Bijbelstudies door de EZBB 

HET GOEDE NIEUWS ZENDING
Roterende Bijbelstudie

Site Map van Bijbelstudie EZBB

START

OUDE TESTAMENT
NIEUWE TESTAMENT
ALGEMEEN
PRESENTATIE
ONDERWIJS
OVERIG

OUDE TESTAMENT

Genesis 1-9 vers voor vers

Bijbelstudie van Genesis 1-9
Schepping
Zondeval (Genesis 3:1-13)
Genesis 1:1-2:7 (Begin van de Schepping)
Genesis 2 - Schepping van de Mens
Genesis 3 - De zondeval
Eindconclusie van Genesis 1, 2 en 3
Genesis 4 - Kaïn en Abel
Genesis 5 - Eerste generaties
Genesis 6 - De zondvloed en Noach
Genesis 7 - De ark van Noach
Genesis 8 - Einde van de zondvloed
Genesis 9 - Gods verbond

Genesis 11-20 vers voor vers

Bijbelstudie van Genesis 10-20
Genesis 10 - Geslachtsregister
Genesis 11 - De Toren van Babel
Genesis 12 - Abram in Kanaän
Genesis 13 - Vertrek Abram uit Egypte
Genesis 14 - Abrams overwinningen
Genesis 15 - God zegent Abram
Genesis 16 - Hagar vlucht voor Sarai
Genesis 17 - Gods verbond met Abram
Genesis 18 - Abrahams voorbede voor Sodom
Genesis 19 - Verwoesting van Sodom en Gomorra

Genesis 21-30 vers voor vers

Bijbelstudie van Genesis 21-30
Genesis 21 - Geboorte van Isaak
Genesis 22 - Isaak als brandoffer
Genesis 23 - Abraham koopt het land voor het graf van zijn vrouw Sara
Genesis 24 - Het kiezen van de vrouw voor Isaak en zijn huwelijk
Genesis 25 - Geboorte van Esau en Jakob
Genesis 26 - Geen vertrouwen van Isaak in God
Genesis 27 - De zegen van Isaak aan zijn zoon
Genesis 28 - Jakob verlaat zijn vader en ontmoet God
Genesis 29 - Jakob bij Laban. De huwelijken van Jakob
Genesis 30 - De huwelijken en kinderen van Jakob

Bijbelstudie Exodus 25-28

Video en Dia presentaie: De betekenis van de Tabernakel. Vertaalt naar het offer van Jezus aan het kruis. De priesterlijke taken van de christen.

Bijbelstudie Nehemia vers voor vers

Discipelschap
Lauwheid
Nehemia 1 - Opdracht en Gebed
Nehemia 2 - Bouwen
Nehemia 3 - Herbouw muren van Jeruzalem
Nehemia 4 - Moeilijkheden en Aanvallen
Nehemia 5 - Maatregelen met betrekking tot de armen
Nehemia 6:1-14 Voltooiing van de muren
Nehemia 6:15-19 Zeven belangrijke lessen voor ons geestelijk leven
Nehemia 7:1-4 Bewaking van de muren van Jeruzalem
Nehemia 8 - Opwekking: Bijbel lezen, Gebed en Toewijding
Nehemia 9 - Dag van berouw en gebed
Nehemia 10- Belofte om de Wet te onderhouden
Nehemia 11- Nehemia beeld van de Here Jezus Christus en de lessen voor de gelovigen
Nehemia 12- Inwijding van Jeruzalem
Nehemia 13- De ijver van Nehemia voor de Wet
Het gemengde huwelijk met vreemde vrouwen

NIEUWE TESTAMENT

Matteüs 1-10 vers voor vers

Bijbelstudie van Mattheüs 1-10
Introductie van Mattheüs
Matteüs 1:1-17 - Geslachtsregister
Matteüs 1:18-25 - Aankondiging zwangerschap van Jezus (Lucas 1:5-38)
Mattheüs 2 - Geboorte Jezus - Mattheüs 2
Mattheüs 3 - Johannes de Doper en Doop van Jezus
Mattheüs 4 - Verzoekingen van Jezus door satan
Kafarnaüm (video)
Roeping van de discipelen
Mattheüs 5 - Bergrede 1
Mattheüs 6 - Bergrede 2
Mattheüs 7 - Bergrede 3
Mattheüs 8 - Uitleg van de Bergrede
Mattheüs 9 - Genezingen door Jezus
Mattheüs 10- Uitzending en opdracht door Jezus

