Openbaring 8 Het zevende zegel met de vier bazuinen - Preek Wilfred

In hoofdstuk zes zijn de eerste zes zegels geopend. Hier wordt het zevende zegel geopend, welke zeven trompetten bevat. De eerste zes bazuinen geven zes plagen. En opnieuw geeft de zevende bazuin de 24 oudsten in hoofdstuk 11 die God aanbidden.
Vers 1 begint met een stilte van ongeveer een half uur. Er wordt geen reden voor deze stilte gegeven. Hoogstwaarschijnlijk omdat terreur wordt aangekondigd over de mensen die op aarde leven. De Gemeente in de Hemel voelt een grote angst voor wat er zal worden uitgesproken over de woede van God over de zondaars en personen die God afwijzen. We zijn aan het einde van de Grote Verdrukking, dus deze zes bazuinen zullen elk een plaag van de toorn van God brengen op een beschaving die ervoor heeft gekozen om de Antichrist zijn gunst te betuigen tegen aanbidding van God. Tegen de mensen die het merkteken van het Beest accepteren en het beeld aanbidden. En niet tegen de mensen die het zegel op hun voorhoofd hebben, hoofdstuk 9:4.
Zeven engelen krijgen elk een trompet. De ware gelovigen waren bij het geluid van een bazuin opgenomen van de aarde naar de Hemel bij de Opname van de Gemeente. De trompet speelde een belangrijke rol in de oorlogen van Israël. Elk geluid van de trompet had zijn eigen betekenis. En de Israëlische krijgers kenden elk geluid. Dus ook hier heeft elke trompet zijn eigen betekenis.
In Henoch 20: 7 worden de namen van zes engelen gegeven:

  1. Uriel, die luidruchtigheid en terreur vertegenwoordigt
  2. Rafael, die de geesten van mensen vertegenwoordigt
  3. Raguel, die de wereld en de hemellichten bestraft
  4. Michael, die de menselijke deugd vertegenwoordigt, de naties bestuurt. Zie Daniel 10:13 en Judas vers 9.
  5. Sarakiel, die vertegenwoordigt die de geesten van de mensenkinderen overtreden
  6. Gabriël, die de leiding heeft over Ikisat, over het paradijs en over de cherubs.
    Die we ook tegenkomen in Lucas 1:19 Ik ben Gabriël, antwoordde de engel. Ik sta in de aanwezigheid van God, die mij heeft gestuurd om met je te spreken en je dit goede nieuws te vertellen.

En in Tobit 12:15 Rafael, een van de zeven engelen die in de heerlijke aanwezigheid van de Heer staan, klaar om Hem te dienen. Wat overeenkomt met de aanbidding van de 24 oudsten of de Gemeente in de hemel in hoofdstuk 9:4.

In Daniel 9 verzen 21-27 is het de engel Gabriël die Daniel het visioen uitlegt. De 62 weken tot de geboorte en dood van Jezus (zal een gezalfde worden uitgeroeid). Dan volgt het verborgen geheim van de kerk. Gevolgd door de prins die een week lang met velen een sterk verbond zal sluiten (= de zeven jaar van de Grote Verdrukking); en gedurende de helft van de week (= de eerste 3 1/2 jaar van de Grote Verdrukking) zal hij (satan) ervoor zorgen dat het offer en het offer ophouden (= in de tempel); en op de vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe. Hij zal komen en zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde zal zijn in de overstroming en tot het einde zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is.

Amos (9:1) Ik zag de Here staan bij het altaar. We kennen ook het altaar waarop de dieren werden verbrand. En het altaar om wierook op te branden (Exodus 30:1). Het brandofferaltaar bevat gloeiende kolen zodat het vuur het dier verteerde. Hier neemt de engel het vuur en gooit het op de aarde. Als resultaat waren er donderslagen, stemmen, bliksemschichten en een aardbeving.

De eerste engel blies op zijn trompet en er volgde hagel en vuur, vermengd met bloed, dat op de aarde viel; en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. Deze eerste bazuin is beperkt tot een derde van de aarde. Mogen we denken aan een grote vulkaanuitbarsting? Als je bedenkt wat de wetenschappers zeggen als de vulkaan in Californië uitbarst, zal dat gevolgen hebben voor Canada, de Verenigde Staten, Midden- en Latijns-Amerika, dat een derde van de aarde is.

De tweede engel blaast op zijn trompet. Is dit een vulkaan die uitbarst of explodeert? We kennen de effecten van tsunami. De tsunami zal alle levende wezens in de oceaan doden, zodat de zee bloed wordt. God waarschuwt mensen, we hebben de effecten van de tsunami al gezien. Daarom behoeven we niet verrast te zijn over wat hier wordt geschreven.

De derde engel blaast op zijn trompet.
Asteroid
Wetenschappers voorspellen dat een meteoor in 2029 met de aarde zal botsen.

Kunnen we aan een grote meteoriet denken die de naam Alsem zal dragen, die brandt bij het passeren van de atmosfeer en valt in rivieren? Wanneer een grote meteoriet de atmosfeer passeert, valt hij in kleinere deeltjes, de hitte doodt alle levende wezens in de rivieren, zodat het bloed worden. Of zoals in de YouTube-film, mensen proberen te de meteoriet in kleinere te exploderen met een nucleaire bom en de asteroïde valt in veel delen uiteen in de verschillende rivieren. Ik heb gehoord dat Jupiter kleiner wordt en niemand kan verklaren waarom. Dus is dit een waarschuwing? Jupiter zal de aarde niet langer beschermen tegen enorme asteroïden? Laten we Openbaring alstublieft serieus nemen. We leven in een tijdperk waarin we al dingen kunnen uitleggen die in Openbaring worden geschreven.

Jeremiah 9:15 Zie, Ik spijzig hen met alsem, Ik drenk hen met gifsap.

De vierde engel blaast zijn bazuin.

Exodus 10:21-23 Daarna zeide de Here tot Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel, opdat er duisternis zij over het land Egypte, zodat men de duisternis kan tasten. En Mozes strekte zijn hand uit naar de hemel, en er was gedurende drie dagen een dikke duisternis in het gehele land Egypte. Gedurende drie dagen kon niemand een ander zien, noch van zijn plaats opstaan; maar alle Israëlieten hadden licht, waar zij woonden.

Er zijn al plaatsen op aarde geweest, dat het zo donker is dat men geen hand voor ogen kan zien. Met onze menselijke kennis kunnen we dit effect niet verklaren dat een derde van de dag verduistert en ook een derde van de nacht. Maar God is Almachtig, Hij is in staat. Veel dingen konden mensen niet uitleggen wat in Openbaring geschreven staat, maar nu wel, dus we hoeven ons niet af te vragen over deze plaag.

Verse 13 eindgt met een arend vliegend in het midden des hemels, die met luider stem roept: Wee, wee, wee hun, die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen!

De eerste vierde bazuinen klonken en de plagen zijn voltooid. De natuurkrachten zijn in de laatste dagen van de Grote Verdrukking onder Gods controle over de mensheid gevallen. Maar het zal nog erger worden. De vijfde en zesde bazuin zullen DIRECT op de mensen vallen. De adelaar is gekozen vanwege zijn kracht van vleugel. De arend vliegt naar de meridiaan van de hemel waar de zon 's middags staat en alle mensen de arend kunnen zien. Volgen de vijfde en zesde bazuin met zijn plagen in het volgende hoofdstuk.