Mattheüs 28:19-20

De wereld is in tumult, mensen zijn angstig vanwege het begin van 2020. Hebben de christenen een antwoord?

Ik was op een conferentie van kerkleiders, voorgangers, oudsten, diakenen en zondagsschool. Circa 200 personen waren aanwezig. De spreker begon zijn inleiding met vragen te stellen door middel van hand opsteken:

Broeders en zusters dit zijn de mensen die de kerk leiden, zij zelf hebben geen Bijbelkennis, doen geen voorbede voor hun leden en hebben nauwelijks een relatie persoonlijk met God. Zij besteden meer tijd aan sociaal media dan in hun relatie met God.
De volgende vraag was: "Wat is de kern van Mattheüs 28:19-20?" Is dat dopen?
Het merendeel deelde deze mening. Deze mening klopt wat de kerken wensen dol graag om te dopen en leden te winnen. HET ANTWOORD IS FOUT. De kern van Mattheüs 28:19-20 is LEER HEN ONDERHOUDEN AL WAT IK U BEVOLEN HEB.
De kern is alles te leren wat Jezus Zijn discipelen geleerd heeft en dit aan alle volken op de gehele aarde te LEREN en zorg te dragen dat zij dit ook IN PRAKTIJK brengen.

Broeders en zusters mijn besluit is dit jaar te besteden middels video prediking om aan deze opdracht te voldoen. Het doel is dat de gelovige bij de Opname van de Gemeente ook mee gaat en niet achterblijft. Dit jaar wil ik wekelijks een video plaatsen zodat men niet achterblijft. Maar dat hangt iet van mij af. Het zijn de persoonlijke keuzes die de gelovigen individueel MOET maken om te behoren tot degenen die aangenomen bij de Opname van de Gemeente (Mattheüs 24:39-42).

Zo wat betekent de onderwijs opdracht van Jezus en een volger (discipel) van Hem te zijn?

Jezus begon Zijn Werk met Zijn doop. Wat dopen Johannes de Doper: Belijdenis van zonden. Dat is het begin wat ik mis in de kerken en evangelisatie: de belijdenis van zonden. Men vraagt de mensen naar voren te komen en Jezus aan te nemen. Maar zelden hoor ik het belijden van zonden en DAARNA de aanname van Jezus. Vaak weet de persoon zelfs niet wat men doet, is emotioneel, en zelden is er een gevolg door de kerk met bezoek door een oudste en uitnodiging om kennis te nemen wat het Christen zijn inhoudt.

Jezus begon Zijn werk met de verkondiging van zonden, de uitleg van de wet inclusief de tien geboden. Daarbij gebruikte ui voorbeelden uit het dagelijkse leven en aanhalingen vanuit het OUDE Testament. Hoe bedroevig weinig prekers hebben een grondige kennis van het Oude Testament, terwijl in de tijd van Jezus, de discipelen en Paulus het enige geschrift was wat men tot zijn beschikking had.

Wat is het begin van het onderwijs?

Is het evangelie en begint met de verkondiging dat de mens een zondaar is, door de zonden voor eeuwig van God gescheiden en de mens onder Gods oordeel valt en zijn of haar straf ontvangt na de dood op aarde. Maar gelukkig had God de mens lief en daarom is Jezus naar de aarde gekomen om de straf op de zonde op Zich te nemen en te sterven aan het Kruis. Door de opwekking uit de dode na drie dagen, werd bevestigd door God de Vader dat Hij dit offer had aanvaard. MAAR de voorwaarde om vergeving van zonde te ontvangen, is de schuld erkentenis, het erkennen een zondaar of zondares te zijn en zelf niet in staat om de straf op de zonde te dragen. ERKENNING van Jezus Christus als persoonlijke verlosser. Een belijdenis van zonde is essentieel. Iemand kan een licht verleden hebben. Andere een zwaar verleden of zelfs huidig van drugs, alcohol, abortus, zelfmoord poging, seksueel misbruik, incest, satan verering, onder de macht van satan en demonen, bewust of onbewust in het gezin en/of familie. Zonder deze belijdenis blijft men gebonden en valt de pasbekeerde vaak terug in het wereldse leven. Hier ligt de taak van de voorganger, evangelist, oudste, diaken en zondagsschool.

Bleef het onderwijs van Jezus bij de bekering?