Matteüs 11-20 vers voor vers

Bijbelstudie van Mattheüs 11-20
Mattheüs 11 - Volgen van Jezus
Mattheüs 12 - Werken op sabbat
Oordeel over de mens
Mattheüs 13 - Gelijkenis van de zaaier
Gelijkenis van het mosterdzaad
Gelijkenis van het zuurdesem
Gelijkenissen door Jezus
Uitleg van de gelijkenis door Jezus
Meer Gelijkenissen door Jezus
Mattheüs 14 - De moord op Johannes de Doper
Mattheüs 15 - Jezus en de Farizeeën en schriftgeleerden
Mattheüs 16 - Onderwijs van Jezus
Mattheüs 17 - De betekenis van de Messias
Mattheüs 18 - Het Koninkrijk der Hemelen
Mattheüs 19:1-12 Huwelijk en Echtscheiding
Mattheüs 19:13-15 Handoplegging
Mattheüs 19:16-30 Het volgen van Jezus
Mattheüs 20 - De arbeiders in de wijngaard en hun loon

Matteüs 21-26 vers voor vers

Bijbelstudie van Mattheüs 21-26
Mattheüs 21 - Jeruzalem
Mattheüs 22:1-14 De koninklijke bruiloft
Mattheüs 22:15-22 Het recht des keizers
Mattheüs 22:23-40 Opstanding en leer
Mattheüs 22:41-46 Wie is de Christus?
Mattheüs 23 - Rede tegen schriftgeleerden
Mattheüs 24 - Eindtijd: Rede over de laatste dingen
Mattheüs 25 - De wijze en dwaze maagden
Mattheüs 25:14-30 Talenten
Mattheüs 25:31-46 Het oordeel over de mens
Mattheüs 26 - Verraad, gevangenneming en veroordeling van Jezus

Matteüs 27-28 vers voor vers

Bijbelstudie van Mattheüs 27-28
Mattheüs 27 - De kruisiging van Jezus
Pilatus is verantwoordelijk voor de dood van Jezus
De kruisiging van Jezus was een bittere noodzaak om vergeving van zonde te krijgen
De kruisiging van Jezus
Jezus geeft de geest. Het is volbracht
Drie dagen en drie nachten in het graf
Stierf Jezus werkelijk? (medisch verslag)
Mattheüs 28 - De opstanding uit de dood van Jezus
Mattheüs 28:19-20 De opdracht van Jezus Christus

Johannes

Bijbelstudie van Johannes, het evangelie
Is de mens een zondaar?
Maar ik begrijp dit alles niet?
Maar dat is wel heel erg gemakkelijk?
Maar God en engelen zie ik niet?

Korinthiërs

Bijbelstudie van Corinthiërs
1 Corinthiërs 1 Geestelijk tegenover de wereld
1 Corinthiërs 2 De Heilige Geest doorzoekt de mens
1 Corinthiërs 3 De vleselijke mens. De christen bouwt op het fundament van Jezus Christus
1 Corinthiërs 3:11-17 Bouwen op het fundament van Jezus. Elke gelovige moet verantwoording afleggen aan Jezus
1 Corinthiërs 4 De apostel Paulus als voorbeeld
1 Corinthiërs 5 Grove zonde
1 Corinthiërs 6 Leef tot eer van de Here Jezus Christus
1 Corinthiërs 6:16 Of weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam (met haar) is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot één vlees zijn
1 Corinthiërs 6:19-20 Jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest
1 Corinthiërs 7 Het christelijke huwelijk en vrijgezel blijven
1 Corinthiërs 8 Eten van (offer)vlees
1 Corinthiërs 9 Rechten van apostelen
1 Corinthiërs 10 Israël als waarschuwing
1 Corinthiërs 11:1-16 De hoofdtooi van de vrouw
1 Corinthiërs 12:1-11 De geestelijke gaven
1 Corinthiërs 12:12-31 Het lichaam van Christus heeft vele leden
Misverstanden bij het Avondmaal
1 Corinthiërs 13 De Liefde
1 Corinthiërs 14:1-25 Spreken in tongen. In de lucht spreken?
1 Corinthiërs 14:26-40 Spreken in tongen, noodzaak van uitleg
1 Corinthiërs 15:1-11 De opstanding van Jezus
1 Corinthiërs 15:22-24, 38-45, 50-53; 1 Thessalonicenzen 4:13-17 Opname van de Gemeente

