de atmosfeer wordt verwijderd. Bepaalde natuurrampen kunnen enorme schokgolven van bewegende lucht en wind veroorzaken: de lucht wordt 'uit elkaar gesplitst'. Het zien van wolken die racen als gevolg van stormen, orkanen of drukgolven, zou ook in deze beschrijving kunnen passen.
In deze angstige tijd vluchten alle mensen op aarde naar de grotten en de bergen in een poging zich te verbergen voor deze natuurkrachten. Eindelijk erkennen ze dat dit de toorn van God is.
Want is de grote dag van hun toorn is gekomen, is dat de dag des Heren (Amos 5:18)? Dan zijn wij het aan het einde en de finale van de Grote Verdrukking. Het zevende zegel begint in de hoofdstukken 8-11.