Openbaring 9 Het zevende zegel met de laatste drie bazuinen - Preek Wilfred

7 Trompets

Put des afgrondsOsirisIn hoofdstuk acht werden de eerste vierde bazuinen geblazen met de plagen die de aarde troffen. Hier worden de laatste drie bazuinen geblazen met de plagen die rechtstreeks de mensen treffen die NIET door het zegel van God op hun voorhoofd hebben.
Dit is een zeer interessant hoofdstuk welke je NIET kunt negeren. Misschien heb je de films van STAR TREK en STAR WARS gezien met zijn buitenaardse wezens. Men hoeft zich dus niet te verbazen over de wezens die in dit hoofdstuk worden beschreven. Ook op internet staat veel over Hades, de grotten onder de aarde. Zeg niet dat dat onzin is, met alles wat er met Covid-19 gebeurt, moeten we de zaken serieus nemen. Dus blijf kijken en neem het serieus, ondanks dat je misschien denkt dat het boven begrip ligt. Laten we beginnen.
Vers 1 begint met "Ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven". Ik denk dat we de ster als symbolisch kunnen beschouwen, wat betekent dat de ster een engel van God is, die van de Hemel naar de aarde gaat, ja naar het binnenste van de aarde. Is wat Johannes ziet de engel die passeert door de atmosfeer van de aarde, en er een krater wordt gevormd die toegang geeft tot Hades, de schacht van de put des afgronds. Als je op internet zoekt, bevindt de schacht van de put des afgronds zich op de Noordpool en/of Antarctica. Zeg niet dat dat belachelijk is, dat zijn feiten. Hitler stuurde al expedities om de ingang van deze put te lokaliseren. Sommige wetenschappers vertellen dat ze de ingang hebben gevonden, vreemde geluiden hebben gehoord en wezens hebben gezien zoals de wezens met de vergrote driehoekige kop die te zien is in de piramides in Egypte. Sommigen zijn deze grotten binnengegaan en zijn nooit meer teruggekeerd.
Hij, de ster of engel, opent de put des afgronds. De algemene (joodse) overtuiging is dat Hades zich in het binnenste van de aarde bevindt en waar de gevallen engelen (de zonen van God) zijn opgesloten (Genesis 6). Uit de gemeenschap van deze zonen van God (gevallen engelen) met de vrouwen op aarde, werden giganten (in hoogte en sterkte) kinderen (gibbor גיבור) geboren. Dus beëindigde God deze omgang en gooide ze in de put. 2 Petrus 2:4

Sprinkhanen zoals schorpioenen

Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren.

Dat is naar de mening waar (obysmo) ze worden bewaard tot Openbaring 9:2 en dan worden ze vrijgelaten.

De vernietigende krachten van woestijnsprinkhanen zijn bekend, en ze kunnen de lucht ook verduisteren (Joël 2:10). Maar hier worden geen aardse sprinkhanen beschreven, maar sprinkhanen als schorpioenen met een angel. De prik van de angel is niet dodelijk, gelijk bij aardse schorpioenen. De prik van deze schorpioenen heeft als doel de mens (die niet het zegel van God op hun voorhoofd heeft) gedurende vijf maanden te martelen. De pijn is echter zo hevig dat het lijkt op de marteling van een schorpioen. Maar nu lijdt men niet gedurende 12-24 uur (zoals in het geval dat men vandaag door een schorpioen wordt geprikt), maar de marteling zal duren zonder de verlichting van de dood en gedurende vijf maanden. Geen wonder dat mensen naar de dood zullen zoeken om verlost te worden van deze vreselijke marteling. Het lijkt erop dat zelfmoord in die tijd niet mogelijk is, want in vers 6 staat: "maar de dood vlucht van hen weg". Wee, wee, wee hen die in die dagen leven en het merkteken van de aardse machten hebben (het Beest). Vers 8 Hun tanden als leeuwentanden zijn in overeenstemming met Joel 1:6.
Hoe ze er precies uit zullen zien, kunnen we ons niet voorstellen, aangezien vers 7 zegt: "het uiterlijk van de sprinkhanen waren als paarden opgesteld voor de strijd". Achtergrond is Joel 2:1-4

Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des Heren komt. Want hij is nabij! Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis. Als morgenrood uitgespreid over de bergen, is een talrijk en machtig volk; desgelijks is er van ouds niet geweest en zal er na hem niet meer zijn tot de tijd der verste geslachten. Voor hem uit verteert een vuur en achter hem laait een vlam; als de hof van Eden is het land vóór hem, en achter hem is het een woeste wildernis; en ook is er aan hem niet te ontkomen. Zijn aanblik is als die van paarden; als rossen rennen zij.