Galaten

Bijbelstudie van Galaten
Galaten 1 Eén evangelie en hoe Paulus apostel werd
Galaten 2 Paulus door de apostelen erkend
Galaten 3 Rechtvaardigheid door het geloof: de Wet of geloof
Galaten 4 Geen dienstbaarheid meer
Galaten 5 De christelijke vrijheid
Zo wat is de christelijke vrijheid? Zo wat betekent de christelijke vrijheid? Zo wat is zonde? Waarom de Tora, de eerste vijf Bijbelboeken? Begrafenis of crematie, of vrije keus? Is tatoeage toegestaan of vrije keus? Hoe behaagt men God? Wat zijn de werken van het VLEES? Wat zijn de werken van de Geest? Galaten 6 Ondersteun elkaar

Efeze

Bijbelstudie van Efeze
Introductie van Efeze
Efeze 1:1-12 Groet en geestelijke zegeningen
Efeze 1:13 Verzegeld met de Heilige Geest
Efeze 1:14 Onderpand en Erfenis
Efeze 1:15-23 Voorbede
Efeze 2:1-10 Van de dood naar het leven
Enige kenmerken van de werking des Geestes in ons leven zijn
Efeze 2:11-21 Huisgenoten Gods
Efeze 2:22 Alle gelovigen tezamen vormen de tempel Gods
Efeze 3:1-21 Het werk van Paulus onder de heidenen
Efeze 4:1-16 De gemeente is het Lichaam van Christus
Efeze 4:17-32 Hoe leven wij het nieuwe leven?
Efeze 5:1-21 Reinheid in het leven van de christen
Efeze 5:22-33 Het christelijke leven binnen het huwelijk
Efeze 6:1-9 Kinderen en ouders. Slaven en hun heren
Efeze 6:10-20 De wapenuitrusting van de christen
Efeze 6:14-17 Hoe strijd je tegen satan?

Timoteüs

Bijbelstudie van 1 en 2 Timoteüs
1 Timoteüs 1 Dwaalleraars
1 Timoteüs 2 Voorschriften
1 Timoteüs 3 Eisen aan Gods arbeiders: voorgangers, oudsten en diakenen
1 Timoteüs 4 Taak van Gods arbeid(st)ers, pas op voor afvalligheid van geloof
1 Timoteüs 5 Weduwen, gedrag van de vrouwelijke kerkleden
1 Timoteüs 6 Gevaar werelds leven
2 Timoteüs 1 Volharding
2 Timoteüs 2 Soldaten voor Jezus Christus
2 Timoteüs 3 Leringen van dwaalleraars
2 Timoteüs 4 Nut van de heilige Schriten, Oude en Nieuwe Testament
De strijd tegen satan en demonen

Openbaring 2-10

Bijbelstudie van Openbaring 2-10
Openbaring 2 en 3: De Zeven Gemeentes
Introductie van Openbaring
De zeven brieven aan de 7 gemeenten
Efeze (Openbaring 2:1-7)
Smyrna (Openbaring 2:8-11)
Pérgamum (Openbaring 2:12-17)
Thyatira (Openbaring 2:18-29)
Sardes (Openbaring 3:1-6)
Filadéfia (Openbaring 3:7-13)
Laodicéa (Openbaring 3:14-22)
Openbaring 4 De 24 oudsten
Openbaring 5 De verzegelde boekrol met 7 zegels
Openbaring 6 De eerste zes zegels
Openbaring 7 De 144000 uit Israël
Openbaring 8 Het zevende zegel en de zeven bazuinen
Video: De zeven bazuinen
Openbaring 9 De vijfde bazuin
Openbaring 10 Verzegel de zeven donderslagen

