God is kennis  

HET GOEDE NIEUWS ZENDING

Wat is wedergeboorte

Er wordt heel veel gepreekt en uitnodigingen gedaan om Jezus aan te nemen, zielen winnen. Wat er achterwege blijft is de verkondiging van zonde, de noodzaak van geloof in de HERE Jezus Christus. Waarom is de redding door Jezus Christus noodzakelijk? Zelfs een man als Nikodemus, een Schriftgeleerde (Farizeeër), overste der Joden vroeg aan Jezus wat is wedergeboorte. Johannes 3:10: En Jezus antwoordde en gij de leraar van Israël en gij weet dat niet?

Johannes 3:1-9 1 En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nikodemus, een overste der Joden; 2 deze kwam des nachts tot Hem en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is. 3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. 4 Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. 8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is. 9 Nikodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kan dit geschieden? 10 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Gij zijt de leraar van Israël, en deze dingen verstaat gij niet?

Jezus en Nikodemus
Born again

Voor een juiste wedergeboorte is het noodzakelijk om te weten, waarom? Een mens is een zondaar, wordt geboren als een kind van satan. Waarom? Omdat de eerste mens Adam de man, bewust zondigde en bewust koos om van de door God verboden vrucht te eten. Niet Eva zij werd verleid door satan. Daardoor kwam er een scheiding tussen God en de mens, en stierf de mens geestelijk. Zijn geest werd verwijderd waarmee hij kon communiceren met God, de geestelijke dood trad onmiddellijk in. Adam en Eva werden verdreven uit het paradijs. Later werd aan het Israëlische volk (de 12 stammen) de 10 geboden en de Torah (tezamen de WET) gegeven als richtlijn wat de Wil van God is. Deze WET is ter bescherming van de mens. Zou ieder mens zich aan de WET houden dan zou de wereld er heel anders uit zien. Zonder diefstal, zonder moorden, zonder overspel, zonder drugsgebruik. Het voornaamste gebod is om God op de eerste plaats lief te hebben en ten tweede de naaste als jezelf. Dus steel en begeer je niet wat van je naaste is. Geen enkel mens is in staat dit na te komen. Aan de WET herkennen wij dat we een zondaar (zondares) zijn. Daar God wist dat wij onszelf NIET kunnen verlossen, bedacht God een oplossing. Immers God is LIEFDE, MAAR OOK RECHTVAARDIG. Een moordenaar kan niet vrijuit gaan door liefde, de rechtvaardigheid eist een straf op de moord. De oplossing was dat Zijn Zoon, zonder zonde als mens geboren zou worden uit de maagd Maria. De zonde zet zich door via het zaad van de man niet via de vrouw (Eva werd verleid). Dus slechts een vrouw die nimmer seksuele gemeenschap had gehad kon bevrucht worden door het Heilige, namelijk de Heilige Geest. Zo kon Jezus zonder zonde worden geboren. Jezus leefde 33 jaar als mens op aarde. Weet aan welke verleidingen de mens bloot staat, want Hij heeft ze zelf ervaren, ja erger satan heeft van alles geprobeerd om Hem te verleiden en te laten zondigen.
Onschuldig is Jezus gemarteld en aan het Kruis van Golgotha gestorven. God Zijn Vader legde de straf op de zonde op Hem. Maar let op Hij is VRIJWILLIG gestorven (Johannes 19:30). Hij heeft het Zelf afgelegd (opgegeven), het kruis heeft niet zijn dood veroorzaakt zoals bij de twee andere misdadigers aan het kruis. Na drie dagen werd Jezus opgewekt en kwam tot leven, Jezus Christus de opgestane Heer over de dood. Een ieder die dit gelooft, krijgt eeuwig leven in de Hemel (Johannes 3:16).

Dus de eerste stap van wedergeboorte is de erkenning van zondaar zijn

Het niet in staat zijn om jezelf te bevrijden van de straf op de zonde door God. Dat kost je niets, zoals ik een tekst op internet zag, maar die tekst ging door: Het christen zijn kost heel veel. Een pure waarheid!
Op het moment dat je Jezus Christus aanneemt, dan onmiddellijk komt de Heilige Geest in je wonen (1 Corinthiërs 6:19, Efeze 1:13-14). Je geest is hersteld en je kunt weer communiceren met God middels Bijbel lezen en gebed.

Waarom de noodzaak van de Heilige Geest?

KORTOM dood en opnieuw geboren worden:

  1. Dood: Erkennen dat je een zondaar bent en Jezus Christus nodig heb om je van jouw zonden te verlossen. De dood aan de zonde.
  2. Nieuw leven (wedergeboorte): Jezus Christus aannemen als jouw persoonlijke Verlosser van jouw zonden, gevolg: opnieuw geboren worden, en de Heilige Geest ontvangen zodat je niet meer zondigt maar een leven tot eer en glorie van God gaat leiden.

Wedergeboorte is het opnieuw geboren worden. Je was geboren als een kind van satan deed het wereldse, na de aanname van Jezus Christus als jouw Verlosser en Heer, ben je opnieuw geboren (wederomgeboren) en ben je een kind van God en laat je jouw leven een eerbetoon aan God zijn (uit dankbaarheid) door de controle en leiding van de Heilige Geest.

Dat betekent dat je het wereldse leven van zonde loslaat. Dat betekent gehoorzaamheid aan de 10 geboden en de aardse wetten van (lokale) regeringen zolang die niet tegen de wetten van God ingaan Romeinen 13:1-7. Daar valt ook gehoorzaamheid aan de verkeersregels onder: Je houden aan de snelheidslimiet, niet door rood rijden, voetgangers respecteren (bij de zebra). Maar ook je belastingen betalen, geef aan de keizer wat van de keizer is (Matteüs 17:24-27; 22:15-22), en aan God wat van God is (jouw tienden, God heeft de vrijmoedige gever lief 2 Corinthiërs 9:7).

Leef een heilig en rein leven, respecteer de christelijke waarden en normen leef tot eer van God, laat anderen zien dat je God respecteert; Je bent een tempel Gods en een koninklijke priester in dienst van God. Wees je wedergeboorte waardig!