Het komt overeen met Joël omdat het daar spreekt "want de dag van de HERE komt" en hier in Openbaring zijn we aan het einde van de Grote Verdrukking, dus de dag van de Heer komt eraan. De sprinkhanen kunnen niet worden uitgeroeid, gezien hun afmetingen. Hun uiterlijk is als paarden uitgerust zijn tot de oorlog met borstschilden als ijzeren harnassen. Herinnerend aan de middeleeuwen, hoe ridders hun paarden hadden beschermd met borstplaten en ijzeren schilden, dat geeft enig idee. Maar laten we verder lezen, deze sprinkhanen die eruit zagen als paarden hadden staarten als schorpioenen. Op dit moment hebben we een goed idee hoe een dinosaurus er in de prehistorie uit moet hebben gezien en uit de animatiefilm Jurassic Park. Deze beschrijving mag ons dus niet verbazen en we kunnen er zeker van zijn dat de beschrijving van deze sprinkhanen in Openbaring nauwkeurig is. En ook ECHT de mens op aarde zal martelen.

Vers 11 Deze wezens hebben een koning over zich, zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks Apollyon. Abaddon betekent vernietiging, synoniem met Sheol of de onderwereld van de dood. Apollyon betekent de vernietiger of afgrond. Hun koning is: satan.

Paarden met leeuwenkoppen

Vers 13 Bij de zesde bazuin worden vier engelen vrijgelaten, die vastzaten bij de grote rivier de Eufraat. Gezien het feit dat ze gebonden waren, concluderen we dat deze engelen geen engelen van God waren, maar engelen van satan, die tot dan toe door God waren gebonden, waardoor ze belet werden kwaad te doen.
De vijfde bazuin bracht pijn maar geen dood, de tijd om berouw te hebben en de aanbidding van satan te stoppen en zich tot God te wenden. Vanwege hun verharding en beslotenheid om het Beest te volgen, brengt deze zesde bazuin de dood.
Vers 15 De vier engelen zijn vrijgelaten, het zijn duidelijk demonische engelen en niet de vier engelen in Openbaring 7:1. Dit zijn demonische engelen die door God gebonden waren tot het exacte uur dat door God was bepaald om hen vrij te laten voor de slechte mensen op aarde. Ze worden door God vrijgelaten en door God beperkt om een derde van de mensheid op aarde te doden. Opnieuw is het een waarschuwing van God aan de mensheid op aarde om satan te verwerpen. God toont Zijn kracht. Maar de mensheid verwerpt.
Het aantal cavalerietroepen van een demonische macht is onvoorstelbaar: tweemaal tienduizend maal tienduizend, oftewel 200.000.000. Kijkend naar de weinige miljoenen soldaten die in de Tweede Wereldoorlog betrokken waren om onder leiding van Hitler miljoenen Joden en mensen te doden. Kunnen wij ons ongetwijfeld voorstellen hoe een leger van 200.000.000 een derde van de mensheid kan doden.
Velen zijn van mening dat we deze paarden symbolisch met leeuwenkoppen en -staarten als slangen moeten nemen. Maar waarom zouden we? Want het is Gods openbaring aan Johannes, die in menselijke termen beschrijft wat hij ziet. Vanuit prehistorische opgravingen hebben we een redelijk beeld van wezens (draken) die lang geleden leefden, evenals de Psalmen die Levitiërs en draak geven. Ook met de huidige animaties krijgen we vergelijkbare wezens te zien, vooral in sciencefictionfilms (zoals Star Wars). Neem daarom deze wezens letterlijk zoals hier beschreven is in Openbaring. Deze wezens, gevallen engelen, zullen tijdens de Grote Verdrukking door God op aarde worden vrijgelaten en hun missie is duidelijk om de mensen pijn en dood te brengen en niet hun normale consumptie van gegeten groene groei of welke boom dan ook, welke hier door God wordt verboden.
Het is het vuur, de rook en de zwavel die uit de monden van deze wezens komen en die de mens pijn en dood berokkenen.