Openbaring 11-19

Bijbelstudie van Openbaring 11-19
Openbaring 11 De twee getuigen
Openbaring 12 De vrouw en de Draak
Openbaring 13 Het Beest in Openbaring
Openbaring 14 Gevallen is het grote Babylon
Openbaring 15 De gramschap Gods voleindigd
Openbaring 16 De Draak, het Beest en de valse profeet
Openbaring 17 Het lot van Babylon
Openbaring 18 Babylon zal nooit meer gevonden worden
Openbaring 19 Satan geworpen in de poel des vuurs

ALGEMEEN - BIJBELSE ONDERWERPEN

Wat betekent 70 jaar Israël?

Het recht van de staat Israël
Grenzen van Israël
Is de huidige staat Israël door God
Zo wat betekent de 70 JAAR ISRAËL voor de christen?

Hoe lees ik mijn Bijbel?

Er zijn een aantal voorwaarden om de Bijbel te lezen
De rechterstoel van Christus

Bidden voor Israël

Bidden voor Israël, het joodse volk
Bidstond voor Israël

Wat is het Evangelie?

Vragen over het evangelie en redding door het bloed van de Here Jezus Christus
Het leven in deze moderne tijd heeft veel te bieden
WIE BEN IK? WAT IS DE ZIN VAN MIJN BESTAAN? HOUDT NA MIJN DOOD ALLES GEWOON WEER OP?
Wat geloven christenen nu eigenlijk en waarom is dit zo exclusief?
Waarom maakte God dan de mens?
Wat is er misgegaan?
Kan God geen oogje toeknijpen?
Wat is dan het goede nieuws?
Wat is dan die oplossing? Wat is de betekenis van het evangelie?
Waar is Jezus dan nu?
Samenvatting van Gods reddingsplan
HET EVANGELIE

FAQ veel gestelde vragen door gelovige en ongelovigen

Antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ) door ongelovige en christenen
Ik leef goed zoals een gemiddeld mens. Ik ben toch geen zondaar?
Ik wil de Here Jezus Christus als mijn persoonlijke Verlosser aannemen. Hoe doe ik dat?
Ik heb dit gebed gebeden, wat gebeurt er nu?
God is liefde, zegt men. Maar is dat wel zo?
Ik bid, maar ik ervaar geen of nauwelijks gebedsverhoringen. Heeft het zin om te bidden?
Heeft het zin om voor genezing van een zieke te bidden?
Is het geven van tiende verplicht?
Is je redding zeker?

Wat zegt de Bijbel over Israel en de Joden?

Bijbelstudie: Israël en de Bijbel
Is er nog een Gods plan voor Israël?
Hoe staat het heden met de Joden en de staat Israël?
Christenen en Israël
Zijn de Joden verworpen?
Waarom weten we dat we in de eindtijd leven?
Waarom bidden voor Israël?
ROMEINEN 9:1-29 ISRAËLS VERKIEZING EN VERWERPING

Wat vertelt de Bijbel ons over gebed?

Hoe te bidden en wat is gebed?
Bidden (Mattheüs 7:7-12) Bidt, zoekt en wie klopt hem zal opengedaan worden
Bidden (Marcus 11:23-25) Geloven, het zal hem geschieden
Bidden (Johannes 16:23-24) Opdat uw blijdschap worde vervuld
Bidden (Romeinen 8:26-28) De Heilige Geest komt onze zwakheid te hulp
Gebed: Belijden van zonden. Dankzegging. Voor je naasten. Voor de zending. Voor jezelf

Wat is het geestelijk leven van een christen?

Het christelijke geestelijke leven
Algemene zaken
Geestelijk Leven (Galaten 5:13-26)
Huwelijk
Opstanding
Dopen
Ziekte en Genezing
Geven van je Tiende
Evangelie en Zending
Mogen wij ABORTUS toepassen?
Mogen wij EUTHANASIE toepassen?
Mag de christen acupunctuur toepassen?
Wat is Boeddhisme?
Wat is Islam?
Lang Haar
Mag de christen Homeopathie gebruiken?
Samenwonen of huwelijk?
Mag de christen horoscopen lezen?
Homoseksualiteit en de christen
Mag de christen Yoga beoefenen?
Wat nu na zonde?