NEEN. Het gaf duidelijk aan dat na de bekering men een kind werd van God de vader en zoals een baby via het kind zijn groeit naar VOLWASSENHEID. Daarvoor is onderwijs nodig zoals een baby en kind zijn ouders nodig heeft om te groeien. Ook hier gebruikte Jezus voorbeelden uit het dagelijkse leven. 1 Corinthe 13 is het duidelijke bewijs wat liefde is en ZONDER liefde is alles NIETS WAARD. De gelovige heeft de duidelijke taak om nee te zeggen tegen verleidingen, nee tegen het leven in de wereld en een leven onder controle van de Heilige Geest tot eer en glorie van God de Vader. Aan de hand van Galaten 5:17-23 kan de gelovige zichzelf testen in welke wereld hij of zij leeft. Heeft de keuze een invloed op zijn of haar leven? Ja, beslist de gevolgen lezen zij in 1 Corinthe 3:10-18. De gelovige ontvangt geen of wel loon. Dat is iets wat ik nauwelijks hoort preken in de kerken. Maar afgezien van dit, momenteel is de belangrijkste prediking de Wederkomst van Christus, namelijk Mattheüs 24 en 25. Jezus onderwijst om acht te slaan op de tekenen der tijd. Deze tekenen zijn heden overduidelijk aanwezig, zodat de Komst van Christus aanstaande is. Ten eerste is daar de verzen 40-44 de één wordt aangenomen de ander wordt achtergelaten. Ontvangt men dit onderwijs in de kerk? Dit is een uitermaat serieus onderwijs. Het is niet de ongelovige die achterblijft, het is de christen die wordt aangenomen of wordt achtergelaten en door de verschrikking van de Grote Verdrukking, de verzen 9-31, heen zal gaan. Deze verschrikking zijn later uitgebreid geopenbaard aan de apostel Johannes en beschreven in Openbaring. Wordt Openbaring in jouw kerk onderwezen?
De verzen 40-44 worden nader verklaard in Mattheüs 25. De dwaze maagd wordt achtergelaten. Dit zijn de christenen die na Jezus te hebben aangenomen het niet volhouden in de Geest (de olie) te blijven leven, zij zijn terug gekeerd naar een leven in de wereld. Voor hen is de toegang tot de Bruiloft in de Hemel gesloten. De christenen die na Jezus te hebben aangenomen en hun leven leven onder de controle van de Heilige Geest, zij worden aangenomen en bij de eerste Wederkomst van Christus, de Opname van de Gemeente naar de Hemel gaan. Zij zijn de wijze maagden zijn, die voldoende olie hadden, dat leven door de kracht en controle van de Heilige Geest. Maar als men letterlijk de 5 dwaze en 5 wijze maagden neemt, betekent dat de HELFT van de gelovige in Jezus achtergelaten worden en door de Grote Verdrukking gaan, waar opnieuw de keuze voor Jezus gemaakt moet worden en het merkteken 666 van het Beest weigeren. Dat zal geen gemakkelijk iets zijn.
Het is de taak van elke leider in de kerk om dit onderwijs te verkondigen. Dat is geen vrijblijvend iets, elke leider zal voor God rekenschap moeten afleggen, Hebreeën 13:17.

Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u (aan hen), want zij zijn het, die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen en niet al zuchtende, want dat zou u geen nut doen.

Hoe rekenschap af te leggen als men meer tijd besteed aan social media, YouTube, Instagram, hotmail en niet aan Bijbelstudie en gebed. Dit jaar zijn wij op de feiten op de neus gedrukt van de belangrijkheid van gebed. Wordt gebed onderwezen. Dit bidden voor de regeringsleiders, de vrede in de wereld, tegen aanslagen, het onderwijs op scholen, de leraars en leraressen, voor Israël, voor de vervolgden om hun christelijke geloof, de moslims die zich wensen te bekeren tot het christelijke geloof, de zendelingen, de kerkleider, de ongelovigen in jouw omgeving, en ga zo maar door.

Hoe is het onderwijs?

Omtrent het leven in de wereld, de invloed van satan en demonen in het persoonlijke leven en in de wereld. Dat men zich onderscheid van de ongelovige en de ongelovige kan zien dat men een christen is. Of is de christen een aanfluiting en doet gewoon mij aan de dingen van de wereld. Of vervuld de christen het koninklijk priesterschap? Wordt uitgelegd wat dit koninklijk priesterschap inhoudt. Weet de kerkleider zelf wat dit inhoudt? In deze tijd waarbij de Opname van de Gemeente nabij is, rust een zware taak op elke leidinggevende in de kerk, elk kerklid, elke verkondiger en evangelist. De tijd is nog kort. Wat als achtergelaten wordt? Kan de achtergelaten kerkleider of predikant zich verantwoorden tegenover de achtergelaten kerkleden? NU is de tijd van bezinning, NU is de tijd van arbeiden, NU is het de tijd van ONDERWIJS en de voldoen aan de opdracht van Jezus Christus.