Ondanks deze zeer duidelijke waarschuwing van God en het tonen van Gods Almachtigheid, bekeren de mensen zich niet. Ze blijven de afgoden en de Antichrist aanbidden. De afgoden die levenloos zijn, gemaakt door mensenhanden van goud, zilver, brons, steen en hout, die niet kunnen zien, horen of lopen. De mensheid aanbidt blindelings de demonen achter deze afgoden.
Wat een verschrikking voor de mensheid, ondanks het tonen van Gods macht, kan men zich niet langer tot God bekeren.

NU is er nog tijd, Gods liefde is zichtbaar in de Heer Jezus Christus. En bekering tot God is NOG STEEDS mogelijk, maar voor hoelang? Later is het te laat, dan zal Gods toorn worden toegebracht aan degenen die Zijn Liefde (AGAPE) afwijzen en zal God Zijne Heiligheid en Gerechtigheid tonen. Dan wordt onthuld wat er werkelijk leeft in het hart van de mens. Afwijzing van Gods liefde in de Heer Jezus Christus door één, dan zal men later tijdens de Grote Verdrukking Gods woede en toorn ervaren.

Zie Daniel 12. In de tijd dat we leven, kunnen we zeker concluderen dat onze kennis over de tijd van het einde toeneemt, zoals ik hoop door de uitleg die ik geef om dingen te verduidelijken.

Alleen Johannes en de Here God weten de antwoorden op wat opgeschreven is en gevonden en geopenbaard wordt tijdens de Grote Verdrukking. Eén ding is zeker, het is NIET belangrijk voor christelijke gelovigen, anders zou God het hebben opgeschreven en niet laten verzegelen.

Conclusie:

  1. Er zijn nog verzegelde Bijbelboeken, die (nog) niet zijn gevonden en alleen in de Grote Verdrukking zullen worden gevonden en geopenbaard. We zouden kunnen denken aan de Dode Zee-rollen die net in 1947 werden gevonden, zwaar beschadigd en nu met de huidige wetenschap van infrarood en DNA aaneen worden gemaakt. Nu met behulp van DNA-technieken worden deze stukken in elkaar gepast (Dode Zeerollen worden op perkament geschreven. Perkament is afkomstig van dierenhuid. De stukjes van een perkamentpagina worden op één pagina op basis van een vergelijkbare DNA-structuur samengevoegd. Dus tot nu toe is men tot de conclusie gekomen dat één of twee pagina's hetzelfde DNA (dierlijk DNA) hebben).
  2. Velen zullen onderzoek doen. Er wordt veel prehistorisch onderzoek gedaan. De hiërogliefen worden bestudeerd en ze bevestigen de steden van het Oude Testament. De Bijbel wordt bestudeerd in zijn originele (Hebreeuwse en Griekse) talen, dit werd mogelijk omdat veel oude originele geschriften en rollen zijn herontdekt. En door al deze data en moderne technische ontwikkelingen van wetenschap, technologie, ruimtetechnologie en animatiefilms neemt onze kennis toe.
  3. Ondanks dat de Gemeente bij de komst van Christus in de lucht wordt opgenomen, blijven er Bijbels op aarde. Blijkbaar worden deze Bijbels niet vernietigd door de aardse machten. En deze Bijbels worden gelezen door degene die achterblijft.
  4. Degenen die de Heer Jezus Christus niet als hun Verlosser hebben aanvaard (zuivere kerkbezoekers, liberale predikers, die niet onder controle van de Heilige Geest leven?), zullen achterblijven en samen (?) met het Joodse volk de Here God verkondigen, Zijn Woord de Bijbel en de Messias.
  5. De verzegelde Bijbelboeken zullen in de eindtijd worden geopend en Gods plan zal verder aan de mens worden geopenbaard.