Wat vertelt de Bijbel ons over de Hemel?

Wat vertelt de Bijbel ons over de Hemel en engelen
Engelen (Job 1:6-9)
Wat is de taak van engelen?
Hemel en Hel (Lucas 16:19-31)
Maar God is toch Liefde, die zendt toch niemand naar de hel?
Hoe dienen we de poel des vuurs voor te stellen ?
De Derde Hemel (2 Corinthiërs 12:2-4)
Jouw woning in de Hemel (Johannes 14:1-3)

Is het einde nabij van de wereld? En de Wederkomst van Christus?

Wederkomst van Christus, is het einde van de wereld nabij?
Hebben wetenschappers gelijk? Wat zeggen de sterren, de toekomstvoorspellers? Of kunnen wij de toekomst weten?
Maar God vertelt duidelijk in de Bijbel wat voor toekomst de mens te wachten staat
De Jood Amir geeft duidelijke uitleg over deze nabijheid middels de verschillende video's op zijn site.

Jezus aangenomen, wat nu?

Ik heb Jezus aangenomen wat nu?
Wat betekent het om een christen te zijn?
Stap voor stap in het christelijke leven
Wat betekent de doop?
Wat betekent leven in de wereld?
Wat betekent leven onder controle van de Heilige Geest?
Zonder vlek en onberispelijk leven onder voortdurende belijdenis van zonde
Het getuigenis van de gelovige
Het praktische getuigenis van de gelovige
Het oordeel over de gelovige
Menselijke interactie
Gave van de Heilige Geest
God wenst onze heiliging

Wat betekent Pasen?

Exodus uit Egypte, de kruisiging van Jezus of de paashaas?/p>

Wat betekent Hemelvaart en Pinksteren?

Wat betekent Hemelvaart?
Wat betekent Pinksteren?
Het evangelie uitgebreid naar de heidenen
Spreken in tongen
Onderzoek de bron van het spreken in tongen

Wat is de Tijdrekening in de Bijbel?

Tijdperken in het oude testament — Schepping tot Jezus
De gebeurtenissen in de eindtijd van Opname van de Gemeente tot Nieuwe Aarde en Nieuwe Hemel
Tijd Rekening van Schepping tot Eindtijd

Waarom het geven van tiende?

Waarom zou een christen tiende en giften geven?
Vragen over tiende
Dus is het een zaak van het Oude Testament? NEE, het vervolgt in het Nieuwe Testament.
Dáárom is het geven van tienden ook VANDAAG DE DAG nog geldig!

Waar leef ik voor?

Waarom al deze problemen?
Wat is mijn ervaring?
Waarom zoveel kwaad in de wereld?
Openstellen voor de kracht van de Heilige Geest in jouw leven
Het is aan jou de keuze

Wat is wedergeboorte?

Wat is wedergeboorte?
De eerste stap van wedergeboorte is de erkenning van zondaar zijn
KORTOM dood en opnieuw geboren worden

Wanneer is de Wederkomst van Christus?

Bijbelstudie: De Wederkomst van Christus
Wederkomst (1 Thessalonicenzen 4:13-18)
Woning in de Hemel (Johannes 14:1-3)
Engelen (Mattheüs 22:23-30 Marcus 12:18-27 Lucas 20:27-40)
Is de Wederkomst van de Here Jezus Christus nabij?
Tweede Wederkomst van Christus
Wat is het doel van de tweede Wederkomst van Jezus Christus?

PRESENTATIE

Bidden is

Tabernakel

Evangelische Televisie

ONDERWIJS

Christelijk seksueel onderwijs

Christelijke seksuele voorlichting vanaf 9 jaar

Christelijke seksuele voorlichting vanaf 14 jaar

OVERIG

Adoptie van een kind (BEM)

Contact met de EZBB

Copyright van deze site

Wie zijn wij (EZBB)?

Informatie over de auteur van de Bijbel studies

Preken

Wat is Bijbelstdie?

Televisie

Index pagina van deze Bijbelstudie site

Links:

Site van de BEM Site van de Gideons Site van de Christenen Israël Site van de OZAEZ Site van Tear Hal Lindsey video's
Hal Lindsey
video's en reports